Marcin Nobis

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.20
e-mail: m.nobis@uj.edu.pl  nobismarcin@wp.pl
tel.: 12 664-69-29

Specjalność, uzyskane stopnie naukowe

specjalność: botanika, taksonomia i fitogeografia roślin
magister: 15.06 2001 w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej
doktor: 27.09.2005 w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
habilitacja: 21.01.2014; osiągnięcie naukowe pt.: "Rewizja taksonomiczna środkowoazjatyckich ostnic z sekcji Smirnovia (Poaceae: Stipa)". Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
 

Zainteresowania badawcze

Taksonomia, filogeneza roślin naczyniowych, fito- i filogeografia, hybrydyzacja i mikroewolucja, struktury mikromorfologiczne i ich znaczenie w ewolucji (analiza SEM), ekologia zbiorowisk roślinnych, endemity i endemizm gór środkowej Azji, interakcje roślin naczyniowych z mikroorganizmami glebowymi, ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne

Fitogeografia, Waloryzacja przyrodnicza, Botanika - zajęcia terenowe, Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej, Ochrona przyrody, Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, Rośliny zarodnikowe, Ecology and Evolution.

Propozycje tematów prac magisterskich i licencjackich

Studia biosystematyczne, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunków z wybranego rodzaju roślin naczyniowych.

Rewizja taksonomiczna i rozmieszczenie na podstawie materiałów zielnikowych wybranego gatunku rośliny naczyniowej na terenie środkowej Europy lub środkowej Azji.

Analiza struktur mikromorfologicznych i ich użyteczność w taksonomii wybranego rodzaju roślin jednoliściennych (Poaceae).

Modelowanie zasięgu rozmieszczenia roślin z użyciem programów komputerowych.

Udział w projektach badawczych

Kierownik projektu badawczego nr 2018/29/B/NZ9/00313, pt.: "Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności" (2018-2021).

Kierownik projektu badawczego "Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa)". Narodowe Centrum Nauki (OPUS), projekt no. UMO-2013/09/B/NZ8/03287, (03.2014-03.2018).

Główny wykonawca projektu pt. "Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi". Grant OPUS - konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przyznany i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr proj. 2011/03/B/NZ8/00008 (2012-2015).

Kierownik projektu badawczego nr N N303 306237, pt.: "Rewizja taksonomiczna i wybrane aspekty fitogeograficzne gatunków z rodzaju Stipa L. sekcja Stipa w Górach Zerawszańskich (zachodni Pamiro-Ałaj)" (2009-2012).

Wykonawca w projekcie badawczym nr N N304 377838, pt.: "Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)" (2010-2013).

Wykonawca w projekcie badawczym nr N N305 052434, pt.: "Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich - studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne" (2008-2011).

Wykonawca w projekcie z zakresu rozwoju świadomości ekologicznej w krajach azjatyckich, pt. "Podniesienie świadomości w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności Tadżykistanu - Światowej Ostoi Bioróżnorodności" (2008).

Wykonawca projektu badawczego nr PB 5435/P04/2003/25, pt.: "Problemy fitogeograficzne i flora północno-wschodniej części Okręgu Koneckiego" - grant promotorski, realizowany w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, (2003-2005).

Badania i doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

Austria, Wiedeń  - uczestnictwo w konferencji: 07.2005, XVII Kongres Botaniczny; jednostka delegująca: Instytut Botaniki UJ.

Czechy, Brno, Masaryk University - szkolenie ze statystycznej obróbki danych naukowych JUICE. 12.2006 - Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 05.2007 - 07.2007. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, porównanie Polski i Tadżykistanu. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 06.2008 - 07.2008. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne. 11.2008 - 12.2008 Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Uzbekistan, Instytut Botaniki, Uzbeckiej Akademii Nauk w Taszkencie, studia taksonomiczne. 04.2009. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, i jej wdrażania; studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 05.2009 - 07.2009. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu- studia taksonomiczne. 02.2010. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Tadżykistan i Uzbekistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, i jej wdrażania; studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe i Uzbecką Akademią Nauk w Taszkencie. 06.2010 - 07.2010. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Austria, Wiedeń, Instytut Botaniki, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Muzeum Historii Naturalnej, studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. 01.2011. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. 02.2011. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

Czechy, Uniwersytet i Muzeum Historii Naturalnej, Praga, Studia taksonomiczne rodzaju Stipa L., 04.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kirgistan, Instytut Botaniki, Kirgiskiej Akademii Nauk w Biszkeku, Studia taksonomiczne i wyprawa badawcza w góry Tien-Szanu, 05.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji oraz studia taksonomiczne w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe i w Khorog. Współpraca z Uniwersytetem Narodowym i Tadżycką Akademią Nauk. 06.2011 – 07.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji oraz studia taksonomiczne w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem Narodowym i Tadżycką Akademią Nauk. 06.2012. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne, 02-03.2013. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kirgistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, Tien-Szan oraz studia taksonomiczne w zielniku Kirgizkiej Akademii Nauk w Biszkeku, 06.2013. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Niemcy, Uniwersytet w Kassel, Uniwersytet w Halle, staż naukowy, badania naukowe, 24.11 – 06.12. 2014, Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kazachstan, Kazachska Akademia Nauk w Almaty, badania naukowe, 07.05 – 26.05. 2014. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Rosja, Uniwersytet Narodowy w Tomsku, staż naukowy oraz wygłoszenie cyklu wykładów na temat metod badawczych stosowanych w taksonomii roślin, 20.07 – 5.08. 2014 oraz 28.11 – 05.12.2015, Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji; krótkoterminowy staż naukowy; 24.05 – 08.06 2015. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kirgistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; krótkoterminowy staż, terenowe badania naukowe, 28.06 – 13.07 2015. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Chiny, Instytucja przyjmująca: Uniwersytet w Shanghaiu, Chińska Akademia Nauk w Pekinie, Kunmingu i Shenliangu; 19.10 – 08.11 2015, staż naukowy, badania naukowe. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 18.07 – 05.08.2016. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Szkocja, Royal Botanical Garden in Edinburgh, staż naukowy, 30.01–10.02.2017. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Tajikistan, badania naukowe w górach środkowej Azji, 04.2017. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 18.07–05.08.2016

