Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W. 2004. Notatki florystyczne z Pogórza Wielickiego (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 41-46
 
BATOR I. 2004. Zbiorowiska łąkowe okolic Mogilan - stan po 40 latach. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 60

BISKUP A., IZMAIŁOW R. 2004. Endosperm development in seeds of Echium vulgare L. (Boraginaceae) from polluted sites. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46: 39-44

CIASTOCH K., KŁOS J., KIEĆ J., JOACHIMIAK A. 2004. Karyotype structure of hexaploid oat, Avena fatua L. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 19: 191-196

CIASTOCH K., KŁOS J., KIEĆ J., JOACHIMIAK A. 2004. Karyotype structure of hexaploid oat, Avena fatua. W: 22nd German Conference on Weed Biology and Weed Control, Stuttgart-Hohenheim, 2-4 March 2004

CWENER A. 2004. Rośliny naczyniowe kurhanów w dorzeczu dolnej Szreniawy i Nidzicy (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 27-40

DROZDOWICZ A. 2004. Relacje śluzowców właściwych do organizmów zasiedlających wspólne mikrosiedliska. Kosmos 53(1): 25-31

DROZDOWICZ A. 2004. śluzowce (Myxomycetes) Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne "Grzyby w środowisku naturalnym, metody badań terenowych", Streszczenia; Sandomierz, 23-26 września 2004. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 17

DROZDOWICZ A. 2004. Stan zbadania bioty śluzowców (Myxomycetes) w Karpatach Polskich. W: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne "Grzyby w środowisku naturalnym, metody badań terenowych", Streszczenia; Sandomierz, 23-26 września 2004. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 16

SETA D., DROZDOWICZ A. 2004. Nowe stanowiska śluzowców (Myxomycetes) na terenie Polski Środkowej. W: IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Grzyby w środowisku naturalnym. Metody badań terenowych - streszczenia. UMCS: 35

DRUŻKOWSKI M. 2004. Różnorodność krajobrazu obszarów rolnictwa tradycyjnego. Studium geoekologiczne dla Płaskowyżu Proszowickiego. W: Kistowski M. (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy Ekologii Krajobrazu 13: 251-258

DUBIEL E. [współautor] 2004. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Studia Naturae 49

DUBIEL E. 2004. Zbiorowiska segetalne Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: 307-323

DUBIEL E., KOZAK M. 2004. Wtórna sukcesja roślinności na opuszczonych użytkach rolnych południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W: Partyka J. (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1. Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 243-246

DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2004. Wpływ usuwania ściółki na skład gatunkowy i warunki glebowe boru mieszanego. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 69

GÓRALSKI G. 2004. Encyklopedia szkolna: Biologia (red.: M. Steplewska, R. Mitoraj). Wyd. Zielona Sowa, Kraków [współautorstwo haseł z zakresu biologii]

GÓRALSKI G. 2004. Nowa encyklopedia szkolna (red.:. K. Kierejsza). Wyd. Zielona Sowa, Kraków [wspólautorstwo hasel z zakresu biologii]

KŁOS J., ŚLIWIŃSKA E., STEWART A., KULA A., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., JOACHIMIAK A. 2004. Ogólna charakterystyka kariotypu u przedstawicieli podrodzaju Ceratochloa w rodzaju Bromus. W: VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 18-19 listopada 2004, s. 19

GRZYBOWSKA B. 2004. Arbuscular mycorrhiza of herbs colonizing a salt affected area near Kraków (Poland). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(3): 247-253

GRZYBOWSKA B. 2004. Glebowy bank nasion w wybranych murawach kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 71-72

HARMATA K., LATAŁOWA M., MADEJA J., NALEPKA D. 2004. Sum of herb pollen (NAP - Non Arboreal Pollen). W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E., Jr., Turner Ch. (red.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 371-384

HARMATA K., MADEJA J., OKUNIEWSKA-NOWACZYK I., NALEPKA D. 2004. Gramineae (Poaceae) - Grass family. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E., Jr., Turner Ch. (red.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 305-314

MIOTK-SZPIGANOWICZ G., ZACHOWICZ J., HARMATA K., MADEJA J., NALEPKA D. 2004. Rumex L. - Sorrels and docks. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E., Jr., Turner Ch. (red.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 337-346

