Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

ADAMOWSKI W., WRZESIEŃ M., NOBIS M., WOŁKOWYCKI D. 2011. Expansion of Geranium sibiricum L. in Poland.Program, abstracts, list of participants, 11th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions.Szombathely, Hungary, p. 42.

ADAMOWSKI W., WRZESIEŃ M., NOBIS M., WOŁKOWYCKI D. 2011. Rozmieszczenie Geranium sibiricum w Polsce. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Synantropizacja w dobie zmian różnorodnoci biologicznej 30.06-02.07. 2011. Materiały konferencyjne, p. 7.

BARTOSZEK W., NAKS P., PIĄTEK K. 2010. Plant collections from Latin America in the Herbarium of the Institute of Botany, Jagiellonian University - Colecciones de plantas de Latino América en el Herbario del Instituto de Botánica de la Universidad Jaguellónica (KRA).Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowski, A. Paulo & J. Wojtusiak (eds.), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies.W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 187-188.

BĄBA W., KOMPAŁA-BĄBA A. 2011. Udział traw w zbiorowiskach rolinnych na obszarze wybranych kamieniołomów Wyżyny Śląskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18: 359-374.

BĄBA W., KOMPAŁA-BĄBA A. 2011. Dynamika muraw kserotermicznych w Ojcowskim Parku Narodowym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce. WAL, GAUDIUM, Lublin, s. 17-19.

BĄBA W., KOMPAŁA-BĄBA A. 2011. Life history traits and habitat preferences of species during spontaneous succession in a sand-pit.Vegetation databases & spatial analysis – 10th meeting vegetation databases -Book of Abstracts.Freising-Weihenstephan, Germany, p. 22.

BĄBA W., KUROWSKA M., KOMPAŁA-BĄBA A., WILCZEK A., DŁUGOSZ J., SZAREJKO I. 2011. Genetic diversity of Brachypodium pinnatum metapopulation in the Cracow Upland. Frey (ed.) Advances in grass biosystematics. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, p. 46-56.

BINKIEWICZ B., BINKIEWICZ K. 2011. Nowe stanowisko Carlina onopordifolia (Asteraceae) na Wyżynie Miechowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1):165-167.

BOCHYNEK A., DROZDOWICZ A. 2011. Martwe drewno jako mikrosiedlisko luzowców w wybranych zbiorowiskach lenych polskich Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 19: 165-179.

BOROŃ P., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., SUTKOWSKA A., ZEMANEK B., MITKA J.. 2011. ISSR analysis points to relict character of Aconitum bucovinense (Ranunculaceae) at the range margin. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 315-326.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011. Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim (Karpaty Zachodnie).V Kopernikańskie seminarium doktoranckie, Toruń, 16-18 czerwca 2011. Wydział Chemii UMK i Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński, s. 62.

BUDZIK K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011. Bogactwo florystyczne zlewni potoku Plenianka (Pogórze Rożnowskie, Zachodnie Karpaty). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 265-280

CHMOLOWSKA D., DOHNALOVA L., ELHOTOVA D., KRISTUFEK W., KOZAK M., ZUBEK S., NIKLIŃSKA M., PŁOSKONKA D. 2011. The differences in the structure of soil microbial communities in two types of grassland ecosystem: fallows and meadows. International Conference on Ecology of Soil Microorganisms “Microbes as Important Drivers of Soil Processes”, Prague, Czech Republic, 27 April - 1 May 2011. Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

DROZDOWICZ A. 2011. Śluzowce w Polsce i na wiecie - nie tylko w badaniach naukowych. Myxomycetes in Poland and worldwide: research and popular knowledge. In: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Traditional use and protection of fungi in Poland: a contribution to the European cultural heritage. Streszczenia referatów i posterów. Book of abstracts. Wydawnictwo Uniwersyetu Łódzkiego, p. 32-33.

DUBIEL E., NOBIS A., NOBIS M. 2011. Flora rolin naczyniowych i zbiorowiska rolinne Zakrzówka (Kraków). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 47-81.

DZWONKO Z. 2011. Effect of changes in land use during the 20th century on woodland and calcareous grassland vegetation in southern Poland. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7: 27-48.

DZWONKO Z., LOSTER S. 2011. Changes in species composition of an abandoned limestone grassland in relation to climatic conditions. Polish Journal of Ecology 59(4): 687-698.

DZWONKO Z., LOSTER S. 2011. Impact of weather on dynamics of plant functional groups in an abandoned limestone grassland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 259-268.

FLORJAN S. 2010. Historia badań makroflory karbońskiej na Dolnym Śląsku. Kozakiewicz K. (red.) 50 lat działalnoci Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach. Materiały z sesji naukowej. Wałbrzych, 5 listopada 2010 r. Muzeum w Wałbrzychu i Oddział Sudecki PTPNoZ w Wałbrzychu. Muzeum w Wałbrzychu i Oddział Sudecki PTPNoZ w Wałbrzychu, s. 17-27.

FLORJAN S. 2010. Noc Muzeów oraz Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich w Muzeum Paleobotanicznym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007-2010) [The Museum Night and Krakow Museums Open Day in the Palaeobotanical Museum of Institute of Botany, Jagiellonian University (2007-2010)].Wiadomoci Botaniczne 54(3/4): 145-147.

FLORJAN S. 2010. Wspomnienie o doktorze Bolesławie Brzyskim (1931-2000) w dziesiątą rocznicę mierci [A remembrance of dr. Bolesław Brzyski (1931-2000)].Wiadomoci Botaniczne 54(3/4): 59-65.

FLORJAN S. 2011. Nowy okaz Cycadeoidea sp. (Cycadeoidopsida) z Polski.Matyja B.A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.) Jurassica IX, Małogoszcz, 06-08 wrzenia 2011, Materiały konferencyjne.Polskie Towarzystwo Geologiczne, s. 78-80.

FLORJAN S. 2011. Wspomnienie o Zygmuncie Holcerze (1925-2004) [A remembrance of Zygmunt Holcer (1925-2004)].Wiadomoci Botaniczne 55(1/2): 59-61.

FLORJAN S., JAWORSKA I. 2011. Unikalne i zasługujące na ochronę odsłonięcie z florą karbońską w Szczawnie Zdroju (województwo dolnoląskie) [Unique and protection deserving outcrop with Carboniferous flora in Szczawno Zdrój (Lower Silesia Province)]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą.67(6).547-551.

FLORJAN S., ZDEBSKA D. 2011. Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski [New specimen of the silicified bennettitalean trunk from Poland].Przegląd Geologiczny, 59(7): 520-522.

FLORJAN S.2010. Tematyka paleobotaniczna i palinologiczna na Sympozjach „Geologia Formacji Węglononych Polski” w latach 1976-2010 [Palaeobotanical and palynological topics on Symposiums ‘Geology of Coal-bearing Strata of Poland’ (1976-2010)]. Wiadomoci Botaniczne 54(3/4): 81-91.

GACEK P., GÓRALSKI G., JOACHIMIAK A.J. 2011. Chromosome numbers and polyploidy in Polish angiosperms. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53(2): 37-49.

GARGAŁA M., JANICKA M., WALEROWSKI P. 2011. Wpływ gruboci kłód na intensywnoć odnowień wierka w zależnoci od obecnoci w runie Athyrium distentifolium. http://info.botany.pl/ekologia/.

GOLCZYK H., GÓRALSKI G., ŚLESAK H., POPIELARSKA-KONIECZNY M., ILNICKI T. 2010. Rolinne kultury in vitro, chromosomy i cytogenetyka. Chmieliński J. i Misiek B. (red.). Księga Przyjaciół Nauk i Sztuk. Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Kraków, s. 34-36.

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., MOSIOLEK M., LECH A., GÓRALSKI G. 2011. C-banding/DAPI and in situ hybridization reflect karyotype structure and sex chromosome differentiation in humulus japonicus siebold & Zucc. Cytogenetic and Genome Research 132(3): 203-211.

HARMATA K., MADEJA J., ZEMANEK A. ZEMANEK B. 2011. Wybrane rodzime drzewa i krzewy w polskiej botanicznej literaturze, zwyczajach i sztuce (jałowiec, wierzba, brzoza, topola, osika, sosna, dąb, lipa, wierk, jodła). Wszechwiat 112 (10-12): 281-291.

ILNICKI T. 2011. Apomikty - do czego mogą się nam przydać. Ekonatura 9(94): 20.

ILNICKI T. 2011. O naturze człowieka. Tygodnik Salwatorski 11(847): 4-5.

ILNICKI T., JOACHIMIAK A.J., SUTKOWSKA A., MITKA J. 2011. Cytotypes distribution of Aconitum variegatum L. in Central Europe. Zemanek B. ed.). Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p. 169-192.

ILNICKI T., SZELĄG Z. 2011. Chromosome Numbers in Hieracium and Pilosella (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 53/1: 102-110.

JANICKA M. 2011. Roliny lecznicze ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Bogucka-Kocka A. (red.). I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie kolekcje rolin leczniczych - Ÿródłem materiału badawczego”, Lublin, 10-11 czerwca 2011. Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, s. 61.

JANICKA M. 2011. Rzadkie i interesujące gatunki rolin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) [Rare and interesting species of vascular plants from limestone outliers in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 39-45.

JANICKA M. 2011. Wollemia z Gór Błękitnych. Wychuchol. Pismo Koła Przyrodników Studentów UJ, 21: 4-5.

JAWORSKA I., FLORJAN S. 2010. Leksykon botaników polskich (Dictionary of Polish botanists). 76. Eufrozyn Włodzimierz Sagan. Wiadomoci Botaniczne 54(3/4): 70-73.

KARPIŃSKA-KOŁACZEK M. 2011. Przemiany szaty rolinnej w otoczeniu Jeziora Czarnego (północno-wschodnia Polska) na podstawie kompleksowej analizy palinologicznej - wstępne wyniki badań. Karasiewicz M.T., Norykiewicz A.M., Hulisz P., Winter H. (red.). V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu pt.” Człowiek i jego wpływ na rodowisko przyrodnicze w przeszłoci i czasach historycznych”, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, s. 61-62.

KAWA K., BUDZIK K. 2011. Występowanie salamandry plamistej Salamandra salamandra przy północnej granicy zasięgu w okolicy Tarnowa. V Kopernikańskie seminarium doktoranckie, Toruń, 16-18 czerwca 2011. Wydział Chemii UMK i Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński, s. 66.

KAWA K., BUDZIK K., BURY S., ŻUWAŁA K. 2011. Amphibians in Cracow over the last decades. Indikiewicz P., Böhner J. (eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities, Bydgoszcz, 14-15 September 2011. Department of Zoology, Faculty of Animal Breeding and Biology University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (Poland), p. 46.

KAWA K., BUDZIK K., ŻUWAŁA K., BURY S. 2011. The amphibian species composition of selected Krakow water bodies over the last decades. Indikiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B.(eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz, p. 349-356.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Baza polskich publikacji polarnych w Internecie. Biuletyn Polarny 15-16: 81-85.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Casual study of Lysenkoism in Polish botany. Folia Mendeliana 46(1/2): 41-53.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Dziekani i dziekanat. A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Częć II: Historia instytutów. Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 50-54.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Egzemplarze archiwalne Biuletynu Polarnego. Biuletyn Polarny 15-16: 90-91.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). III. Poczet dziekanów. III. A gallery of portraits of deans. W: Zemanek A (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Częć II: Historia instytutów. Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 473-517.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Zemanek A (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Częć II: Historia instytutów. Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 565-579.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 75. Adam Stanisław Jasiewicz - addendum. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 70.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 77. Irena Zofia Mazaraki. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 73-77.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 78. Mieczysław Aleksander Mazaraki. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 77-80.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Polarystyka na Międzynarodowych Kongresach Historii Nauki: XXII (Pekin, Chiny, 24-30 VII 2005) i XXIII (Budapeszt, Węgry, 28 VII - 2 VIII 2009).Biuletyn Polarny 15-16: 56-58.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Maria Łańcucka-Środoniowa (1913-1995). Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 49.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Andrzej Środoń (1908-1998). Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 50.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). [biogramy:] Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808-1882), Feliks (Szczęsny) Kreutz (1844-1910), Edward Janczewski (1846-1918), Władysław Szajnocha (1857-1928), Henryk Ferdynand Hoyer (1864-1947), Władysław Szafer (1886-1970), Mieczysław Hess (1931-1993), Szczepan Biliński (ur. 14 XII 1949).A. Zemanek, IV. Poczet rektorów-przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorów po 1945 r. IV. A gallery of portraits of rectors-naturalists of the Jagiellonian University and vice-rectors after 1945. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Częć II: Historia instytutów.Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 522, 524, 525, 526, 529, 530-531, 536, 540-541.

KÖHLER P. 2011. 250 rocznica urodzin Stanisława Bonifacego Jundziłła - w Polsce i na Litwie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56(3-4): 333-335.

KÖHLER P. 2011. Botany and Lysenkoism in Poland. Studies in the History of Biology 3(2): 32-53.

KÖHLER P. 2011. Botany in Wilna and Cracow in the times of Stanisław Bonifacy Jundziłł: a comparative outline. Natural sciences at the beginnings of the XIX century, development and links to present-day”, Vilnius, 5-6 May 2011. Abstracts of the international conference dedicated to 250 years anniversary of S. B. Jundziłł birth, famous botanist of XIX century. Vilnius University, Vilnius University Botanical Garden, State Cultural Reserve of Vilnius Castles, Vilnius, p. 5-6.

KÖHLER P. 2011. Historia botaniki podczas 55 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (6-12 wrzenia 2010 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56(1): 255-257.

KÖHLER P. 2011. Łysenkizm w Polsce na tle ówczesnej sytuacji politycznej. [P. Köhler (red.)]. „Łysenkizm w polskiej nauce”, Kraków, 14 IX 2011. Streszczenia referatów. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, s. 1-2.

KÖHLER P. 2011. Łysenkizm.Alma Mater - Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 141/2011: 39-42.

KÖHLER P. 2011. Międzynarodowa konferencja „Łysenkizm w polskiej nauce” (Kraków, 14 wrzenia 2011 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Technik 56(3-4): 341-344.

KÖHLER P. 2011. O trudnociach metodologicznych w badaniach nad łysenkizmem w polskiej nauce i o trudnociach w zrozumieniu rezultatów takich badań. [P. Köhler (red.)]. „Łysenkizm w polskiej nauce”, Kraków, 14 IX 2011. Streszczenia referatów. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, s. 2.

KÖHLER P. 2011. Polska botanika łysenkowska. [P. Köhler (red.)], „Łysenkizm w polskiej nauce”, Kraków, 14 IX 2011. Streszczenia referatów. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, s. 3.

KÖHLER P. 2011. Zarys historii łysenkizmu w ZSRR. [P. Köhler (red.)], „Łysenkizm w polskiej nauce”, Kraków, 14 IX 2011. Streszczenia referatów .Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, s. 1.

KÖHLER P., MIREK Z. 2010 (wyd. 2011). Nineteenth-century Polish researchers of the South American flora. Mirek Z., Flakus A., Krzanowski A., Paulo A., Wojtusiak J. (eds.). The nature and culture of Latin America. Review of Polish Studies. Naturaleza y cultura de América Latina. Reseña de los estudios Polacos. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciecnes, Kraków, p. 173-179.

KÖHLER P., OLECH M. 2011. Dzieje polskich badań botanicznych i mykologicznych lądowych obszarów Antarktyki i Subantarktyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56(1): 67-112.

KÖHLER P., OLECH M. 2011. Polish botanical and mycological studies of the Antarctic terrestrial and fresh water ecosystems in 1977-2009 an overview. Polish Polar Research 32(2): 157-174.

KÖHLER P., OLECH M. 2011. The main directions of Polish botanical and mycological studies of the terrestrial and fresh water ecosystems of Antarctica in 1977-2009. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, p. 1-77.

KÖHLER P. 2010 (wyd. 2011). Lysenko affair and Polish botany. Journal of the History of Biology 44: 305-343.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., PIĄTEK K., EJSMOND M.J. 2011. A new approach to planning of pollen-vegetation relationship analysis - how to determine an optimal number of plots. XVIII INQUA Congress, 21-27 July, Bern, Switzerland. INQUA International Union for Quaternary Research.ID: 3270, http://www.inqua2011. ch/?a=programme&subnavi=abstract&id=3270.

KONIECZNY R, OBERT B, BLEHO J, MÜLLER J, HEYM C, TULEJA M, MENZEL D, ŠAMAJ J. 2011. Stable transformation of Mesembryanthemum crystallinum (L.) with Agrobacterium rhiozgenes harbouring the green fluorescent protein targeted to the endoplasmic reticulum. Journal of Plant Physiology 168: 722-729.

KONIECZNY R., BOHUS O., JURAJ B., MULLER J., HEYM C., TULEJA M., MENZEL D., SAMAJ J. 2010. Agrobacterium-mediated transformation of Mesembryanthemum crystallinum L.Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society Plant in vivo, in vitro et in silico', September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Oddział Warszawski PTB. Acta Societatis Botanicorum Pololoniae 79, Suppl. 1, p. 110.

KONIECZNY R., ELWIRA SLIWINSKA, MARIA PILARSKA, MONIKA TULEJA. 2011. Morphohistological and flow cytometric analyses of somatic embryogenesis in Triforium nigrescens Viv. Plant Cell, Tissue and Organ Culture.

KONIECZNY R., PILARSKA M., TULEJA M., SALAJ T., ILNICKI T. 2010 (wyd.2011). Somatic embryogenesis and plant regeneration in zygotic embryos of Trifolium nigrescens (Viv.)”. Plant Cell Tissue and Organ Culture 100: 123-130.

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. Efektywnoć reprodukcji seksualnej i aseksualnej u klonalnego gatunku Dianthus superbus L. w odmiennych warunkach siedliskowych- konsekwencje dla rozwoju populacji. Ulrich W, Barcikowski A, Nienartowicz A. (red.) XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych” Toruń 17-18 czerwca 2011. Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, UMK Zakład Ekologii Rolin i Ochrony Przyrody, Zakład Ekologii Zwierząt, s. 21.

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. Kolonizacja kęp miałka darniowego Deschampsia caespitosa przez ginące gatunki zmiennowilgotnych łąk trzęlicowych Molinietum caeruleae. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(6): 527-533.

KOSTRAKIEWICZ K. 2011. The effect of gaps size on colonization process in Molinietum caeruleae meadows with different habitat conditions. Polish Journal of Ecology 59(4): 381-389.

KOSTRAKIEWICZ K., M. ZAJąC. 2011. Phenotypic plasticity of the chosen reproductive traits within Impatiens glandulifera Royle and Bidens frondosa L. populations.11th International Conference on the Ecology and management of Alien Plant Invasions (EMAPi) - Bridging the gap between scientific knowledge and management practice.- 30th August-3rd September 2011, Szombathely, Hungary.University of West Hungary, Faculty of Natural Sciences, Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vas County Museums, p. 83.

KOWALCZYK T. 2011. Interesujące gatunki rolin naczyniowych Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 19: 131-139.

KOZIERADZKA-KISZKURNO M, PŁACHNO BJ, BOHDANOWICZ J. 2011. Are unusual plasmodesmata in the embryo-suspensor restricted to species from the genus Sedum among Crassulaceae? Flora 206: 684-690.

KOZŁOWSKA K., NOBIS A., NOBIS M. 2011. Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland . Polish Botanical Journal56(2): 299-305.

KRUK J., ILNICKI T. OSADOWSKI Z. 2011. Czy Callitriche brutia występuje na terenie Polski? Słupskie Prace Biologiczne 8: 67-72.
KULPIŃSKI K. 2011. Edwarda Janczewskiego studia nad porzeczkami. Karta z dziejów systematyki XIX-XX w. Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki 21.Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, s. 1-201.

KWIATKOWSKA M., IZMAIŁOW R. 2011. Procesy embriologiczne u Medicago lupulina L. w siedliskach skażonych metalami ciężkimi. Wojnowska T., Koc J. (red.), XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Prof. Juliana Aleksandrowicza „Postępy w badaniach nad magnezem i innymi pierwiastkami”, Szczecin, 8-10 wrzenia 2011. Journal of Elementology 16/3. Suppl. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, s. 28-29.

KWOLEK D., JOACHIMIAK A.J. 2011. Seed sexing revealed female bias in two Rumex species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(2): 93-97.

LIBIK-KONIECZNY M, KOZIERADZKA-KISZKURNO M, DESEL C, MICHALEC Ż, KONIECZNY R. 2011. Distribution of some reactive oxygen species during rhizogenesis in vitro from hypocotyls of Mesembryanthemum crystallinum L. 5 Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology: Experimental Plant Biology in 3P: Past, Present and Perspectives, September 6-9, Wrocław, Poland, Book of Abstracts . Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Rolin, s. 16.

LISOWSKA M. 2011. Lichen recolonisation in an urban-industrial area of southern Poland as a result of air quality improvement. Environmental Monitoring and Assessment 179: 177-190.

LOSTER S. 2011. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce” (Lublin, 2-4 czerwca 2011). National Scientific Conference „Differentiation of xerothermic grasslands in Poland” (Lublin, Poland, 1-4 June 2011). Wiadomoci Botaniczne 55(1/2): 113-116.

LOSTER S., DZWONKO Z. 2011. Baza danych o rolinnoci muraw nawapiennych w południowej Polsce.Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, Lublin 2-4 czerwca 2011. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, s. 64-65.

LOSTER S., DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2011. Early post-fire vegetation regeneration in a Scots pine forest site in southern Poland. Zemanek B. (ed.) Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth. Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p 117-130.

ŁAZARSKI G. 2011. Rzadkie i zagrożone gatunki rolin naczyniowych w dolinie Białej Nidy w pobliżu Małogoszcza (centralna częć Wyżyny Małopolskiej). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 257-264.

ŁUCZAJ Ł. J., SVANBERG I., KÖHLER P. 2011. Marsh woundwort, Stachys palustris L. (Lamiaceae): an overlooked food plant. Genetic Resources and Crop Evolution 58(5): 783-793.

MICHALCZYK D., DROZDOWICZ A., PINTSCHER S., PLONKA P. M. 2011. Mycetozoal bloom in a hydroponic culture of garden cress (Lepidium sativum L.). International Journal of Food Microbiology 145: 336-341.

MIZIA P. 2011. Genetic variation in long term callus cultures of Allium fistulosum. International Conference of Young Scientists. Advances In Botany And Ecology. Berezne, Ukraine 9-13.08. 2011. M.G. Kholodny Insitute Of Botany, National Acadaemy Of Science Of Ukraine. Bereznivsky State Dendrological Park, p. 220.

MIZIA P. 2011. Somaclonal variation.Science Mine- First Polish-French Student Conference, Bochnia, 27-28 February 2011. Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology; Faculty of Chemistry; Faculty of Biology and Earth Sciences, p. 11.

MIZIA P., JOACHIMIAK A.J. 2011. RAPD variation in long term callus cultures of Allium fistulosum.The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Sciences. Dynamic Structure of the Cell Nucleus. Kraków, 27.05. 2011. Polish Academy of Arts and Sciences, p. 32.

MIZIA P., JOACHIMIAK A.J. 2011. Zmiennoć i selekcja w długoterminowej hodowli in vitro Allium fistulosum. 54 Warsztaty Biologii Ewolucyjnej 3 - 5 czerwca 2011 Stacja Terenowa Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza A. Dobrowolskiego, Urwitałt, p. 9.

