Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta naukowo-badawcza, wdrożeniowa i dydaktyczna

Jesteśmy, oprócz Instytutu Nauk o Środowisku oraz Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, częścią Wydziału Biologii UJ. Zobacz bogatą ofertę Wydziału: https://www.youtube.com/watch?v=xr5Qe3eLFEA

Pracownicy Instytutu Botaniki UJ mają wieloletnie doświadczenia badawcze, terenowe i laboratoryjne, wsparte licznymi kontaktami naukowymi i specjalistyczną aparaturą. Jest to podstawa dla podjęcia przez nas szerokiej współpracy na płaszczyźnie naukowej i aplikacyjnej (wdrożenia do praktyki) w zakresie badań nad środowiskiem przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szaty roślinnej.

Pracownicy Instytutu Botaniki mogą także świadczyć usługi dydaktyczne z zakresu wszystkich specjalności botanicznych.

Najważniejsze obszary, w których poszczególne Zakłady Instytutu Botaniki UJ oferują współpracę to:

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

 • ekspertyzy morfologiczno-anatomiczne materiału roślinnego,
 • ocena zdolności reproduktywnych roślin,
 • ocena wpływu czynników środowiskowych na procesy rozwojowe u roślin.

Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin - strona www

Zakład Ekologii Roślin

 • opracowanie map roślinności naturalnej i potencjalnej,
 • inwentaryzacja flory i roślinności terenów chronionych, zagrożonych i rekultywowanych,
 • ocena tempa zmian roślinności i sukcesji zbiorowisk naturalnych,
 • monitoring roślinności na terenach chronionych,
 • ocena regeneracji roślinności murawowej, łąkowej i leśnej,
 • ocena zagrożenia lokalnych populacji gatunków chronionych i rzadkich,
 • monitoring różnorodności mikrobioty oraz procesów mikrobiologicznych gleb terenów chronionych, zagrożonych, miejskich i rekultywowanych.

Zakład Ekologii Roślin - strona www

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

 • ekspertyzy mikologiczne,
 • ocena stanu wykształcenia mikoryz na terenach leśnych i upraw polnych,
 • wykonywanie map roślinności rzeczywistej i potencjalnej w dowolnej skali,
 • wykonywanie planów ochrony przyrody dla obszarów chronionych (użytki ekologiczne, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe),
 • określanie wieku prób zawierających szczątki roślinne,
 • oznaczanie fragmentów roślin pochodzących z osadów paleozoiku,
 • analizy pyłkowe (w materiale czwartorzędowym) dla potrzeb geologii, geomorfologii i paleoklimatologii,
 • badania materiałów roślinnych dla potrzeb archeologii,
 • badania aerobiologiczne dla potrzeb alergologii.

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki - strona www

Pracownia Badań Polarnych

 • badania stanu środowiska, głównie zanieczyszczeń powietrza, metodami lichenoindykacyjnymi,
 • opracowanie lichenologiczne obszarów chronionych,
 • oznaczanie porostów do ekspertyz oraz opracowań naukowych (np. fitosocjologicznych).

Pracownia Badań Polarnych - strona www

Laboratoria Instytutu Botaniki

Instytut Botaniki dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami stwarzającymi możliwości prowadzenia analiz genetyczno-molekularnych, cytogenetycznych, fizjologicznych, glebowych (chemiczne i mikrobiologiczne), taksonomicznych oraz hodowli roślin i grzybów w warunkach sterylnych (in vitro) i niesterylnych.

 • Laboratorium cytologii i histochemii roślin
 • Laboratorium chemiczno-glebowe I
 • Laboratorium chemiczno-glebowe II
 • Laboratorium fizjologii roślin
 • Laboratorium hodowli roślin i grzybów mykoryzowych
 • Laboratorium hodowli kryptogamów i roślin
 • Laboratorium kultur in vitro roślin
 • Laboratorium molekularne I
 • Laboratorium molekularne II
 • Laboratorium mykologii i mikrobiologii gleby
 • Laboratorium badań terenowych
 • Pracownia komputerowa

Laboratoria Instytutu Botaniki - strona www