Oferta naukowo-badawcza, wdrożeniowa i dydaktyczna

Pracownicy Instytutu Botaniki UJ mają wieloletnie doświadczenia badawcze, terenowe i laboratoryjne, wsparte licznymi kontaktami naukowymi i specjalistyczną aparaturą. Jest to podstawa dla podjęcia przez nas szerokiej współpracy na płaszczyźnie naukowej i aplikacyjnej (wdrożenia do praktyki) w zakresie badań nad środowiskiem przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szaty roślinnej.

Pracownicy Instytutu Botaniki mogą także świadczyć usługi dydaktyczne z zakresu wszystkich specjalności botanicznych.

Najważniejsze obszary, w których poszczególne Zakłady Instytutu Botaniki UJ oferują współpracę to:

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

 • ekspertyzy morfologiczno-anatomiczne materiału roślinnego,
 • ocena zdolności reproduktywnych roślin,
 • ocena wpływu czynników środowiskowych na procesy rozwojowe u roślin.

Zakład Ekologii

 • opracowanie map roślinności naturalnej i potencjalnej,
 • inwentaryzacja flory i roślinności terenów chronionych, zagrożonych i rekultywowanych,
 • ocena tempa zmian roślinności i sukcesji zbiorowisk naturalnych,
 • monitoring roślinności na terenach chronionych,
 • ocena regeneracji roślinności murawowej, łąkowej i leśnej,
 • ocena zagrożenia lokalnych populacji gatunków chronionych i rzadkich,
 • monitoring różnorodności mikrobioty oraz procesów mikrobiologicznych gleb terenów chronionych, zagrożonych, miejskich i rekultywowanych.

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

 • ekspertyzy mikologiczne,
 • ocena stanu wykształcenia mikoryz na terenach leśnych i upraw polnych,
 • wykonywanie map roślinności rzeczywistej i potencjalnej w dowolnej skali,
 • wykonywanie planów ochrony przyrody dla obszarów chronionych (użytki ekologiczne, rezerwaty, parki krajobrazowe, parki narodowe),
 • określanie wieku prób zawierających szczątki roślinne,
 • oznaczanie fragmentów roślin pochodzących z osadów paleozoiku,
 • analizy pyłkowe (w materiale czwartorzędowym) dla potrzeb geologii, geomorfologii i paleoklimatologii,
 • badania materiałów roślinnych dla potrzeb archeologii,
 • badania aerobiologiczne dla potrzeb alergologii.

Pracownia Badań Polarnych

 • badania stanu środowiska, głównie zanieczyszczeń powietrza, metodami lichenoindykacyjnymi,
 • opracowanie lichenologiczne obszarów chronionych,
 • oznaczanie porostów do ekspertyz oraz opracowań naukowych (np. fitosocjologicznych).

Laboratoria Instytutu Botaniki

Laboratorium cytologii i histochemii roślin
Laboratorium chemiczno-glebowe I
Laboratorium chemiczno-glebowe II
Laboratorium fizjologii roślin
Laboratorium hodowli roślin i grzybów mykoryzowych
Laboratorium hodowli kryptogamów i roślin
Laboratorium kultur in vitro roślin
Laboratorium molekularne I
Laboratorium molekularne II
Laboratorium mykologii i mikrobiologii gleby
Laboratorium badań terenowych
Pracownia komputerowa