Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rekonstrukcja filogenezy rodzaju Puccinellia (Poaceae) z zastosowaniem taksonomii integratywnej

Nazwa programu:

"Diamentowy Grant", konkurs 47

Źródło finansowania:

MNiSW

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

220 000 PLN

Czas trwania:

2018–2022

Opis:

Góry Azji Mniejszej (Pamiro-Ałaj, Tienszan), uznane za globalny hot-spot bioróżnorodności, charakteryzują się wyjątkowym bogactwem gatunkowym i wysokim wskaźnikiem endemizmu, zapewniając unikatowe warunki do prowadzenia badań ewolucyjnych w rozległych systemach górskich. Niemniej jednak, dla wielu organizmów tego regionu, w tym gatunków roślin związanych ze słonoroślami, nie przeprowadzono dotychczas badań z zastosowaniem technik molekularnych. W ramach projektu chcielibyśmy ustalić pokrewieństwo między gatunkami w obrębie rodzaju Puccinellia (Poaceae) za pomocą kombinacji markerów krótkich sekwencji oraz genotypowania DArTseq. Zgodnie z naszą wiedzą, projekt ten zapewni pierwsze kompleksowe opracowanie na temat filogenezy Puccinellia w tym regionie i zweryfikuje dotychczas funkcjonującą taksonomię morfologiczną tego rodzaju. Ponadto, endemiczny dla Pamiru gatunek Puccinellia pamirica zostanie wykorzystany jako model do opracowania populacyjnej struktury genetycznej słonorośli występujących na dużych wysokościach w tym paśmie górskim oraz wskazania czynników kształtujących obserwowane wzorce zmienności genetycznej. Ze względu na silną preferencję siedliskową, znaczną odległość między populacjami i wysokogórską rzeźbę terenu, stawiamy hipotezę, że gatunek charakteryzuje się silną strukturę genetyczną, którą może wytłumaczyć co najmniej jeden z następujących czynników – odległość geograficzna, fragmentacja siedlisk oraz zróżnicowanie środowiskowe między populacjami. Według naszej wiedzy badania te pozwolą po raz pierwszy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób krajobraz Pamiru ukształtował strukturę genetyczną gatunków związanych ze słonoroślami tego pasma górskiego.

Photogallery
Recommended
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów