Grzegorz Pacyna

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.23
e-mail: grzegorz.pacyna@uj.edu.pl
tel. 12 664-64-95

Edukacja, stopnie naukowe

 • 2007 – Doktor nauk biologicznych, WBiNoZ, UJ
 • 2002-2007 – Środowiskowe Studium Doktoranckie, WBiNoZ, UJ
 • 2000-2002 – Studium Pedagogiczne, UJ
 • 2002 – Magister biologii, WBiNoZ, UJ
 • 1997-2002 – Studia magisterskie, WBiNoZ, UJ

Zatrudnienie

Od 01.02.2011 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki; asystent

Od 01.10.2018 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki; adiunkt

Tematyka badawcza

 • Flory późnego paleozoiku i wczesnego mezozoiku Polski i Europy w aspekcie taksonomicznym, ewolucyjnym i paleoekologicznym
 • Analizy statystyczne flor kopalnych
 • Globalne przemiany, wielkie wymierania
 • Interakcje rośliny-zwierzęta w zapisie kopalnym
 • Biostratygrafia z wykorzystaniem roślin kopalnych

Krajowe projekty badawcze

 • Wykonawca w projekcie NCN OPUS „Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski” (Instytut Botaniki PAN) (2018-2020)
 • Kierownik projektu NCN MINIATURA „Rośliny kopalne z późnego triasu Krasiejowa jako klucz do zrozumienia ewolucji flor w triasie i jurze” (2018-2019)
 • Główny wykonawca  w projekcie badawczym NCN OPUS DEC 2012/05/B/NZ8/00990, „Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania” (2013-2016, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie)
 • Wykonawca projektu badawczego KBN nr 2 P04C 103 26, "Budowa i zróżnicowanie organów rozrodczych roślin karbońskich z nowego stanowiska w Sosnowcu i ich znaczenie ewolucyjne" - grant promotorski, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, (2003-2007)

Wyjazdy szkoleniowo-badawcze

 • Hungarian Natural History Museum, Botanical Department, Budapest - Projekt UE – SYNTHESYS “Early evolution of modern conifers - taxonomy and evolutionary trends of plants with Brachyphyllum like leaves” (30.06-11.07.2014)
 • Hungarian Natural History Museum, Botanical Department, Budapest - Analiza kolekcji roślin dolnojurajskich z terenu Węgier, nauka metod preparacji roślin kopalnych i przygotowania preparatów oraz ich dokumentacji fotograficznej (19-24.02.2012)

Recenzje dla czasopism naukowych

 • Acta Palaeobotanica
 • Journal of Geosciences
 • Journal of South American Earth Sciences
 • Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
 • Paläontologische Zeitschrift,
 • Przegląd Geologiczny
 • Review of Palaeobotany and Palynology

Nagrody i wyróżnienia

 • Dyplom uznania za wybitną rozprawę doktorską, UJ (2007)
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2001/2002)

Dydaktyka (prowadzenie kursów)

 • Palinologia z elementami palinologii sądowej (od 2020)
 • Paleobiologia (od 2018)
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (od 2016)
 • Botanika systematyczna (2012-2015)
 • Botanika (2012-2014)
 • Botanika – zajęcia terenowe (od 2011)
 • Paleobotanika (od 2011)
 • Paleobiologia – warsztaty (2014-2016)
 • Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych (od 2016)
 • Filogeneza świata roślin (2014-2015)
 • Podstawy paleontologii (2011-2013)
 • Rozpoznawanie roślin okrytozalążkowych (2013-2015)
 • Proseminarium (2013-2014)

Wybrane publikacje (selected publications)

Barbacka M., Pacyna G., Górecki A., Kustatscher E. 2019. Leonophyllum tenellum nov. gen., nov. sp., an enigmatic plant from the Early Jurassic of the Mecsek Mts (Hungary). Geobios, 53: 1-7.

Pacyna G. 2019. Sphenopsid and fern remains from the Upper Triassic of Krasiejów (SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89(3): 307-316.

Płachno B.J., Jurkowska A., Pacyna G., Worobiec E., Gedl P., Świerczewska-Gładysz E. 2018. Plant assemblage from Opole, southern Poland: New data on Late Cretaceous vegetation of the northern part of the European Province. Proceedings of the Geologists’ Association, 129(2): 159-170.

Pacyna G., Barbacka M., Zdebska D., Ziaja J., Fijałkowska-Mader A., Bóka K., Sulej T. 2017. A new conifer from the Upper Triassic of southern Poland linking the advanced voltzialean type of ovuliferous scale with Brachyphyllum-Pagiophyllum-like leaves. Review of Palaeobotany and Palynology, 245: 28-54.

Barbacka M., Pacyna G., Kocsis Á. T., Jarzynka A., Ziaja J., Bodor, E. 2017. Changes in terrestrial floras at the Triassic-Jurassic Boundary in Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 480: 80-93.

Barbacka M., Pacyna G., Pieńkowski G., Ziaja J. 2016. New data about Matonia braunii (Göppert) Harris from the Early Jurassic of Poland and its ecology. Geological Quarterly, 60(4): 857-868.

Barbacka M., Popa M.E., Mitka J., Bodor E., Pacyna G. 2015. Relationships between ecosystems and plant assemblages as responses to environmental conditions in the Lower Jurassic of Hungary and Romania. Acta Palaeobotanica, 55(1): 3–17.

Barbacka M., Püspöki Z., Bodor E., Forgácse Z., Hámor-Vidóc M., Pacyna G., McIntosh R.W. 2015. Palaeotopography related plant succession stages in a coal forming deltaic succession in early Jurassic in Hungary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 440: 579–593.

Philippe M., Pacyna G., Wawrzyniak Z., Barbacka M., Boka K., Filipiak P., Marynowski L., Thévenard T., Uhl D. 2015. News from an old wood — Agathoxylon keuperianum (Unger) nov. comb. in the Keuper of Poland and France. Review of Palaeobotany and Palynology, 221: 83-91.

Jarzynka A., Pacyna G. 2015. Fossil flora of Middle Jurassic Grojec clays (southern Poland). Raciborski’s original material reinvestigated and supplemented. I. Sphenophytes. Acta Palaeobotanica, 55(2): 149–181.

Barbacka M., Pacyna G., Feldman-Olszewska A., Ziaja J., Bodor E. 2014. Triassic-Jurassic flora of Poland; floristical support of climatic changes. Acta Geologica Polonica, 64(3): 281–309.

Pacyna G. 2014. Plant remains from the Polish Triassic. Present knowledge and future prospects. Acta Palaeobotanica, 54(1): 3–33.

Barbacka M., Bodor E., Jarzynka A., Kustatscher E., Pacyna G., Popa M.E., Scanu G.G., Thévenard F., Ziaja J. 2014. European Jurassic floras: statistics and paleoenvironmental proxies. Acta Palaeobotanica, 54(2): 173–195.

Pacyna G. 2013. Critical review of research on the Lower Jurassic flora of Poland. Acta Palaeobotanica, 53(2): 141-163.

Pacyna G., Zdebska D., Barbacka M., Ziaja J. 2013. Co jadły polskie dinozaury? Wszechświat, 114(7): 250–252.

Pacyna G. 2012. Jak rozumieć termin Dadoxylon. W: „Araukaryty chrzanowskie. Pamięci Mariana Kuca 1932-2011”, Chrzanowskie Zeszyty Muzealne, 4: 41-42.

Florjan S., Pacyna G., Borzęcki R. 2012. Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk). Przegląd Geologiczny, 60(5): 273-275.

Pacyna G., Florjan S., Borzęcki R. 2012. New morphological features of Arthropleura sp. (Myriapoda, Diplopoda) based on new specimens from the Upper Carboniferous of Lower Silesia (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82(2): 121–126.

Pacyna G. 2012. Critical review of studies of Carboniferous and Lower Permian plant reproductive organs in Poland with complete list of so far published taxa. Acta Palaeobotanica, 52(2): 271-301.

Pacyna G., Zdebska D. 2012. Carboniferous plants preserved within sideritic nodules – a remarkable state of preservation providing a wealth of information. Acta Palaeobotanica, 52(2): 247-269.

Pacyna G., Zdebska D. 2011. Galasy na liściu paproci z dolnej jury Gromadzic (Góry Świętokrzyskie) - przykład interakcji rośliny - zwierzęta: 27-32. W: Matyja B. A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Materiały konferencyjne, Artykuły, Małogoszcz, 06-08.09.2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego.

Pacyna G., Zdebska D. 2011. Nowe dane o rodzaju Ixostrobus Raciborski 1892 (nagozalążkowe, Czekanowskiales?) z dolnej jury Gromadzic (Góry Świętokrzyskie): 33-39. W: Matyja B. A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Materiały konferencyjne, Artykuły, Małogoszcz, 06-08.09.2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego.

Pacyna G. 2011. Nowe materiały górnojurajskich ramienionogów z okolic Krakowa: 115-117. W: Matyja B. A., Wierzbowski A., Ziółkowski P. (red.), JURASSICA IX, Materiały konferencyjne, Abstrakty konferencyjne, Małogoszcz, 06-08.09.2011. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Polska Grupa Robocza Systemu Jurajskiego.