Niemcy, Berlin, badania naukowe gatunków i muraw kserotermicznych w NE części Nieniec, 06.2018

Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 02.07–16.07.2018

Strona zewnętrzna

Wybrane publikacje (selected publications)

NOWAK A, MAŚLAK M, SMIEJA A, GÓRA J., KOJS P., NOWAK S., NOBIS M. 2019. Translocation of meadow, heath and fen to the habitat garden: the first insights after 4 years of the experiment. Appl Veg Sci. 2018;00:1–10. https://doi.org/10.1111/avsc.12405

BRUELHEIDE, H., DENGLER, J., BORJA JIMNEZ-ALFARO, B., OLIVER PURSCHKE, O., HENNEKENS, S. M., CHYTRÝ M., VALRIO D. PILLAR, F. D., FLORIAN JANSEN, et al. 2019. sPlot – a new tool for global vegetation analyses. – Journal of Vegetation Science

KRAWCZYK K, NOBIS M., MYSZCZYŃSKI K., KLICHOWSKA E, SAWICKI J. 2018. Plastid super-barcodes as a tool for species discrimination in feather grasses (Poaceae: Stipa). Scientific Reports 8, art. no. 1924   doi: 10.1038/s41598-018-20399-w

ROŻEK K., BŁASZKOWSKI J., NOWAK A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOBIS M., MLECZKO P. AND ZUBEK S. 2018 Arbuscular mycorrhizal fungi in Georgia, South-west Asia: first reports of diversity and roots colonization in Caucasus region. Nova Hedvigia 106(3-4): 473-483.

STEFANOWICZ A.M., MAJEWSKA M.L., STANEK M., NOBIS M., ZUBEK S. 2018. Differential influence of four invasive plant species on soil physicochemical properties in a pot experiment. Journal of Soils and Sediments 18(4): 1409–1423 https://doi.org/10.1007/s11368-017-1873-3

MAJEWSKA M.L., ROLA K., STEFANOWICZ A.M., NOBIS M., BŁASZKOWSKI J., ZUBEK S. 2018. Do the impacts of alien invasive plants differ from expansive native ones? An experimental study on arbuscular mycorrhizal fungi communities" Biology and Fertility of Soils 54(5): 631–643. DOI: 10.1007/s00374-018-1283-8

KLICHOWSKA E., ŚLIPKO M., NOBIS M., SZCZECIŃSKA M. 2018. Development and characterization of microsatellite markers for endangered species Stipa pennata (Poaceae) and their usefulness in intraspecific delimitation. Molecular Biology Reports 45(4): 639–643. https://doi.org/10.1007/s11033-018-4192-x

NOBIS M., DOMINA G., MEÇO M., MULLAJ A., BAZAN G., EBEL A. L., KIRÁLY G., ERST A., NOWAK A., SUKHORUKOV A. P., et al. 2018. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 7. Botany Letters, 165(2): 200-222, DOI: 10.1080/23818107.2017.1415817

NOWAK A, NOBIS A., NOWAK S., NOBIS M. 2018. Classification of steppe vegetation in the eastern Pamir Alai and southwestern Tian-Shan Mountains (Tajikistan, Kyrgyzstan). Phytocoenologia 48 (4): 369–391 DOI: 10.1127/phyto/2018/0237

NOBIS M., WRÓBEL A., NOWAK A. 2018. Nowe stanowiska Corrigiola litoralis (Caryophyllaceae), Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) oraz Panicum barbipulvinatum (Poaceae) z Doliny Odry. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 25(1): 131-136.

ELLIS L. T., AFONINA O. M., ANDRIAMIARISOA R. L., ASTHANA G., BHARTI R., AYMERICH P., BAMBE B., BOIKO M., BRUGUÉS M., et al. 2018. New national and regional bryophyte records, 56. Journal of Bryology 40(3): 271-296, DOI: 10.1080/03736687.2018.1487687

TERLEVIĆ A., NOBIS M. 2018. A new data to distribution of Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov (Onagraceae) in Poland. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 67: 63-66. DOI: 10.2478/cszma-2018-0004

GUDKOVA P.D,. PENDRY C.A., NOBIS M., BAYAHMETOV E. 2017. Stipa krylovii Roshev. (Poaceae), a new record for the flora of Nepal. Check List 13(1): 2056 (pages 1–5). doi: https://doi.org/10.15560/13.1.2056

ТOJIBAEV K.S.,  BESHKO N.YU., TURGINOV O.T., KARIMOV F.I., BATASHOV A., USMANOV M. & NOBIS M. 2017. New records to the flora of Uzbekistan (Middle Asia). Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 66: 35-40. DOI: 10.1515/cszma-2017-0003

WRÓBEL A. & NOBIS M. 2017. Spread of Eragrostis albensis (Poaceae) and Dittrichia graveolens (Asteraceae) in the southern Poland.  Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 66: 117-120. DOI: 10.1515/cszma-2017-0014