OKUNIEWSKA., NOWACZYK I., MILECKA K., MAKOHONIENKO M., HARMATA K., MADEJA J., NALEPKA D. 2004. Secale cereale L. - Rye. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E., Jr., Turner Ch. (red.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 347-354

IZMAIŁOW R. 2004. Rozwój zarodków Erigeron canadensis L. (Asteraceae) w warunkach skażonego środowiska [Embryo development of Erigeron canadensis L. (Asteraceae) in polluted sites]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 10

KULA A., ŚLIWIŃSKA E., ŻUREK G., JOACHIMIAK A. 2004. Struktura genomu w rodzaju Phleum. W: VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 18-19 listopada 2004, s. 27

JURKIEWICZ A, ORŁOWSKA E, ANIELSKA T, GODZIK B, TURNAU K. 2004. The influence of mycorrhiza and EDTA application on heavy metal uptake by different maize varieties. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46: 7-18

KÖHLER P. 1996. 130. rocznica powstania Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności. [130th anniversary of establishing of the Physiographical Commission of the Academy of Sciences and Letters in Cracow (Poland)]. Wiadomości Botaniczne 40(1): 57

KÖHLER P. 1996. 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. (Kraków, 26 czerwca - 1 lipca 1995) [50th Congress of the Polish Botanical Society (Cracow, 26 June - 1 July 1995)]. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 126-130

KÖHLER P. 1996. Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 23 XI 1995). [Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, 23 November 1995)]. Wiadomości Botaniczne 40(1): 65-66

KÖHLER P. 2003 (wyd. 2004). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 47. Irena Antonina Dąbkowska. Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 92-96

KÖHLER P. 2003 (wyd. 2004). Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 48. Jan (Johann Reinhold) Zerndt. Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 96-100

KÖHLER P. 2003 (wyd. 2004). Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 15 kwietnia 2003) [Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 15 April 2003)]. Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 80-81

KÖHLER P. 2003. Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952). Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki 5: 79-101

KÖHLER P. 2004. Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000) [Bibliography of botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1818-1952-2000)]. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 459

KÖHLER P. 2004. Jezuici w dziejach botaniki polskiej [The Jesuit contribution to botany in the Commonwealth of Poland and Lithuania]. W: Stasiewicz-Jasiukowa I. (red.) Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo "WAM", Kraków-Warszawa, s. 153-170

KÖHLER P. 2004. Józef Jundziłł (1794-1877). Materiały do biografii [Józef Jundziłł (1794-1877). Materials for his biography]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 49(1): 83-117

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 49. Janina Maria Jentys-Szaferowa. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 67-71

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 50. Maryla (Maria) Marchewianka. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 71-72

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 51. Janina Korta. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 103-108

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 52. Edward Tangl. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 108-112

KÖHLER P. 2004. Zebranie wyborcze Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 5 kwietnia 2004) [Election meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 4 April 2004)]. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 85-86

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K. 2004. Występowanie Phalaris arundinacea i Calamagrostis epigeios na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). W: VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 18-19 listopada 2004, s. 23

KULPIŃSKI K., ZEMANEK A. 2004: Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ pt. "Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania" (Kraków, 27-28 września 2003). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 49(1): 168-175

KUTA E, BOHANEC B, DUBAS E, VIŽINTIN L, PRZYWARA L. 2004. Chromosome and nuclear DNA study in Luzula - a genus with holokinetic chromosomes. Genome 47: 246-256

KUTA E., BOHANEC B., DUBAS E., VIŽINTIN L., PRZYWARA L. 2004. Badania chromosomów i ilości DNA u Luzula - rodzaju z chromosomami holokinetycznymi [Chromosome and nuclear DNA study on Luzula - a genus with holokinetic chromosomes]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 13

KUTA E., BOŻEK M., SIUTA A., JĘDRZEJCZYK M., ROSTAŃSKI A. 2004. Is zinc westphalian violet (Viola guestphalica Nauenb.) a well-stabilized species? - evidence from embryology. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, Suppl. 1: 21