MLECZKO P., KAPUSTA P. 2011. Effect of substratum type (sand vs. mining waste) on macromycete communities in pine forests of a post-mining area. In: 7th International Conference on Serpentine Ecology, Coimbra, Portugal, June 12-16, 2011. Abstract Book, p. 121.

MLECZKO P., KOZAK M., ŁAWRYNOWICZ M., DUBIEL G. 2010 (wyd. 2011). Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota). Recent data to ecology and distribution. Acta Mycologica 45(2): 133-143.

MLECZKO P., ZUBEK S., KOZAK M. 2011. New Central European record of a rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas G. et Nannf. with the description of its ectomycorrhiza with spruce. Nova Hedwigia 92(1-2): 257-272.

MUSIAŁ K., KOCIŃSKA-PAJĄK M., ŚLIWIŃSKA E., JOACHIMIAK A.J. 2011. Developmental events in ovules of the ornamental plant Rudbeckia bicolor Nutt.Flora.doi:10.1016/j.flora. 2011. 07.015207.3-9.

NOBIS A., NOBIS M., PIERCIŃSKA A., TROJECKA-BRZEZIŃSKA A. 2011. Leontodon saxatilis: a range-expanding plant or a poorly recognized species in Poland? Biodiversity: Research and Conservation 21: 27-30.

NOBIS A., NOBIS M., URBISZ A. 2011. Lathyrus aphaca L. (Fabaceae): distribution, habitats and remarks on status of the species in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(3): 237-244.

NOBIS M. 2011. Remarks on the taxonomy and nomenclature of the Stipa tianschanica complex (Poaceae), on the base of a new record for the flora of Tajikistan (central Asia). Nordic Journal of Botany 29: 194-199.

NOBIS M. 2011. Stipa brozhiana (Poaceae) nothosp. nov. from the western Pamir Alai Mts (middle Asia) and taxonomical notes on Stipa tzvelevii. Nordic Journal of Botany 29: 458-464.

NOBIS M. 2011. Stipa kotuchovii, nom. nov. (Poaceae). Annales Botanici Fennici 48(6): 494.

NOBIS M., GUDKOVA P. 2011. Lectotypification of Stipa czerepanovii (Poaceae). Časopis Slezského Muzéa Opava (A) 60: 199-200

NOBIS M., KOWALCZYK T., NOWAK A. 2011. Eleusine indica (Poaceae): A new alien species in the flora of Tajikistan. Polish Botanical Journal 56(1): 121-123.

NOBIS M., NOWAK A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Central Asia). Part II. Časopis Slezského Muzéa Opava (A) .60: 259-262.

NOBIS M., NOWAK A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Central Asia). Polish Botanical Journal 56(2): 195-201.

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A., NOWAK S., KUSZA G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part II.Wyd. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso, Kraków - Opole, p. 1-256.

NOVIKOFF A., MITKA J. 2011. Rid Aconitum w Ukrainskich Karpatach. Studia Biologica 5(2): 153-172.

NOVIKOFF A., MITKA J. 2011. Taxonomy and ecology of the genus Aconitum L. in the Ukrainian Carpathians. Wulfenia 18: 37-61.

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S., NOBIS A., KUSZA G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part III. Wyd. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso, Opole - Kraków p. 1-232.

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. 2011. Distribution patterns, ecological characteristic and conservation status of endemic plants of Tadzhikistan - A global hotspot of diversity. Journal for Nature Conservation 19: 296-305.

OLECH M., CHWEDORZEWSKA K.J. 2011. The first appearance and establishment of an alien vascular plant in natural habitats on the forefield of a retreating glacier in Antarctica. Antarctic Science, doi: 10.1017/S0954102010000982.

OLECH M., WĘGRZYN M., LISOWSKA M., SŁABY A., ANGIEL P. 2011. Contemporary changes in vegetation of polar regions. Papers on Global Change IGBP, p. 18.35-51.

OSYCZKA P. 2011. The genus Cladonia, group Cocciferae, in Poland. Herzogia 24(2):231-249.

OSYCZKA P., OLECH M.. 2011. A new species of the genus Porpidia from Antarctica. Lichenologist 43(4): 367-371.

OSYCZKA P., SKUBAŁA K. 2011. Chemical races of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichenized Ascomycota) - a Polish case study in a worldwide context. Nova Hedwigia 93(3-4): 363-373.

PACYNA G, ZDEBSKA D. 2011. Galasy na liciu paproci z dolnej jury Gromadzic (Góry Świętokrzyskie).- przykład interakcji roliny-zwierzęta. Matyja B.A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Małogoszcz, 06-08.09. 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego, s. 27-32.

PACYNA G, ZDEBSKA D. 2011. Nowe dane o rodzaju Ixostrobus Raciborski 1892 (nagozalążkowe, Czekanowskiales?) z dolnej jury Gromadzic (Góry Świętokrzyskie). Matyja B.A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Małogoszcz, 06-08.09. 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego, s. 33-39

PACYNA G. 2011. Nowe materiały górnojurajskich ramienionogów z okolic Krakowa.Matyja B.A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Małogoszcz, 06-08.09. 2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego, s. 115-117.

PIWOWARSKI B. 2011. Nowe stanowiska Avenula planiculmis (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 173-176.

PLISZKO A. 2010. (wyd.2011) Interesujące stanowisko groszku wschodniokarpackiego Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Przegląd Przyrodniczy 21(4): 43-46.

PLISZKO A. 2010. (wyd.2011) Nowe stanowisko Carex pauciflora (Cyperaceae) w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (NE Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 416-418.

PLISZKO A. 2011. Nowe stanowisko fiołka mokradłowego Viola stagnina na Pojezierzu Zachodniosuwalskim .Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(3): 283-284.

PLISZKO A. 2011. Obfite występowanie niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera Royle w dolinie górnej Rospudy. Przegląd Przyrodniczy 22(2): 83-86.

PLISZKO A. 2011. Występowanie Potamogeton acutifolius (Potamogetonaceae) na Pojezierzu Zachodniosuwalskim (NE Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 161-162.

