Propozycje tematów prac

Wybrane propozycje tematów prac licencjackich i magisterskich możliwych do wykonywania w Instytucie Botaniki UJ.

  • Pracownia Badań Polarnych

Promotor: prof. dr hab. Piotr Köhler
Prace magisterskie:
1. Opracowania roślinności wybranych obiektów, parków.
2. Polskie badania na terenach polarnych (przekrojowo, głównie botanika).
3. Rośliny obrzędowe wybranego terenu.
4. Rośliny obrzędowe wybranych obrzędów w różnych regionach.
5. Rośliny magiczne i czarodziejskie dawniej i dziś.
6. Rozwój wybranych idei, teorii botanicznych.
7. Rozwój badań nad wybranymi problemami botanicznymi.
8. Stan obecny badań nad wybranymi problemami (głównie botanicznymi) polarystyki.
9. Taksonomia wybranych jednostek systematycznych (rozwój poglądów, podstawy, stan obecny).
10. Wybrane rośliny użytkowe danego terenu.
11. Zbiory zielnikowe (opracowanie wybranych jednostek lub herbariów wybranych zbieraczy).
12. Zieleń miejska wybranych miast lub ich dzielnic.

Promotor: dr hab. Piotr Osyczka
Prace licencjackie i magisterskie:
1. Adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych.
2. Akumulacja pierwiastków śladowych w plechach porostów.
3. Biomonitoring, badania lichenoindykacyjne.
4. Identyfikacja wtórnych metabolitów porostów.
5. Chemotaksonomia porostów.
6. Badania nad krytycznymi rodzajami porostów z Polski i obszarów polarnych (taksonomia, chemotaksonomia, ekologia, rozmieszczenie).

Promotor: dr hab. Michał Węgrzyn
Prace licencjackie (prace teoretyczne):
Pełne opracowanie tematu przyszłej pracy magisterskiej. Przegląd całości literatury naukowej dotyczącej tematu badań, w tym synteza wyników na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Przygotowanie merytoryczne, opracowanie metodyki w stosunku do wybranego terenu badań. Wyznaczenie hipotez roboczych oraz próba określenia oczekiwanych wyników przyszłych badań.
Prace magisterskie:
1. Biota porostów obszarów chronionych na terenie południowej Polski.
2. Biota porostowa olszynek bagiennych (Alnetum incane) w Beskidach Zachodnich.
3. Biota porostowa jaworów (Acer pseudoplatanus) w Babiogórskim Parku Narodowym.
4. Różnorodność gatunkowa porostów na kłodach świerkowych w reglu górnym Beskidów.
5. Porosty puszczańskie jako wskaźnik pierwotności obszarów leśnych na terenie Karpat.
6. Wpływ wieku, rozmiaru oraz ukształtowania korony świerków w reglu górnym na występowanie gatunków porostów epiksylicznych.
7. Bioróżnorodność porostów epifitycznych na grupach różnowiekowych świerków.
8. Bioróżnorodność porostów epifitycznych na grupach różnowiekowych buków.
9. Porosty rezerwatu "Dębina" w Puszczy Niepołomickiej.
10. Porosty Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
11. Wybrane grupy ekologiczne lub taksonomiczne porostów na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.

  • Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Promotor: dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ
1. Programowana śmierć komórki (PCD) w różnicowaniu tkanek i organów roślinnych (praca teoretyczna).
2. Analiza proteomiczna androgenezy z pylników jęczmienia (praca teoretyczna).
3. Wpływ nadekspresji białka germinopodobnego z kryształki lśniącej na aktywność RuBisCo i wydajność wiązania dwutlenku węgla (praca eksperymentalna).
4. Rola antyoksydantów drobnocząsteczkowych i peroksydaz w niwelowaniu stresu oksydacyjnego u A. thaliana w warunkach deficytu wody (praca eksperymentalna).
5. Rola kinaz receptoropodobnych SERK w adaptacji do wybranych stresów abiotycznych (praca eksperymentalna).