KUTA E., DUBAS E., MADEJ A. 2004. Chromosomy holokinetyczne u roślin. Postępy Biologii Komórki 31, Supl. 22: 115-133

KUTA E., ROJEK J. 2004. Imprinting genomowy u roślin. Postępy Biologii Komórki 31: 353-371

KUTA E. 2004. Prof. Dr hab. Lesław Przywara (1943-2004). Wiadomości Botaniczne 48: 55-59

ROJEK J., KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2004. Development of autonomous endosperm in wild-type cultured unpollinated pistils of Arabidopsis thaliana var. Columbia. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, Suppl. 1: 47

LOSTER S. 2004. Przegląd artykułów opublikowanych w “Wiadomościach Botanicznych" w latach 1981-2004. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 19-52

LOSTER S. 2004. Stan polskiej geobotaniki czyli o rezultatach ogólnopolskiej dyskusji. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 50-51

LOSTER S., GAWROŃSKI S. 2004. Rola zabiegów ochronnych w utrzymaniu muraw kserotermicznych w wybranych rezerwatach Wyżyny Miechowskiej. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 79

LOSTER S., GAWROŃSKI S. 2004. Stan fitocenoz murawy kserotermicznej Inuletum ensifoliae Kozł. 1925 po 80 latach od pierwszego opisu. W: Partyka J. (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1. Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 239-242

MADEJA J. 2004. Pollen diagram and 14C dating of sediments from lake Kwiecko (N Poland). Polen (antes An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.) 14: 511-512

MADEJA J., BAŁAGA K., HARMATA K., NALEPKA D. 2004. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. - Bracken. W: Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E., Jr., Turner Ch. (red.) Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 327-336

MADEJA J., WYPASEK E., HARMATA K. 2004. Comparison of Betula allergens and Betula pollen grains concentrations in the air during pollination season 2003 in Cracow (Poland). Polen (antes An. Asoc. Palinol. Leng. Esp.) 14: 101

MICHALEWSKA A., TOWPASZ K. 2004. Flora roślin naczyniowych Doliny Mnikowskiej (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 47-79

MICHALEWSKA A. 2004. Nowe stanowisko Orobanche flava (Orobanchaceae) w dolinie Sanu (Kotlina Sandomierska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 424-426

MICHALEWSKA A. 2004. Przedstawiciele klasy Isoëto-Nanojuncetea we florze zachodniej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego (Kotlina Sandomierska). W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 82

MIERZEŃSKA M. 2004. Rzadkie i zagrożone gatunki wątrobowców Hepaticae na terenie Bieszczadzkiego Parku narodowego (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 12: 51-67

MIERZEŃSKA M. 2004. Zróżnicowanie taksonomiczne Cephalozia bicuspidata s. lato (Hepaticae): wstępne badania cytologiczne, morfologicze i polimorfizmu enzymów. W: Materiały konferencji pt. "Zmienność i ewolucja", Poznań, 16-18 czerwca 2004, s. 92

MIERZEŃSKA M., IVANEGA I., LESJO I. 2004. Nowe stanowiska wątrobowców w Użańskim Parku Narodowym (Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie"). Roczniki Bieszczadzkie 12: 67-73

MITKA J. 2004. Aconitum firmum Rchb. subsp. moravicum Skalický, tojad mocny morawski. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) Podręcznik ochrony siedlisk i gatunków. Projekt. PHARE "Wdrażanie europejskiej sieci Natura 2000 na terenie Polski". Tom 9. Gatunki roślin. Wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 65-68

MITKA J. 2004. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. Wyd. 2, nowe. PWN, Warszawa, 2002. 634 str. + 62 fot. barwne. ISBN 83-01-13782-7 [recenzja podręcznika akademickiego]. Wiadomości Botaniczne 48: 79-81

MITKA J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Suppl. 6: 9-32

MITKA J. 2004. Znaczenie teorii metapopulacji w ochronie gatunkowej. Roczniki Bieszczadzkie 12: 149-170

SUTKOWSKA A., WILK Ł., MITKA J., JOACHIMIAK A. 2002. Polimorfizm DNA u Bromus inermis i B. erectus z terenu Polski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 488: 187-195