PŁACHNO B. J, ŚWIąTEK P. 2011. Syncytia in plants: cell fusion in endosperm—placental syncytium formation in Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 248: 425-435.

PŁACHNO B. J. 2011. Female germ unit in Genlisea and Utricularia, with remarks about the evolution of the extra-ovular female gametophyte in members of Lentibulariaceae. Protoplasma 248: 391-404.

PŁACHNO B.J, ŚWIąTEK P. 2011. Diversity of nucleus morphology and ultrastructure in Utricularia. Book of abstracts, - The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts ad Sciences. Dynamic Structure of the Cell Nucleus.Polish Academy of Arts ad Sciences, p. 28.

PŁACHNO BJ, KRÓL E, KOZIERADZKA-KISZKURNO M, STOLARCZYK P. 2011. Roliny mięsożerne - warte uwagi i ochrony. W: Nakonieczny M., Migula P. (red.). Problemy rodowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, 19: 131-147.

PŁACHNO BJ, ŁUKASZEK M, WOŁOWSKI K, ADAMEC L. 2011. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with those microhabitats. The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection" Book of Abstract, 30th International Conference of the Polish Phycological Society, ed. by Jan Matuła, Dorota Richter and Jacek Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Polish Phycological Society, p. 234.

PŁACHNO BJ, ŚWIąTEK P, KOZIERADZKA-KISZKURNO M. 2011. The F-actin cytoskeleton in syncytia from non-clonal progenitor cells. Protoplasma 248: 623-629.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., BOHDANOWICZ J. 2011. Cutin plays a role in differentiation of endosperm-derived callus of kiwifruit. Plant Cell Reports 30(11): 2143-2152.

SEIDLER-ŁOŻYKOWSKA K., KĘDZIA B., KUCHARSKI W.A., MORDALSKI R., KARPIŃSKA E., KRÓL D., PIECHOCKA E., PRZYDATEK E., KOWALAKA J., ZUBEK S. 2011. Wprowadzenie rolin zielarskich do upraw ekologicznych. Wpływ zabiegów stosowanych w uprawie konwencjonalnej na liczebnoć propagul symbiotycznych grzybów arbuskularnych. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa - Falenty, s. 21-29.

ŠIMŮNEK Z., FLORJAN S. 2011. Middle Pennsylvanian Bohemian and Poland cordaitaleans and their dispersed cuticles. Håkansson E., Trotter J.A. (red.) Programme & Abstracts. The XVII International Congress on the Carboniferous and Permian, Perth 3-8 July 2011, Geological Survey of Western Australia.Geological Survey of Western Australia, p. 114.

SKUBAŁA K. 2011. Allium ursinum s. lato - taksonomia i rozmieszczenie w Polsce.Bogucka-Kocka A. (red.). I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Polskie kolekcje rolin leczniczych - Ÿródłem materiału badawczego, Lublin, 10-11 czerwiec 2011. Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 79.

SKUBAŁA K. 2011. Dwa oblicza hałd poprzemysłowych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały". Przyroda Górnego Śląska 63: 8-9.

SKUBAŁA K. 2011. Nowe stanowisko Allium ursinum (Liliaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 171-173.

SKUBAŁA K. 2011. Vascular flora of sites contaminated with heavy metals on the example of two post-industrial spoil heaps connected with manufacturing of zinc and lead products in Upper Silesia. Archives of Environmental Protection 37(1): 55-74.

SKUBAŁA K., KLAJBOR K., ROGUT K., SNOPEK A. 2011. Wpływ zwarcia drzewostanu oraz stopnia rozkładu kłód na porastającą je roślinność. (http://info.botany.pl/ekologia dostęp: 28.10.2012)

SŁOMKA A, KUTA E. 2011. Fiołek trójbarwny (Viola tricolor) na terenach metalononych Polski południowej. Przyroda Terenów Pogórniczych.Centrum Kultury im. Marii Płońskiej w Bolesławiu, Bolesław, s. 50-54.

SŁOMKA A., KUTA E., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., GODZIK B., KAPUSTA P., TYLKO G., BOTHE H. 2011. Violets of the section Melanium, their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi and their occurrence on heavy metal heaps. Journal of Plant Physiology 168(11): 1191-1199.

SŁOMKA A., SIWIŃSKA D., WOLNY E., KELLNER K., KUTA E. 2011. Influence of a heavy-metal- polluted environment on genome size and chromosome number. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53(1): 7-15.

SŁOMKA A., SUTKOWSKA A., SZCZEPANIAK M., MALEC P., MITKA J., KUTA E. 2011. Increased genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae) in metal-polluted environments. Chemosphere 83(4): 435-442.

SŁOMKA A., WOLNY E., SIWIŃSKA D., KELLNER K., KUTA E. 2011. Polluted with heavy metals environment did not influence genome size but increased chromosome number alteration in root meristem cells of Viola tricolor L.Dynamic Structure of the Cell Nucleus, 27 May 2011, Kraków.The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Science, Kraków, p. 31.

STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M. 2011. Paleobotaniczny zapis sukcesji zbiorowisk rolinnych zrekonstruowanych w osadach Jeziora Czarnego (Polska NE) - wstępne wyniki badań.Turkowska K., Kucharski L., Ziułkiewicz M., Forysiak J., Fortuniak A., Okupny D., NiedŸwiedzki P. (red.). Warsztaty Naukowe „Torfowiska w krajobrazie przekształconym - funkcjonowanie i ochrona”, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011. Katedra Badań Czwartorzędu WNG Uniwersytetu Łódzkiego Katedra Ochrony Przyrody WBiOŚ Uniwersytetu Łódzkiego Pracownia Geologii WNG Uniwersytetu Łódzkiego Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, s. 87.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011.Rare and endangered species communities of the Adenostylion alliariae alliance in the Carpathian Mountains. Časopis Slezského Muzéa Opava (A) 60: 127-134.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., CIESLAK E., RONIKIER M. 2011. Genetic variability of small isolated populations of Cicerbita alpina (L.) Wallr. (Asteraceae) in the Beskid Mały Mts (Southern Poland). Polish Journal of Ecology 59(2): 279-288.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., KUŹ K. 2011. Phenotypic response of Doronicum austriacum Jacq. (Asteraceae) to diverse mountain and lowland conditions. Polish Journal of Ecology 59(2): 249-262.