WRÓBEL A., KLICHOWSKA E., NOBIS A. & NOBIS M. 2017. A new record of Arabis recta Vill. (Brassicaceae) from Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 66: 167–171. DOI: https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0020

NOBIS M., ERST A., NOWAK A., SHAULO D., OLONOVA M., KOTUKHOV Y., DOĞRU-KOCA A., DÖNMEZ A.A., et al. 2017. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6. Botany Letters 164(1): 23–45, DOI: 10.1080/23818107.2016.1273134

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A., NOWAK S., ŻABICKA J., ŻABICKI P. 2017. Stipa ×fallax (Poaceae: Pooideae: Stipeae), a new natural hybrid from Tajikistan, and a new combination in Stipa drobovii. Phytotaxa 303(2): 141-154. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.303.2.4

ELLIS L. T., ALEFFI M., BEDNAREK-OCHYRA H., BAKALIN V. A., BOIKO M., CALLEJA J. A., FEDOSOV V. E., et al. 2017. New national and regional bryophyte records, 51. Journal of Bryology 39(2): 177-190. DOI: 10.1080/03736687.2017.1298297

NOBIS M., KLICHOWSKA E., NOWAK A. 2017. Proposal to conserve the name Stipa pulcherrima (Poaceae) with a conserved type. Taxon 66(2): 518-519. DOI https://doi.org/10.12705/662.22

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S., GĘBALA M., NOBIS A. 2017. Phytosociology and ecology of deciduous forests in Tajikistan (Middle Asia). Phytocoenologia 47(1): 67-94. DOI: 10.1127/phyto/2017/0084

MOROŃ D., PRZYBYŁOWICZ L., NOBIS M., NOBIS A., KLICHOWSKA E., LENDA M., SKÓRKA P., TRYJANOWSKI P. 2017. Do levees support diversity and spatial turnover of communities in plant-herbivore systems in an urban landscape? Ecological Engineering 105: 198–204. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.04.052

KLICHOWSKA E. & NOBIS M. 2017. Stipa pennata subsp. ceynowae (Poaceae, Pooideae), a new taxon from Central Europe. PhytoKeys 83: 75–92.
https://doi.org/10.3897/phytokeys.83.12797

ERST A., WANG W., YU S.X., XIANG K., WANG J., SHAULO D.N., SMIRNOV S.V., KUSHUNINA M., SUKHORUKOV A.P. & NOBIS M. 2017. Two new species and four new records of Aquilegia (Ranunculaceae) from China. Phytotaxa  316(2): 121–137. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.316.2.2

NOWAK A., YAZYKOVA E., NOBIS M., NIKONOV A.A. 2017. Can vegetation provide indications of ancient lake shorelines after more than one hundred years? A case study of Iskander-kul Lake, Tajikistan. Ecological Indicators 81: 373–382 https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.06.007

WRÓBEL A., NOBIS M., NOWAK A. 2017. Patterns of the lemma micromorphology: a useful tool in taxonomy of the Middle Asian Eragrostis species (Poaceae). Botany Letters 164(3): 253–262. http://dx.doi.org/10.1080/23818107.2017.1339293

KRAWCZYK K., NOBIS M., NOWAK A., SZCZECIŃSKA M., SAWICKI J. 2017. Phylogenetic implications of nuclear rRNA IGS variation in Stipa L. (Poaceae). Scientific Reports 7 (art no. 11506): 1-11. doi:10.1038/s41598-017-11804-x

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S., NOBIS A., SWACHA  G., KĄCKI Z. 2017. Vegetation of Middle Asia – the project state of art after ten years of survey and future perspectives. Phytocoenologia 47(4): 395–400. DOI: 10.1127/phyto/2017/0208

STEFANOWICZ A., STANEK M., NOBIS M. & ZUBEK S. 2017. Few effects of invasive plants Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea on soil physical and chemical properties. Science of the Total Environment 574: 938–946. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.09.120

NOBIS M., KLICHOWSKA E., NOWAK A., GUDKOVA P.D. & ROLA K. 2016. Multivariate morphometric analysis of the Stipa turkestanica group (Poaceae). Plant Systematics and Evolution 302: 137-153. DOI 10.1007/s00606-015-1243-9

NOBIS M. & GUDKOVA P.D. 2016. Taxonomic notes on feather grasses (Poaceae: Stipa) from eastern Kazakhstan with typification of seven names and one new combination. Phytotaxa 245(1): 31–42.  http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.245.1.3

ZUBEK S., NOBIS M., BŁASZKOWSKI J., NOWAK A., MAJEWSKA M.L. &  BĄBA W. 2016. Arbuscular mycorrhiza and fungal root endophytes of weeds in an altitudinal gradient in the Pamir Alai Mountains of Central Asia. Plant Biosystems 150(1): 161–170. http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2014.990944

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2016. Validation of chasmophytic syntaxa of colline and montane zones in Tajikistan (Middle Asia). Botany Letters 163(1): 57–59.  DOI: 10.1080/12538078.2015.1126198

NOWAK A., NOWAK S. & NOBIS M. 2016. Spring weed communities of rice agrocoenoses in central Nepal. Acta Botanica Croatica 75(1): 99–108. DOI: 10.1515/botcro-2016-0004

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2016. Dwarf shrub vegetation of rock ledges and clefts in the Pamir Alai Mountains (Middle Asia: Tajikistan). Acta Botanica Croatica 75(1): 109–120. DOI: 10.1515/botcro-2016-0010