MLECZKO P. 2004. Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46: 25-38

MLECZKO P. 2004. Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10

MLECZKO P. 2004. Cantharellus cibarius Fr. + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20

MLECZKO P. 2004. Craterellus tubaeformis (Bull.) Quél. + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36

MLECZKO P. 2004. Rhodocollybia butyracea (Bull.:Fr.) Lennox (forma butyracea) + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108

MLECZKO P. 2004. Russula nigricans Fr. + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125

MLECZKO P. 2004. Russula sardonia Fr. + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134

MLECZKO P. 2004. "Pinirhiza amyloidea" + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 59-68

MLECZKO P. (2004) "Pinirhiza crystallonitida" + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 69-77

MLECZKO P. 2004. "Pinirhiza ligulata" + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 79-86

MLECZKO P. 2004. "Pinirhiza luteomicacea" + Pinus sylvestris L. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 87-94

MLECZKO P. 2004. Systematyka ektomikoryz - obecny stan wiedzy [Systematics of ectomycorrhiza - the state of art]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 137

KAŁUCKA I., MLECZKO P. 2004. Sukcesja grzybów ektomikoryzowych w uprawach sosny na zwałowisku zewnętrznym KWB "Bełchatów" (Succession of ectomycorrhizal fungi in pine afforestations on "Bełchatów" brown coal quarry cheap.) W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 135

NOBIS M., MICHALEWSKA A. 2004. Nowe stanowiska Cyperus flavescens (Cyperaceae) na terenie zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 412-416

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2004. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. II. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 19-26

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2004. Carex pulicaris (Cyperaceae) na obszarze północnego przedpola Gór Świętokrzyskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 415-417

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2004. Charakterystyka fitogeograficzna Przedgórza Iłżeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków osiągających lokalny lub absolutny kres zasięgu. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 83

NOGA T., OLECH M.A. 2004. Diatom communities in Moss Creek (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica) in two summer seasons: 1995/96 and 2001/02. Oceanological and Hydrobiological Studies 33(4): 103-120

OCIEPA A.M. 2004. Stan wiedzy o jurajskiej florze z obszaru Antarktyki. Tomy Jurajskie 2: 151-156

OCIEPA A.M. 2004. Jurajska flora z Mount Flora Formation z Antarktydy Zachodniej - wstępny raport. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 150

OLECH M., BYSTREK J. 2004. Bryoria forsteri (lichenized Ascomycotina), a new species from Antarctica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(2): 151-153

OLECH M. 2004. Badania lichenologiczne w polskich wyprawach antarktycznych. Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 129

OLECH M. 2004. Lichens of King George Island, Antarctica. Institute of Botany of Jagiellonian University, Kraków, s. 1-385

OLECH M. 2004. Nowe i rzadkie gatunki porostów rejonu Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe). W: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004, s. 135

HARAŃCZYK H., PIETRZYK A., OLECH M. 2004. Woda związana w poroście antarktycznym Usnea antarctica badana metodą relaksacji protonowej oraz izotermy sorpcyjnej. W: XXXVII Ogólnopolskie Seminarium na temat MRJ i jego zastosowań, Kraków, 1-2 grudnia 2004, s. 24

KAWECKA B., OLECH M. 2004. Diatom diversity of streams in Finnish Lapland and maritime Antarctica. W: Poulin M. (red.) Seventeenth International Diatom Symposium, Ottawa, Canada, 2002, Biopress Limited, Bristol, s. 161-186

ORŁOWSKA E., TURNAU K. 2004. Wpływ metali ciężkich na mikoryzę Plantago lanceolata L. [Influence of heavy metals on mycorrhiza of Plantago lanceolata L.]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 138

OSYCZKA P. 2004. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 23-27

OSYCZKA P. 2004. Cladonia macroceras (Delise) Hav. W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 29-33

OSYCZKA P. 2004. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Polarne (Kraków, 19-21 września 2003). Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 43-45

OSYCZKA P. 2004. XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne (Gdynia, 23-25 września 2004). Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 83-85

OSYCZKA P., OLECH M. 2004. Gatunki rodzaju Cladonia Hill ex Browne (grzyby zlichenizowane) w ekosystemie lądowym Wyspy Króla Jerzego (Antarktyka). W: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004, s. 136-137