STEWART A.V., JOACHIMIAK A.J., ELLISON N.W. 2011. Phleum.C. Kole (ed.). Wild crop relatives: genomic and breeding resources. Millets and grasses. ISBN: 978-3-642-14254-3.Springer, p. 257-274.

SUDER D. 2011. Trawy (Poaceae) we florze wybranych grodzisk i zamczysk w Karpatach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 331-340.

SUDER D. 2011. Udział gatunków ciepłolubnych w zbiorowiskach rolinnych grodzisk i zamczysk Karpat Zachodnich. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, Lublin, 2-4 czerwca 2011. Instytut Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Klub Przyrodników, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Lublinie, s. 90-91.

SZELĄG Z. 2011. Hieracia balcanica VI. Typification of Hieracium pavichii (Asteraceae). Polish Botanical Journal 56(1): 51-54.

SZELĄG Z. 2011. Hieracia balcanica VII. Identity and typification of Hieracium bohatschianum (Asteraceae). Polish Botanical Journal 56(2): 155-157.
SZELĄG Z. 2011. Hieracium albinum (Asteraceae) rediscovered.Polish Botanical Journal 56(1): 77-79.

SZELĄG Z. 2011. Hieracium wimmeri (Asteraceae), a species new to the Eastern Sudetes. Polish Botanical Journal 56(2): 295-298.

SZELĄG Z. 2011. Westernmost occurrence of Lathyrus laevigatus (Fabaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 56(1): 85-87.

SZELĄG Z., ILNICKI T. 2011. Diploid chromosome numbers in Hieracium and Pilosella (Asteraceae) from Macedonia and Montenegro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53(2): 124-126.

SZELĄG Z., SOMLYAY L. 2011. Lectotypification of Ramonda serbica Panč. (Gesneriaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1): 77-78.

SZYMAŃSKI W.M. 2010. (wyd.2011) Nowe stanowiska Symphyotrichum ciliatum (Asteraceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 17(2): 415-416.

ŚLESAK H., ŚLESAK I. 2011. OdpowiedŸ rolin na zranienie. Kosmos 60(3-4): 445-457.

ŚWIERKOSZ K., RECZYŃSKA K., KULPIŃSKI K., TYC A. 2011. Synantropizacja zbiorowisk naskalnych z klasy Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. In Meier & Br.-Bl. 1934) Ober 1977 w południowej Polsce w wietle aktualnych wyników badań monitoringowych. Kącki Z., Stefańska-Krzaczek E. (red.), I Ogólnopolska Konferencja naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodnoci biologicznej.” Wrocław 30.06-02.07. 2011. Zakład Bioróżnorodnoci i Ochrony Szaty Rolinnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Odział Wrocławski PTB, s. 30.

ŚWIERKOSZ K., RECZYŃSKA K., KULPIŃSKI K., TYC A. 2011. Udział gatunków obcych w zbiorowiskach z klasy Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 w południowej Polsce. Share of alien plant species in communities of the class Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 in southern Poland. Acta Botanica Silesiaca 6: 97-114.

TOKARSKA- GUZIK B., Z. DAJDOK, M. ZAJąC, A. URBISZ, W. DANIELEWICZ. 2011. Identyfikacja i kategoryzacja rolin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. Identification and categorization of alien plant species as a basis for management. W: Kącki Z., Stefańska -Krzaczek E. (red.) Synantropizacja w dobie zmian różnorodnoci biologicznej. Zakład Bioróżnorodnoci i Ochrony Szaty Rolinnej, Instytut Biologii Rolin Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Botanica Silesiaca 6: 23-53.

TOKARSKA- GUZIK B., Z. DAJDOK, ZAJĄC M., ZAJĄC A., URBISZ A., DANIELEWICZ. W. 2011. Identyfikacja i kategoryzacja rolin obcych geograficznie jako podstawa działań praktycznych. I Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. "Synantropizacja w dobie zmian różnorodnoci biologicznej", 30.06 - 02.07. 2011,Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Instytut Biologii Rolin. Instytut Biologii Rolin, Zakład Bioróżnorodnoci i Ochrony Szaty Rolinnej, Uniwersytet Wrocławski, s. 32.

TOWPASZ K. 2011. Historia badań nad rolinnocią kserotermiczną na obszarze Niecki Nidziańskiej.Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce, Lublin 2-4 czerwca 2011. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 96-99.

TOWPASZ K. 2011. Nowe stanowisko Staphylea pinnata (Staphyleaceae) w okolicy Woli Lubeckiej na Pogórzu Ciężkowickim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 167-169.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011. Występowanie Sesleria uliginosa (Poaceae) w murawach kserotemicznych (Festuco-Brometea) na terenie Niecki Nidziańskiej (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 321-330.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011. The analysis of the forest flora of the Strzyżowskie Foothills from the perspective of presence of anthropogenic species. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 7: 99-110.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., BARTOSZEK W. 2011. Determinants of Carex pendula and C. strigosa occurrence in ash carrs of the Strzyżów Foothills (Western Carpathians). Zemanek B. (ed.), Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p. 131-137.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A., KOSTRAKIEWICZ K. 2011. Ostericum palustre (Apiaceae) - nowy gatunek we florze Płaskowyżu Proszowickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 169-171.

TRÁVNÍČEK P., DOČKALOVÁ Z., ROSENBAUMOVÁ R., KUBÁTOVÁ B., SZELĄG Z. CHRTEK J. 2011. Bridging global and microregional scales: ploidy distribution in Pilosella echioides (Asteraceae) in Central Europe. Annals of Botany 107(3): 443-454.

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2010 (wyd.2011). Zmiany we florze upraw chwastów zbożowych w latach 1950-2010: badania na terenie i w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik - Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 20: 397-408.