NOBIS M., NOWAK A., PIWOWARCZYK R., EBEL A.L., KIRÁLY G., KUSHUNINA M., SUKHORUKOV A.P., CHERNOVA O.D., KIPRIYANOVA L.M., PASZKO B., SEREGIN A.P., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. , DENYSENKO M., NEJFELD P, STEBEL A. & GUDKOVA P.D. 2016. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 5. Botany Letters 163(2): 159-174. DOI: 10.1080/23818107.2016.1165145

STEFANOWICZ A.M., STANEK M., NOBIS M. & ZUBEK S. 2016. Species-specific effects of plant invasions on activity, biomass and composition of soil microbial communities. Biology and Fertility of Soils 52(6):841–852. DOI: 10.1007/s00374-016-1122-8

ZUBEK S., MAJEWSKA M.L., BŁASZKOWSKI J., STEFANOWICZ A.M., NOBIS M. & KAPUSTA P. 2016. Invasive plants affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness as well as the performance of native plants grown in invaded soils. Biology and Fertility of Soils 52(6): 879–893. Doi:10.1007/s00374-016-1127-3.

NOBIS M., NOBIS A., KLICHOWSKA E., NOWAK A., NOWAK S. & GUDKOVA P.D. 2016. Stipa dickorei sp. nov. (Poaceae), three new records and a checklist of feather grasses of China. Phytotaxa 267(1): 29–39.    http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.267.1.3

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2016. Vegetation of screes of the montane and colline zones in the Pamir-Alai Mts in Tajikistan (Middle Asia) Tuexenia 36: 223–248.  doi: 10.14471/2016.36.001, available online at www.tuexenia.de

ELLIS L.T, ALEFI M., et al. 2016. New national and regional bryophyte records, 48. Journal of Bryology 38(3):  235-259.    http://dx.doi.org/10.1080/03736687.2016.1206685

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S., PLÁŠEK V. 2016. Fen and spring vegetation in western Pamir-Alai Mountains in Tajikistan (Middle Asia). Phytocoenologia 46(2): 201–220. DOI: 10.1127/phyto/2016/0106

NOBIS M., KLICHOWSKA E. 2016. Stipa baktashevae, a new synonym of Stipa borysthenica (Poaceae). Phytotaxa 277(1): 85–89. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.277.1.8

NOWAK- A., PLÁŠEK V., NOBIS M. & NOWAK S. 2016. Epiphytic communities of open habitats in the western Tian-Shan Mts (Middle Asia: Kyrgyzstan). Cryptogamie Bryologie 37(4): 415–433.

ELLIS L.T., E. AGCAGIL, M. KIRMACI, M. ALEFFI, et al. 2016. New national and regional bryophyte records, 49. Journal of Bryology 38(4): 327–347. http://dx.doi.org/10.1080/03736687.2016.1225777

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS A. & NOBIS M. 2016. Vegetation of feather grass steppes in the western Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 46(3): 295–315. DOI: 10.1127/phyto/2016/0145

NOWAK A., NOWAK S. & NOBIS M. 2015. First insights into weed communities of rice agrocoenoses in southern Thailand. Phytocoenologia 45(1–2): 157–174. DOI: 10.1127/phyto/2015/0017

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2015. Vegetation of taluses and screes of the high montane and alpine zone in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 45(4): 299–324. DOI: 10.1127/phyto/2015/0048

ELLIS L.T., ALEGRO A., ŠEGOTA V., BAKALIN V.A., et al. 2015. New national and regional bryophyte records, 44. Journal of Bryology 37(3): 228-241. DOI: 10.1179/1743282015Y.0000000014

NOBIS M., NOWAK A., EBEL A.L., NOBIS A., NOWAK S., GUDKOVA P.D., VERKHOZINA A.V., ERST A.S., ŁAZARSKI G., OLONOVA M.V., PIWOWARCZYK R., BOBROV A.A, KHRUSTALEVA I.A., PLÁŠEK V., SILANTYEVA M.M., & ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2015.  Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 3. Acta Botanica Gallica 162(2): 103–115. http://dx.doi.org/10.1080/12538078.2015.1010105

NOBIS M., EBEL A.L., NOWAK A., PASZKO B., BOBROV A.A., KOTUKHOV Y.A., KUPRIYANOV A.N., NOBIS A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., OLONOVA M.V., VERLOOVE F.,  CHEN V.L., KUSHUNINA M., KWOLEK D., LASHCHINSKIY N.N., PIWOWARCZYK R., SUKHORUKOV A.P., NOWAK S., PLÁŠEK V. & PLISZKO A. 2015.  Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica 162(4): 301–316. http://dx.doi.org/10.1080/12538078.2015.1090329

MAJEWSKA M. L., BŁASZKOWSKI J., NOBIS M., ROLA K., NOBIS A., ŁAKOMIEC D., CZACHURA P. & ZUBEK S. 2015. Root-inhabiting fungi in alien plant species in relation to invasion status and soil chemical properties. Symbiosis 65: 101–115. DOI 10.1007/s13199-015-0324-4

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S. & NOBIS A. 2015. Fern-dominated rock plant communities of Tajikistan (Middle Asia). American Fern Journal 105(3): 176–198. DOI: 10.1640/0002-8444-105.3.176

PIĄTEK M., LUTZ M., NOBIS M. & NOWAK A. 2015. Phylogeny and morphology of Anthracoidea pamiroalaica sp. nov. infecting the endemic sedge Carex koshewnikowii in the Pamir Alai Mts (Tajikistan). Mycological Progress 14(12): 120(1-9). DOI 10.1007/s11557-015-1140-1

GUDKOVA P.D., NOBIS M., EBEL A.L., CHIMITOV D.G. & VERKHOZINA A.V. 2015. Stipa glareosa (Poaceae) in the Republic of Buryatia (Russia). Polish Botanical Journal 60(1): 75–79.