OSYCZKA P., OLECH M. 2004. Taksony rodzaju Cladonia (grzyby zlichenizowane), w rejonie Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Antarktyka). Polish Polar Studies, XXX International Polar Symposium, Gdynia, 23-25 IX.2004, s. 285-291

PACYNA A. 2004. Rodzaj Echinochloa w Polsce. W: VI Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", Kraków, 18-19 listopada 2004, s. 36
PACYNA A. 2004. Rośliny naczyniowe wschodniej części Pogórza Wielickiego i przylegającej części Beskidów (Karpaty Zachodnie). Prace Botaniczne UJ 38: 1-367

PACYNA G., WOJCIECHOWSKI D. 2004. Boulayatheca (Pteridospermopsida, Medullosales) from the Lower Westphalian of Sosnowiec (Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) Proceedings, XXVII Symposium: Geology of Coal-bearing Strata of Poland. AGH University of Science and Technology, Cracow, s. 143-147

PACYNA G., KRZEMIŃSKI W., WOJCIECHOWSKI D. 2004. New remains of Arthropoda (Chelicerata) from the Lower Westphalian of the Upper Silesian Coal Basin of Poland. W: Lipiarski I. (red.) Proceedings, XXVII Symposium: Geology of Coal-bearing Strata of Poland. AGH University of Science and Technology, Cracow, s. 149-153

PACYNA G. 2004. Z jakich paleośrodowisk pochodzi górnokarbońska flora zachowana w konkrecjach syderytowych z okolic Sosnowca? W: Muszer J. (red.) Zapis paleontologiczny jako wskaŸnik paleośrodowisk, XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław, 16-18.09.2004, streszczenia referatów i komunikatów, s. 45-47

PAJĄK M. 2004. Embryological disturbances of Reseda lutea L. (Resedaceae) in post-industrial waste sites. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 12

PŁACHNO B.J., FABER J., JANKUN A. 2004. The cuticular pores in glandular hairs of Genlisea St.-Hil. in relation to their functions. W: Abstract of 5th World Carnivorous Plant Congress, Lyon, France, 18-21 June 2004, s. 17

PŁACHNO B.J., JANKUN A. 2004. Embryology of Utricularia livida E. Meyer cultivars. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, Suppl. 1: 44

PŁACHNO B.J., JANKUN A. 2004. Morfologia i ultrastruktura włosków gruczołowych w pułapkach Utricularia intermedia Hayne (Morphology and ultrastructure of glandular hairs in traps of Utricularia intermedia Hayne). W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 15

POPIELARSKA M. 2004. Encyklopedia szkolna: Biologia (red.: M. Steplewska, R. Mitoraj). Wyd. Zielona Sowa, Kraków [współautorstwo haseł z zakresu biologii]

POPIELARSKA M. 2004. Nowa encyklopedia szkolna (red.:. K. Kierejsza). Wyd. Zielona Sowa, Kraków [wspólautorstwo hasel z zakresu biologii]

RYSZKA P., GAWROŃSKI S., TURNAU K. 2004. Application of mycorrhizal grasses from wetlands and xerothermic grasslands in stabilization of zinc wastes. W: Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. COST Action 8.38, Granada, Spain, 21-23 October 2004

RYSZKA P., WEISS M., TURNAU K. 2004. Grzyby występujące w korzeniach traw na hałdach cynkowych [Fungi occurring in roots of grasses colonizing zinc wastes]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 140

RYSZKA S., GAWROŃSKI S., TURNAU K. 2004. Application of mycorrhizal grasses from wetlands in stabilisation of zinc wastes. W: International Conference on Post-Industrial Land Management, Krakow, Poland, 4-6 November 2004

SIWEK M., IZMAIŁOW R. 2004. Embryological processes in Medicago lupulina L. (Fabaceae) in the polluted environment. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 16

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2004. Nowe syntaksony i ich znaczenie dla klasyfikacji Vaccinio-Piceetea w Ameryce Północnej. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 94

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2004. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2002 roku [Polish Botanical Society in 2002]. Wiadomości Botaniczne 48 (1/2): 53-63