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2011. Alopecurus myosuroides (Poaceae) jako trwały chwast pól uprawnych okolic Skały na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2): 221-229.

TUCHARZ M. 2011. Structural aspects of apospory and parthenogenesis in Poa pratensis L. from a locality in Poland.M.G. Kholodny Insitute Of Botany, National Acadaemy Of Science Of Ukraine. Bereznivsky State Dendrological Park. International Conference Of Young Scientists. Advances In Botany And Ecology. Berezne, Ukraine 9-13.08. 2011. M.G. Kholodny Insitute Of Botany, National Acadaemy Of Science Of Ukraine. Bereznivsky State Dendrological Park, 224.

TUCHARZ M., NOBIS A., NOBIS M. 2011. Chromosome Data - A Useful Tool in Taxonomy of Symphyotrichum ciliatum. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 53(1): 117-119.

WIECZOREK K., PŁACHNO BJ, ŚWIąTEK P. 2011. Comparative morphology of the male genitalia of Aphididae (Insecta, Hemiptera): part 1. Zoomorphology 130: 289-303.

WOŁOWSKI K. PŁACHNO BJ, ŁUKASZEK M. 2011. Algae and Carnivorous Plants - Relationships?' European Journal of Phycology, Volume 46, Supplement 1, 2011. Special Issue: Fifth European Phycological Congress, Rhodes, Greece, 4-9 September 2011. European Phycological Congress.DOI: 10.1080/09670262. 2011. 613154

WOŁOWSKI K., PIĄTEK J., PŁACHNO B.J. 2011. Algae and stomatocysts associated with carnivorous plants. Part I: First report of chrysophyte stomatocysts from Virginia, U.S.A. Phycologia 50: 511-519.

WÓJCIK T. 2011. Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 83-91.

ZAJĄC A., TOKARSKA-GUZIK B., ZAJĄC M. 2011. The role of rivers and streams in the migration of alien plants into the Polish Carpathians. Biodiversity: Research and Conservation 23: 17-30.

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2011. Methodical problems in distinguishing the group of archaeophytes. Metodyczne problemy przy wydzielaniu grupy archeofitów. W: Kącki Z., Stefańska -Krzaczek E. (red.) Synantropizacja w dobie zmian różnorodnoci biologicznej. Zakład Bioróżnorodnoci i Ochrony Szaty Rolinnej, Instytut Biologii Rolin Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Botanica Silesiaca 6: 55-62.

ZAJĄC M. 2011. Bibliografia prac Adama Zająca. Wiadomoci Botaniczne 55(3/4): 25-33.

ZAJĄC M. 2011. Bibliography of papers by Adam Zając.B. Zemanek (ed.) Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70 th anniversary of his birth..Institute of Botany, Jagiellonian University,Cracow, p. 15-31.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2011. Directional northern element in the flora of vascular plants in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 21: 19-26.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2011. Potamogeton jutlandicus¸ a binominal for the hybrid between P. lucens and P. praelongus (Potamogetonaceae) Nordic Journal of Botany 29: 473-476.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK A., DAJDOK Z., BENA W. 2011. Is Potamogeton polygonifolius really critically endangered in Poland? The case of stable populations of the rare species on its geographical range limit. Nature Journal - Opole Scientific Society 44: 6-15.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., RONIKIER M. 2011. Potamogeton maëmetsiae: a new hybrid between linear-leaved pondweeds from Central Europe. Preslia 83(2): 259-273.

ZDEBSKA D. 2011. Wspomnienie o Eufrozynie Saganie - współpraca z Instytutem Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.Kozakiewicz K. (red.), 50 lat działalnoci Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu i okolicach.Muzeum w Wałbrzychu i Oddział Sudecki PTPNoZ w Wałbrzychu, s. 28-30.

ZEMANEK A. 2011. Dokonania embriologia, lichenologa i fitogeografa w nauce. Alma Mater 139: 36-37.

ZEMANEK A. 2011. Geobotanist and taxonomist - scientific biography of Professor Adam Zając. W: ZEMANEK B. (red.). Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth.Cracow, Institute of Botany, Jagiellonian University, s. 8-14.

ZEMANEK A. 2011. Historia botaniki. W: Dzieje nauki. Nauki cisłe i przyrodnicze. Warszawa - Bielsko-Biała, Wydawnictwo Szkolne PWN, s. 390-455.

ZEMANEK A. 2011. Pro memoria (Stanisław Bonifacy Jundziłł, Alojzy Rafał Estreicher, Stefan Maria Gut, Irena Rejment-Grochowska, Irena Ludmiła Kucowa, Wojciech Roeske, Aleksander Kozikowski, Józef Panek).Wiadomoci Botaniczne 55(1/2): 38-39.

ZEMANEK A. 2011. Wród polarnych lodów i tatrzańskich turni. Alma Mater 139: 39-40.

ZEMANEK B. (ED.). 2011. Geobotanist and Taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth..Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow, p. 1-232.

ZIAJA W., DUDEK J, LISOWSKA M., OLECH M., OSTAFIN K., OSYCZKA P., WĘGRZYN M. 2011. Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Wyd. Jagiellonian University Press, Kraków, p. 1-92.

ZUBEK S., BŁASZKOWSKI J., MLECZKO P. 2011. Arbuscular mycorrhizal and dark septate endophyte associations of medicinal plants. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 285-292.

ZUBEK S., MIELCAREK S., TURNAU K. 2011. Hypericin and pseudohypericin concentrations of a valuable medicinal plant Hypericum perforatum L. are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi.Mycorrhiza. DOI: 10.1007/s00572-011-0391-1

ZUBEK S., NOBIS M., BŁASZKOWSKI J., MLECZKO P., NOWAK A. 2011. Fungal root endophyte associations of plants endemic to the Pamir Alay Mountains of Central Asia. Symbiosis 54(3): 139-149.

ZUBER A., KOWALCZYK M., SEKUŁA A., MLECZKO P., KUPIEC T. 2011. Methods used in species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms in forensic investigations. Problems of Forensic Sciences 86: 151-161.