Porosty - warsztaty terenowe

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się waloryzacją lub ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.
Uwaga: poza wyznaczonym czasem zajęć, będzie możliwość prowadzenia interesujących dyskusji oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych w gronie zainteresowanych uczestników.

Podstawowe cele kształcenia

  • poznanie zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego porostów (grzybów zlichenizowanych)
  • poznanie przedstawicieli omawianej grupy organizmów w ich naturalnym środowisku
  • zaznajomienie z metodami ich zbioru, identyfikacji, konserwacji i przechowywania oraz możliwościami wykorzystania
  • poznanie technik fotografowania porostów

Wymagania wstępne

Brak.

Opłata

450 PLN (obejmuje koszt pobytu w Stacji Górskiej Wydziału Biologii w Ochotnicy Górnej), koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 30 PLN).

Czas trwania i termin realizacji kursu

25-27 września 2020 r. (15 godz. lekcyjnych).

Limit miejsc

Od 10 do 20 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 1.09.2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: michal.wegrzyn@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej (Jaszcze 262, 34-453 Ochotnica Górna).

Lokalizacja

Plan kursu

  • prezentacja zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego porostów występujących w Polsce oraz ich wykorzystania przez człowieka
  • przedstawienie zasad identyfikacji porostów przy pomocy kluczy
  • zajęcia terenowe (prezentacja gatunków porostów oraz ich siedlisk, zbiór wybranych okazów, prezentacja technik fotografowania porostów)

Warunki zaliczenia kursu

10 prawidłowo przygotowanych do przechowywania i zaetykietowanych okazów porostów zebranych podczas zajęć.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

Dr hab. Michał Węgrzyn
e-mail: michal.wegrzyn@uj.edu.pl
tel.: (12) 664-67-35