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2004. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 2003 roku [Polish Botanical Society in 2003]. Wiadomości Botaniczne 48 (3/4): 86-95

ZIARNEK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., ZIARNEK M. 2004. Gatunki chronione, zagrożone i rzadkie we florze zachodniej i północnej części Pojezierza Ińskiego. Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, Agricultura 234(93): 415-422

STOLARCZYK P. 2004. Badania lichenologiczne w Dołach Jasielsko-Sanockich [Lichenological investigation in Doły Jasielsko-Sanockie Basin]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 129

STOLARCZYK P., PŁACHNO B. 2004. Porosty zespołu parkowo-pałacowego w Świerklańcu. Przyroda Górnego Śląska 38/zima 2004/: s. 13

KASPRZYK I., URUSKA A., SZCZEPANEK K., LATAŁOWA M., GAWEŁ J., HARMATA K., MYSZKOWSKA D., STACH A.,
STĘPALSKA D. 2004. Regional differentation in the dynamics of the pollen seasons of Alnus, Corylus and Fraxinus in Poland (preliminary results). Aerobiologia 20: 141-151

ŚLESAK H., SKOCZOWSKI A., PRZYWARA L. 2004. Exogenous carbohydrate utilisation by explants of Brassica napus cultured in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 79: 45-51

TOWPASZ K. 2004. Kierunki przemian szaty roślinnej na dnie Doliny Kluczwody. W: Partyka J. (red.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1. Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 217-220

TOWPASZ K. 2004. Kierunki przemian szaty roślinnej na dnie doliny Kluczwody. W: Materiały konferencji naukowej "Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej", Złoty Potok-Ojców, 16-19 czerwca 2004, s. 50

TOWPASZ K. 2004. Rzadkie, zagrożone i chronione rośliny kserotermiczne w Kaczkowicach na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(1): 92-93

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2004. Zróżnicowanie szaty roślinnej na tle warunków siedliskowych i gospodarki człowieka na Płaskowyżu Proszowickim. W: Kistowski M. (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy Ekologii Krajobrazu 13: 261-266

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M., TRZCIŃSKA-TACIK H. 2004. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 5. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 81-88

TURNAU K., JURKIEWICZ A., ORŁOWSKA E., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W. 2004. Zastosowanie mikroanalizy PIXE w lokalizacji Mn i Fe w mikoryzach roślin zasiedlających tereny skażone. W: Żelazo i mangan w środowisku, Warszawa, 26-27 maja 2004

TURNAU K., ORŁOWSKA E., RYSZKA P., JURKIEWICZ A. 2004. Role of arbuscular mycorrhiza and associated microorganisms in phytoremediation of heavy metal polluted sites. W: International Conference on Rhizosphere, COST Action 631, Munich, Germany, August 2004

TURNAU K., JURKIEWICZ A., ORŁOWSKA E., RYSZKA P., ANIELSKA T. 2004. Zastosowanie mikoryzy arbuskularnej w fitoremediacji [Use of arbuscular mycorrhiza in phytoremediation]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 141

TURNAU K., ORŁOWSKA E., RYSZKA P., JURKIEWICZ A. 2004. Role of mycorrhizal fungi in phytoremediation. W: International Conference on Post-Industrial Land Management, Krakow, Poland, 4-6 November 2004

TURNAU K., RYSZKA P., JURKIEWICZ A., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W. 2004. Mycothallic gametophytes of a fern from Ni-rich area - micro-analytical studies. W: Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. COST Action 8.38, Granada, Spain, 21-23 October 2004

MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W.J., TURNAU K., ZUBEK SZ., RYSZKA P., JURKIEWICZ A., ORŁOWSKA E., MLECZKO P. 2004. Nuclear microprobe studies of mycorrhizas from environment polluted by heavy metals. W: 9th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications - ICNMTA, 13-17 September 2004, Cavtat, Dubrovnik, Chorwacja