Promotor: dr hab. Aneta Słomka
1. Rola defensyn u roślin rosnących w stresie metali ciężkich (praca teoretyczna).
2. Czy Viola elatior jest jedynym autopoliploidem w rodzaju Viola? (praca eksperymentalna).
3. Przyczyny zjawiska heteromorfizmu pyłku u bratków (Viola, sect. Melanium) (praca eksperymentalna).
4. Zróżnicowanie genetyczne chronionego gatunku w Polsce, Pulsatilla patens, z miejsc historycznych oraz współczesnego występowania (praca eksperymentalna).
5. Wpływ osmokondycjonowania na kiełkowanie nasion bratków (rodzaj Viola, sect. Melanium) (praca eksperymentalna).
6. Inne tematy wynikające z zainteresowań Studentów z zakresu wpływu metali ciężkich na rośliny w warunkach in vivo oraz in vitro.

  • Zakład Ekologii Roślin

Promotor: dr hab. Agnieszka Nobis
Prace licencjackie: 1. Flora roślin naczyniowych łąk występujących w miejscowości, z której pochodzisz (praca terenowa; istnieje możliwość rozszerzenia badań na inne siedliska już w ramach pracy licencjackiej lub w późniejszym czasie w ramach pracy magisterskiej).
2. Flora roślin naczyniowych pól uprawnych występujących w miejscowości, z której pochodzisz (praca terenowa; istnieje możliwość rozszerzenia badań na inne siedliska już w ramach pracy licencjackiej lub w późniejszym czasie w ramach pracy magisterskiej).
3. Udział gatunków chronionych i zagrożonych we florach różnych rejonów kraju (praca na podstawie literatury).
4. Udział antropofitów we florach różnych rejonów kraju (praca na podstawie literatury).
5. Rośliny wykorzystywane przez Polaków podczas różnych świąt o charakterze religijnym.
Prace magisterskie:
1. Flora roślin naczyniowych miejscowości z której pochodzisz (praca terenowa; praca taka stanowiłaby kontynuację pracy licencjackiej).
2. Rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunku/rodzaju, którego występowanie na terenie naszego kraju jest jak dotąd słabo poznane (badania polegają na rewizji materiałów zielnikowych reprezentujących konkretny gatunek/rodzaj, zdeponowanych w herbariach na terenie Polski).

Promotor: dr hab. Kaja Rola
1. Przystosowania morfologiczne i anatomiczne organizmów kryptogamicznych (mszaki, porosty) do skażenia metalami ciężkimi.
2. Wpływ skażenia metalami ciężkimi na zbiorowiska organizmów kryptogamicznych (skład gatunkowy, bogactwo gatunkowe).
3. Wpływ czynników siedliskowych na cechy morfologiczne i anatomiczne porostów.
4. Akumulacja metali ciężkich w plechach porostów.
5. Różnorodność gatunkowa organizmów kryptogamicznych (porosty, mszaki) śródlądowych muraw napiaskowych.
6. Znaczenie struktury zbiorowisk kryptogamicznych w bioindykacji skażenia gleby.
7. Zdolności adaptacyjne wybranych gatunków porostów do niekorzystnych warunków siedliskowych.
8. Biota porostów śródlądowych muraw napiaskowych (np. Pustynia Błędowska).
9. Wpływ czynników glebowych na skład i bogactwo gatunkowe porostów.

Promotor: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
1. Rola wysp siedliskowych w krajobrazie wybranych obszarów.
2. Sukcesja roślinności na terenach porolnych.
3. Zbiorowiska roślinne z udziałem Petasites ssp. w dolinach wybranych cieków wodnych.
4. Stan i struktura populacji wybranych gatunków górskich na niżu.
5. Glebowy bank nasion pól i odłogów.
6. Waloryzacja florystyczna wybranych obszarów.

Promotor: dr hab. Hajnalka Szentgyörgyi
Prace licencjackie i magisterskie:
1. Biologia gniazdowania murarki ogrodowej (Osmia bicornis); badania terenowe.
2. Rozwój i zdrowotność murarki ogrodowej (Osmia bicornis) w zależności od warunków środowiska w czasie rozwoju; badania laboratoryjne i/lub terenowe.
3. Czynniki wpływające na wystepowanie i skład zapylaczy; badania terenowe.
4. Konkurencja miedzy róznymi gatunkami pszczół; badania terenowe.
5. Pszczoły na terenach miejskich; badania terenowe.