EBEL A.L., KUPRYANOV A.N., KHRUSTALEVA I.A., PYAK A.I., GUDKOVA P.D. & NOBIS M. 2015. New records to the vascular flora of Kazakhstan (Central Asia). Polish Botanical Journal 60(2): 191-195. DOI: 10.1515/pbj-2015-0018

NOBIS A., KLICHOWSKA E. & NOBIS M. 2015. New localities of Rosa gallica (Rosaceae) in southern Poland. Nature Journal 48: 53-57.

KLESZCZ I., NOBIS A. & NOBIS M. 2015. New localities of Viola stagnina in Poland. Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 69–74. DOI: 10.1515/cszma-2015-0008

NOBIS M., NOBIS A., JĘDRZEJCZAK E. & KLICHOWSKA E. 2015. A new record of Typha shuttleworthii (Typhaceae) in Poland. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 64: 107-109.
NOBIS M. & NOBIS A. 2015. A new locality of Carex pediformis (Cyperaceae) in Poland. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 64: 115-117.

GUDKOVA P.D. & NOBIS M. 2015. Notes on the origin and distribution of Stipa heptapotamica Golosk. (Poaceae). Problemy izucheniya rastitelnogo pokrova Sibiri – Materiały V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii posv. 130-let. Gerbariya im. P.N. Krylova i 135-letiyu Sibirskogo bot. sada Tomskogo gos. univ. Tomsk, 20-22 Okt 2015, pp. 60-63.

BARTOSZEK W., GAWROŃSKI S., KOSTRAKIEWICZ-GIERAUT K., KOZAK M., MITKA J., OKLEJEWICZ K., NOBIS A., NOBIS M., STACHURSKA-SWAKOŃ A., SZEWCZYK M., TOKARSKA-GUZIK B., TOWPASZ K., ZAJĄC A., ZAJĄC M. & ZEMANEK B. 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu - Distribution of kenophytes In the Polish Carpathians and their foreland. Edited by A. Zając & M. Zając. Institute of Botany, Jagiellonian University, Krakow. (in Polish and in English)

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2015. Crop type and altitude are the main drivers of species composition of arable weed vegetation in Tajikistan (Middle Asia). Weed Research 55: 525-536. DOI: 10.1111/wre.12165  

ROLA K., OSYCZKA P., NOBIS M., DROZD P. 2015. How do soil factors determine vegetation structure and species richness in post-smelting dumps? Ecological Engineering 75: 332-342. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.11.026

NOWAK A., MAŚLAK M., NOBIS M., NOWAK S., KOJS P., SMIEJA A. 2015. Is the riparian habitat creation an effective measure of plant conservation within the urbanized area? Ecological Engineering 83: 125-134. doi:10.1016/j.ecoleng.2015.06.009

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2015. Distribution patterns of segetal weeds of cereal crops in Tajikistan. Pakistan Journal of Botany 47(4): 1415-1422.

PIWOWARCZYK R., MADEJA J., NOBIS M. 2015. Pollen morphology of the Central European broomrapes (Orobanchaceae: Orobanche, Phelipanche and Orobanchella) and its taxonomical implications. Plant Systematics and Evolution 301(2): 495-808. DOI: 10.1007/s00606-014-1117-6

NOBIS M., NOWAK A., GUDKOVA P.D. 2015. A new synonym and a new combination in Stipa aliena Keng (Poaceae: Stipa sect. Regelia). Phytotaxa 195(3): 236-242. DOI: 10.11646/phytotaxa.195.3.3

NOWAK A., NOBIS M., GĘBALA M., WASIK P. 2015. Populetum pamiricae ass. nova – an endemic forest association to Pamir in Tajikistan (Middle Asia). Open Life Sciences 10(1): 71-80. DOI 10.1515/biol-2015-0009

ELLIS L.T., ALEFFI M., BAKALIN V.A., H. BEDNAREK-OCHYRA, A. BERGAMINI, et al. 2015. New national and regional bryophyte records, 42. Journal of Bryology 37(1): 68-79.

ELLIS L.T., ASTHANA A. K., et al. 2015. New national and regional bryophyte records, 43. Journal of Bryology 37(2): 128-147.

NOBIS M., NOWAK A., EBEL A.L., NOBIS A., NOWAK S., GUDKOVA P.D., et al. 2014.  Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 3. Acta Botanica Gallica 162(2): 103-115. DOI: 10.1080/12538078.2015.1010105

MAJEWSKA M. L., BŁASZKOWSKI J., NOBIS M., ROLA K., NOBIS A., ŁAKOMIEC D., CZACHURA P. & ZUBEK S. 2015. Root-inhabiting fungi in alien plant species in relation to invasion status and soil chemical properties. Symbiosis 65: 101-115. DOI 10.1007/s13199-015-0324-4

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. 2015. First insights into weed communities of rice agrocoenoses in southern Thailand. Phytocoenologia 45(1-2): 157-174. DOI: 10.1127/phyto/2015/0017

NOBIS M. 2014. Taxonomic revision of the Central Asian Stipa tianschanica complex (Poaceae) with particular reference to the epidermal micromorphology of the lemma. Folia Geobotanica 49: 283-308.  DOI: 10.1007/s12224-013-9164-2

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2014. A report on the conservation status of segetal weeds in Tajikistan. Weed research 54(6): 635–648.  DOI: 10.1111/wre.12103

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2014. Vegetation of rock clefts and ledges in the Pamir Alai Mts, Tajikistan (Middle Asia). Central European Journal of Biology 9(4): 444-460. DOI: 10.2478/s11535-013-0274-x

PLÁŠEK V., NOWAK A., NOBIS M., KUSZA G., KOCHANOWSKA K. 2014. Effect of 30 years of road traffic abandonment on epiphytic moss diversity. Environmental Monitoring and Assessment 186: 8943-8959. DOI 10.1007/s10661-014-4056-3

NOWAK A., NOWAK S. & NOBIS M. 2014. Vegetation of solid rock faces and fissures of the alpine and subnival zone in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 44(1-2): 81-101. DOI: 10.1127/0340-269X/2014/0044-0573.