PRZYBYŁOWICZ W., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., MIGULA P., TURNAU K., NAKONIECZNY M., AUGUSTYNIAK M., RYSZKA P., TARNAWSKA M., BUDKA D., GŁOWACKA E. 2004. Micro-PIXE in ecophysiology. W: 10th International Conference on Particle-Induced X-ray Emission and its Analytical Applications, Slovenia, June 2004, s. 705.1-705.5 (http://pixe2004.ijs.si/invited.php)

PRZYBYŁOWICZ W.J., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., MIGULA P., TURNAU K., NAKONIECZNY M., AUGUSTYNIAK M., GŁOWACKA E. 2004. Elemental microanalysis in ecophysiology using ion microbeam. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 219-220: 57-66

WAYDA M. 2004. Changes in species composition of Desmids in the "Błoto" peat bog (The Niepołomice Forest) from 1954 to 2001. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(3): 239-246

ZAJĄC A., ZAJĄC M. [współautorstwo] 2004. Kurtto A., Lampinen R., Junikka L. (red.) Atlas Florae Europeae. Distribution of Vascular Plants in Poland. Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus). Vol. 13. The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, ss. 320

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2004. Wybrane aspekty oceny fitogeograficznej flory Polski. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 104-105

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2004. The analyses of rarity reasons of Polish vascular flora. W: Abstracts Book of Thematic Workshops. Planta Europa, 4th European Conference on the Conservation of Wild Plants, Valencia, Spain, 17-20 September 2004, s. 31

ZAJĄC M. 2004. Marsilea quadrifolia L. - marsylia czterolistna. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) Podręcznik ochrony siedlisk i gatunków. Projekt. PHARE "Wdrażanie europejskiej sieci Natura 2000 na terenie Polski". Tom 9. Gatunki roślin. Wyd. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 55-58

KAPLAN Z., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2004. Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collabolators. Taxon 53(4): 1033-1041

ZEMANEK A. 2003 (wyd. 2004). Biology (History). W: The Polish Cultural and Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium. London, Polish Society of Arts and Sciences Abroad, Polish Cultural Foundation, s. 468-475

ZEMANEK A. 2003 (wyd. 2004). Pro memoria (J. Jonston, J.F. Hoffmann, A. Kremer, A. Ślósarski, J. Walas, L. Karpowiczowa, J. Kornaś, M.K. Hanow, L. Sawicki, W.J. Mondelska, M. Macieszyna, L. Łazarczyk, F.K. Lechnicki). Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 61-62

ZEMANEK A. 2003 (wyd. 2004). Roger J. Wood, Orel Vitězslav: Genetic Prehistory in Selective Breeding: a prelude to Mendel. Oxford New York 2001, Oxford University Press, XVII +323 s. (recenzja). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 48(3-4): 235-238

ZEMANEK A. 2004. Pro memoria (F. Scheidt, W. Jastrzębowski, J. Berger, W. Jabłoński, M. Maryański, S. Jentys, K. Smoleń, H. Szafran, J.W. Szulczewski, H. Błaszczyk). Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 40-41

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2004. Początki myśli ekologicznej w czasach Renesansu (holenderskie akwarele ze zbioru "Libri picturati", XVI w.) [Beginnings of ecological hinking in the Renaissance (Dutch watercolours from the collection ‘Libri picturati’, 16th century)]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 111-112

ZUBEK SZ., TURNAU K., PIĘKOś-MIRKOWA H., MIREK Z., BŁASZKOWSKI J. 2004. Mikoryza arbuskularna roślin tatrzańskich z Górskiego Ogrodu Botanicznego IOP PAN w Zakopanem [Arbuscular mycorrhiza of plants from the Mountain Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Zakopane]. W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004, s. 142

ZUBEK SZ., TURNAU K. 2004. Mycorrhiza of rare and threatened plants from the Tatra Mts. W: Managing Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Improving Soil Quality and Plant Health in Agriculture. COST Action 8.38, Granada, Spain, 21-23 October 2004, s. 68

ZUBEL R. 2004. Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 426-429

STEBEL A., OCHYRA R., BEDNAREK-OCHYRA H., STACHNOWICZ W., KRAUSE R., ZUBEL R., RUSIŃSKA R. 2004. Hookeria lucens (Bryopsida, Hookeriaceae) in the Polish Carpathians. W: Stebel A., Ochyra R. (red.) Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, s. 63-70