Promotor: prof. dr hab. Szymon Zubek
Prace licencjackie i magisterskie (tematy dla osób ambitnych; wyniki badań mogą być przedmiotem publikacji naukowej; wymagana pracowitość, dobra organizacja pracy oraz znajomość języka angielskiego):
1. Mikoryza arbuskularna wybranych inwazyjnych we florze Polski gatunków roślin.
2. Status mikoryzowy wybranych gatunków roślin ozdobnych.
3. Wpływ inokulacji grzybami arbuskularnymi i bakteriami Rhizobium spp. na wzrost i witalność gatunków roślin zagrożonych wymarciem.
4. Wpływ inwazyjnych we florze Polski gatunków roślin na biotę grzybów arbuskularnych.
5. Wpływ grzybów arbuskularnych na inwazyjne we florze Polski gatunki roślin.

  • Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

Promotor: prof. dr hab. Marcin Nobis
Prace magisterskie:
1. Rewizja rozmieszczenia wybranego rodzaju z rodziny traw na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan - Środkowa Azja).
2. Fitogeograficzne aspekty flory roślin naczyniowych okolic "mojego" zamieszkania lub innego wybranego obszaru na terenie Polski.
3. Rewizja taksonomiczna i rozmieszczenie na podstawie materiałów zielnikowych wybranego (krytycznego) gatunku rośliny naczyniowej na terenie Polski południowej.
4. Studia biosystematyczne, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunków z rodzaju Stipa (lub innych wybranych) na terenie Polski.
5. Możliwość zaproponowania tematów własnych.

Promotor: dr Grzegorz Pacyna
Prace licencjackie i magisterskie:
1. Taksonomia, pozycja biostratygraficzna i znaczenie ewolucyjne wybranych flor z karbonu Polski.
2. Bioróżnorodność i znaczenie ewolucyjne wybranych flor z mezozoiku Polski.
3. Charakterystyka wybranych flor z paleozoiku i mezozoiku Europy w aspekcie taksonomicznym i ewolucyjnym w oparciu o zbiory Instytut Botaniki UJ​.

Promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Prace magisterskie:
Analiza cech taksonomicznych i genetycznych krytycznych taksonów rodzaju Batrachium (tematy trudne, dla ambitnych, wymagania czynna znajomość języka angielskiego, dobra organizacja i otwarty umysł).

Promotor: prof. dr hab. Józef Mitka
Prace magisterskie:
1. Dynamika zmian zbiorowisk leśnych w Puszczy Niepołomickiej w ostatnich 20 latach.
2. Zmienność Aconitum bucovinense w Karpatach.
3. Rodzaj Delphinium w Karpatach Wschodnich.
4. Uogólniony model liniowy (GLM) rozmieszczenia Aconitum moldavicum.
5. Carpinus betulus w Karpatach w ostatnim glacjale na podstawie analizy danych.

Promotor: dr hab. Piotr Mleczko, prof. UJ
Prace magisterskie:
1. Identyfikacja i charakterystyka strukturalna ektomikoryz wybranych gatunków grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hydnoidalnych oraz grzybów hypogeicznych.
2. Grzyby hypogeiczne w diecie małych ssaków (gryzoni) z terenu Parków Narodowych: Gorczańskiego, Pienińskiego i Ojcowskiego.
3. Systematyka grzybów poliporoidalnych z rodzaju Rigidoporus z terenu Polski i innych krajów Europy Środkowej.
4. Grzyby wielkoowocnikowe w lasach sosnowych na terenie Olkuskiego Regionu Rudnego - różnorodność gatunkowa i ekologia.
5. Symbionty ektomikoryzowe Dryas octopetala oraz towarzyszących drzew, w gradiencie wysokościowym w Karpatach.
Prace zrealizowane:
1. Biota grzybów agarykoidalnych i boletoidalnych lasu mieszanego na terenie Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Kotlina Samndomierska, woj. małopolskie).
2. Chorologia grzybów z rodzin Phallacecae i Clathraceae w Polsce.
3. Połączenia korzeni sosny i dębu za pośrednictwem grzybni ektomikoryzowej.

Promotor: dr Artur Pliszko
Prace licencjackie:
1. Analiza wybranych cech morfologicznych Solidago ×niederederi (Asteraceae)
Prace magisterskie:
1. Homogenizacja biotyczna flory roślin naczyniowych wybranych siedlisk na terenach zurbanizowanych
2. Dynamika populacji Solidago ×niederederi (Asteraceae) na wybranych stanowiskach w Polsce