Pacyna G., Zdebska D. 2010. Upper Carboniferous seed fern (Pteridospermophyta)  pollen organs from Silesia (Poland) and related evolution considerations. Monographiae Botanicae, 100: 1-81.

Pacyna G. 2007. Zróżnicowanie taksonomiczne organów pyłkowych paproci nasiennych (Pteridospermophyta) w oparciu o nowe materiały z rejonu Wałbrzycha (dolny namur, langset, duckmant), Sosnowca (langset) i Oświecimia (duckmant) – informacja wstępna: 103-108. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXX Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G., Zdebska D. 2005. Nowa forma morfologiczna widłaka (Lepidodendrales)
z dolnego westfalu okolic Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe): 91-95. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXVIII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.  

Zdebska D., Pacyna G., Jaworska I. 2005. Nowe znaleziska dolnonamurskiej fauny
(Invertebrata) z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego – wstępna informacja: 139-144. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXVIII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G., Wojciechowski D. 2004. Boulayatheca (Paprocie nasienne, Medullosales)
dolnego westfalu okolicy Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe): 143-147. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXVII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G., Krzemiński W., Wojciechowski D. 2004. Nowe materiały stawonogów
(Szczękoczułkowce) dolnego westfalu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego: 149-153. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXVII Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G. 2004. Z jakich paleośrodowisk pochodzi górnokarbońska flora zachowana w konkrecjach syderytowych z okolic Sosnowca?: 45-47. W: Muszer J. (red.) Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk, XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Wrocław, 16-18.09.2004, streszczenia referatów i komunikatów.

Pacyna G. 2003. Organy rozrodcze roślin karbońskich z nowego stanowiska w  Sosnowcu. Wstępna informacja: 121-125. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXVI Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G., Zdebska D. 2002. Górnokarbońskie makroszczątki roślinne w konkrecjach syderytowych z rejonu Sosnowca (GZW) i Mazon Creek (stan Illinois w USA): 123-127. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXV Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G. 2002. Makroflorystyczne podstawy datowania warstw z konkrecjami
syderytowymi karbonu Sosnowca: 16-17. W: Dzik J. (red.) Ewolucyjne podłoże skali czasu geologicznego, skrypt. V Kurs Paleobiologii Ewolucyjnej. Instytut Paleobiologii PAN, Opole.

Pacyna G., Zdebska D. 2001. Górnokarbońskie makroszczątki roślinne w
konkrecjach syderytowych z rejonu Sosnowca. Wstępna informacja: 75-
79. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXIV Sympozjum „Geologia formacji węglonośnych Polski”. Wyd. AGH, Kraków.

Pacyna G. 2001. Roślinność karbonu na tle flor paleozoiku: 14-19. W: Dzik J. (red.)
Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych, skrypt. Instytut Paleobiologii PAN, Nowa Ruda.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • 10th European Palaeobotany & Palynology Conference, 12-17 sierpnia 2018, University College Dublin, Dublin, Irlandia
 • 13th Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (MTE13), 21-23 lipca 2018, Steinmann-Institut i Universität Bonn, Bonn, Niemcy
 • 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 20-21.10.2016, Kraków
 • V Sesja Popularnonaukowa „Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa”, zorganizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN i Studenckie Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu Śląskiego Paradoxides. 9.12.2015, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie, Kraków
 • 9th European Palaeobotany – Palynology Conference, Padova – Italy, 26-31 August 2014, University of Padova
 • Konferencje „Jurassica VI” (20-22.09.2007) i ”Jurassica IX” (6-8.09.2011), „Jurassica XI” (9-11.10.2014) Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii” 27-30.09.2013, Tyniec-Kraków
 • Konferencje Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (20.04.2007, Warszawa; 12.04.2008, Zabrze; 24.09.2011, Kraków; 20.02.2015, Kraków)
 • Pierwszy Polski Kongres Geologiczny (Kraków, 26-28.06.2008)
 • Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski” XXIV (25-26.04.2001), XXV (17-18.04.2002), XXVI (9-10.04.2003), XXVII (21-22.04.2004), XXVIII (20-21.04.2005), XXX (18-19.04.2007), XXXI (16-17.04.2008) (Kraków, AGH)
 • XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG „Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk” (Wrocław, 16-18.09.2004)
 • Workshop „Namurian Floral Change Project” - Polska, USA i Czechy, (Państwowy Instytut Geologiczny, Sosnowiec, 4-8.08.2003)
 • XXVI Warsztaty Biologii Ewolucyjnej zorganizowane przez PAN Komitet Biologii Ewolucyjnej  i Teoretycznej (Warszawa, 15.03.2003)