NOBIS M., NOBIS A., NOWAK A. & NOWAK S. 2014. A new variety of Diarthron (Thymelaeaceae) from Tajikistan. Plant Biosystems 148(5): 1032-1034.  DOI: 10.1080/11263504.2013.851127

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M. & NOBIS A. 2014. Caucalido platycarpi-Vicietum michauxii − a new weed association from crop fields of Kyrgyzstan (Middle Asia). Central European Journal of Biology 9(2): 189-199. DOI: 10.2478/s11535-013-0256-z

NOWAK A., NOWAK S. & NOBIS M. 2014. Diversity and distribution of rush communities from the Phragmito-Magno-Caricetea class in Pamir Alai Mountains (Middle Asia: Tajikistan). Pakistan J. Bot. 46(1): 27-64.

ELLIS L.T., AFONINA O.M., A. K. ASTHANA, R. GUPTA, V. SAHU, V. NATH, et al. 2014. New national and regional bryophyte records, 39. Journal of Bryology 36(2): 134-135. DOI:http://dx.doi.org/10.1179/1743282014Y.0000000100

NOBIS M., NOBIS A. NOWAK A. & NOWAK S. 2014. Stipa klimesii (Poaceae) a new species from Western Himalayas (India). Phytotaxa 174(3): 173-180. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.174.3.6

ELLIS L.T., ALEFFI M., R. TACCHI, A. ALEGRO, M. ALONSO, A. K. ASTHANA, et al. 2014. New national and regional bryophyte records, 41. Journal of Bryology 36(4): 306-324. DOI: DOI:10.1179/1743282014Y.0000000123

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. & NOBIS A. 2014.Vegetation of rock crevices of the montane and colline zones in the Pamir Alai and Tian-Shan Mts in Tajikistan (Middle Asia). Plant Biosystems 148(6): 1199-1210. DOI:10.1080/11263504.2014.941035

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A., PASZKO B., PIWOWARCZYK R., NOWAK S. & PLÁŠEK V. 2014. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 161(1): 81-89. DOI: 10.1080/12538078.2013.871209

NOWAK A., NOBIS M., NOWAK S. & NOBIS A. 2014. Distribution, ecology and conservation status of Dionysia involucrata Zaprjag., an endangered endemic of Hissar Mts (Tajikistan, Middle Asia). Acta Soc Bot Pol 83(2):123-135. DOI: 10.5586/asbp.2014.010

ROLA K., OSYCZKA P., NOBIS M. 2014. Cryptogamic communities dominated by the lichen Cladonia rei – a case study of Polish post-smelting dumps in a worldwide context. Herzogia 27 (1): 121-135.

NOBIS M., EBEL A.L., NOWAK A., TURGINOV O.T., KUPRIYANOV A.N., NOBIS A., et al. 2014. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 2. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 161(2): 209-221. DOI: 10.1080/12538078.2014.921643

NOWAK S., NOWAK A., NOBIS M. & NOBIS A. 2013. Weed vegetation of cereal crops in Tajikistan (Pamir Alai Mts., Middle Asia). Phytocoenologia 43: 225-243.  DOI: 0.1127/0340-269X/2013/0043-0557

NOBIS M., NOWAK A. & NOBIS A. 2013. Stipa zeravshanica sp. nov. (Poaceae), an endemic species from rocky walls of the western Pamir Alai Mountains (middle Asia). Nord. J. Bot. 31: 666-675. DOI: 10.1111/j.1765-1051.2013.00184.x

NOWAK A. & NOBIS M. 2013. Distribution, floristic structure and habitat requirements of the riparian forest community Populetum talassicae ass. nova in the Central Pamir-Alai Mts (Tajikistan, Middle Asia). Acta Soc. Bot. Pol. 82(1): 47-55. DOI: 10.5586/asbp.2012.041

NOWAK S., NOWAK A. & NOBIS M. 2013. Weed communities of rice fields in the central Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 43: 101-126. DOI: 10.1127/0340-269X/2013/0043-0552

NOBIS M. 2013. Taxonomic revision of the Stipa lipskyi group (Poaceae: Stipa section Smirnovia) in the Pamir Alai and Tian-Shan Mountains. Plant Systematic and Evolution 299: 1307-1354, DOI: 10.1007/s00606-013-0799-5

NOBIS M. & NOBIS A. 2013. Ptilagrostis milleri comb. nov. (Poaceae: Stipeae). Nord. J. Bot. 31:  623-625. DOI: 10.1111/j.1765-1051.2013.00115.x

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A., PASZKO B., PIWOWARCZYK R., NOWAK S. & PLAŠEK V. 2013. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plants records. Acta Bot. Gall. 160 (in print)

NOBIS M. 2013. Na dachu świata – o przyrodzie i badaniach naukowych w górach środkowej Azji (Pamiro-Ałaj, Tadżykistan). Wszechświat, 114: 201-208.

NOWAK A. & NOBIS M. 2012. Distribution patterns, floristic structure and habitat requirements of the alpine river plant community Stuckenietum amblyphyllae ass. nova (Potametea) in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan). Acta Soc Bot. Pol. 81(2): 101-108.  DOI: 10.5586/asbp.2012.018

NOBIS M. & NOBIS A. 2012. Arabis recta Vill. (Brassicaceae) in Poland: distribution, habitats and threat assessment. Biodiv. Res. Conserv. 25: 47-54. DOI: 10.2478/v10119-012-0002-9

NOBIS M., KOZŁOWSKA K., NOBIS A., TROJECKA-BRZEZIŃSKA A., PIERŚCIŃSKA A., NOWAK A., JAŹWA M., BARTOSZEK, WOLANIN M. 2012. Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 19(2): 453-457.

NOBIS M. 2012. Starodub łąkowy Ostericum palustre Besser. W: Perzanowska J. (ed.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka monitoringu gatunków, Warszawa, s 260-273.

NOBIS M. 2012. Języczka syberyjska Ligularia sibirica (L.) Cass. W: Perzanowska J. (ed.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka monitoringu gatunków, Warszawa, s 77-93.

NOBIS M. 2012. Stipa narynica sp. nov. (Poaceae) from the Western Tian-Shan Mountains. Nordic Bot. J. 30: 70-76. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2011.01403.x

NOBIS M. 2011. Remarks on the taxonomy and nomenclature of the Stipa tianschanica complex (Poaceae), on the base of a new record for the flora of Tajikistan (central Asia). Nordic J. Bot. 29:194-199.

NOBIS M. 2011. Stipa ×brozhiana (Poaceae) nothosp. nov. from the western Pamir Alai Mts (middle Asia) and taxonomical notes on Stipa ×tzvelevii. Nordic J. Bot. 29: 458-464.

NOBIS M. 2011. Stipa kotuchovii, nom. nov. (Poaceae). Ann. Bot. Fennici 48(6): (in print).

TUCHARZ M., NOBIS A. & NOBIS M. 2011. Chromosome data - a useful tool in taxonomy of Symphyotrichum ciliatum. Acta Biol. Cracov. ser. Botan. 53(1): 117-119.

NOBIS A., NOBIS M. & URBISZ A. 2011. Lathyrus aphaca L. (Fabaceae): distribution, habitats and remarks on status of the species in Poland. Acta Soc. Bot. Polon. 80(3): 237-244.

NOWAK A., NOWAK S., NOBIS M. 2011 Distribution patterns, ecological characteristic and conservation status of endemic plants of Tadzhikistan - A global hotspot of diversity. Journal for Nature Conservation 19: 296-305.

ZUBEK S., NOBIS M., BŁASZKOWSKI J., MLECZKO P. & NOWAK A. 2011. Fungal root endophyte associations of plants endemic to the Pamir Alay Mountains of Central Asia. Symbiosis 54: 139-149.

NOBIS M., KOWALCZYK T., NOWAK A. 2011. Eleusine indica (Poaceae): a new alien species in the flora of Tajikistan. Polish Bot. J. 56(1): 121-123.

DUBIEL E., NOBIS A. & NOBIS M. 2011. Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne Zakrzówka (Kraków). - Fragmenta Flor. Geobot. Polonica 18(1): 47-81.

NOBIS A., NOBIS M., PIERŚCIŃSKA A & TROJECKA-BRZEZIŃSKA A. 2011. Leontodon saxatilis: a range-expanding plant or a poorly recognized species in Poland? Biodiversity: Research and Conservation 21: 27-30.

KOZŁOWSKA K., NOBIS A., NOBIS M. 2011. Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland. Polish Bot. J. 56(2): (in print).

NOBIS M., NOWAK A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mtsountains (Tajikistan, Central Asia). Polish Bot. J. 56(2): (in print).

NOBIS M., NOWAK A., NOBIS A., NOWAK S., KUSZA G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part II. Pp. 1-256. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso, Kraków - Opole.

NOBIS M., NOWAK A. 2011. New data on the vascular flora of the Central Pamir Alai Mtsountains (Tajikistan, Central Asia). Part II. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: (in print).

NOBIS M. & GUDKOVA P. 2011. Lectotypification of Stipa czerepanovii (Poaceae). Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 199-200.

NOBIS M. 2010. Stipa adamii sp. nov. (Poaceae) from the western Tian-Shan, and some remarks on the taxa of the section Smirnovia occurring in Kazakhstan. Nordic J. Bot. 28(6): 728-733.

PASZKO B, NOBIS M. 2010. The hybrid origin of Calamagrostis ×gracilescens (Poaceae) in Poland inferred from morphology and AFLP data. Acta Soc. Bot. Poloniae 79(1): 51-61. 

NOBIS M., NOWAK A., ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2010. Potamogeton pusillus agg. in Tajikistan (Middle Asia). Acta Soc. Bot. Poloniae 79(3): 235-238. 

NOWAK A., NOBIS M., DAJDOK Z., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., NOWAK S., NOBIS A., CZERNIAWSKA-KUSZA I., KOZAK M., STEBEL A., BULA R., SUGIER P., SZLACHETKA A., BENA W., TROJECKA A, PIWOWARCZYK R., ADAMIEC A., KRAWCZYK R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae 79(4): 333-350. 

NOBIS A., NOBIS M., PIOTROWICZ K., KĄCKI Z. & DAJDOK Z. 2010. Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species. Biodiversity: Research and Conservation 17: 39-46.

NOBIS M., NOBIS A. 2010. Nowe dane dotyczące występowania storczyka purpurowego Orchis purpurea Huds. (Orchidaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(2): 149-155. 

NOBIS M. 2010. Nowe dane do rozmieszczenia Stipa pulcherrima (Poaceae) w południowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 399-403. 

NOBIS M., NOBIS A. 2010. Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 275-284. 

GŁOWACKI Z., NOBIS M., NOWAK K.A. 2010. Gatunki rodzaju Taraxacum (Asteraceae) w Polsce. Cz. 4. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(2): 221-233.

NOWAK A. & NOBIS M. 2010. Tentative list of endemic vascular plants of Zeravshan Mts in Tajikistan (Middla Asia): distribution, habitat preferences and conservation status of species. Biodiversity: Research and Conservation 19: 65-80.

NOBIS M., NOBIS A., PIĄTEK K. 2009. Can the name of the author be a problem in describing a new taxon? A proposal to amend Recommendation 46D.1 on citation of the author's name Taxon 58(2): 666.

NOBIS M. 2009. Feather grasses (Stipa L.) of the Pamir Alai Mts. (Middle Asia): an outline for further studies. In: L. Frey (ed.) Grass research, s. 7-15. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2009. Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): a new alien species in the flora of Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 78(2): 131-136.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2009. Rozmieszczenie Stipa pulcherrima (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1): 176-180.

NOBIS M., NOBIS A. 2008. Stanowisko Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(4): 299-302.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M., JANKOWSKA-BŁASZCZUK M. 2009. Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima (Poaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(2): 351-362.

NOBIS M., NOBIS A. 2009. Eragrostis pilosa (Poaceae) in Poland. Biodiversity: Research and Conserv. 13: 13-16.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M., PRZEMYSKI A. 2009. Orobanche bartlingi Griseb. (Orobanchaceae) in Poland: taxonomical position, distribution and habitat requirements. Biodiversity: Research and Conserv. 13: 3-8.

Krawczyk R., Nobis A., Nobis M., Cwenr A. 2008. Is Viola uliginosa Besser critically endangered in Poland? - New data on the distribution of the species. Acta Soc. Bot. Polon. 77(4): 345-349.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2008. Distribution, habitat preferences and population size of Ostericum palustre Besser on south-western limit of its occurrence in Poland. Nature Conserv. 65:43-49.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 3-9.

NOBIS A., NOBIS M. 2008. Remarks concerning the distribution of Leontodon taraxacoides (Asteraceae) in Poland. pp.269-277. In: Kočárek P., Plásek V., Malachová K., Cimalová S. (eds.): Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostroviensis Nr. 186, Ostrava.

NOWAK A., KOZAK M., NOBIS M., KUSZA G. 2008. Atlas sosudistykh rastenij Tadzykistana - Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu. Cz. I.. ss. 1-232. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Bis & Studio Impreso, Opole. (in Russian and in Polish)

Nobis M. 2008. Zbiorowiska odłogów (klasa Artemisietea). W: Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. ss. 34-35. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

Nobis M. 2008. Ruderalne zbiorowiska miejsc suchych (rząd Sisymbrietalia). W: E. Dubiel, J. Szwagrzyk (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. ss. 35. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

BARTOSZEK W., BEDNARZ Z., BODZIARCZYK J., BOŻEK A., DUBIEL E., GAWROŃSKI S., GAZDA A., KOCZUR A., KOZAK M., LANGER M., LOCH J., MAŁOBĘCKI A., NOBIS A., NOBIS M., PIĽTEK G., SUDOR A., SZEWCZYK J; SZWAGRZYK J. 2008. Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa. W: Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. ss. 63-157. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

Nobis M., Nowak A. 2008. Contribution to taxonomy and distribution of species of the genus Stuckenia BÖRNER (Potamogetonaceae) in the territory of Tajikistan (Middle Asia). W: Nowak A., Nobis M., Kusza G. (eds), Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. Pp. 7-17, Opole (in Russian with English abstract).

Nowak A., Nobis M., Kusza G. (eds) 2008. Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. PP. 1-201, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Opole (in Russian).

NOBIS M. 2008. Starodub łąkowy - Ostericum palustre Besser W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich, Rośliny naczyniowe. ss. 276-277. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Zarzyka-Ryszka M., Nobis A., Nobis M., Kozak M., Paul W., Mróz W. 2008. Agrimonia pilosa Ledeb. - rzepik szczeciniasty. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 190-192. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kozak M., Nobis A., Nobis M., Oklejewicz K., Paul W. 2008. Eleocharis carniolica - ponikło kraińskie. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 530-532. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Bernacki L., Wróbel I., Stawowczyk K., Beczała T., Błońska A., Kozak M., Nobis M. 2008. Dactylorhiza sambucina - stuplamek bzowy. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 456-459. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2008. Patterns of pteridophyte distribution in the territory of the north-eastern foreground of the .Świętokrzyskie Mts. In: E. Szczęśniak, E. Gola (eds), Club mosses, horsetails and ferns in Poland . resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology, University of Wrocław, Wrocław, p. 103-116.

NOBIS M. 2007. Rośliny naczyniowe zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Vascular plants of the Western part of the Iłża Foreland (Małopolska upland). Prace Bot. 40: 1-458.

NOBIS M. 2007. Bromus ramosus (Poaceae) w Beskidzie Niskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 396-399.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M., PRZEMYSKI A. 2007. Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59.

NOBIS M., KOZAK K. 2007. Veronica praecox (Scrophulariaceae) w południowej Polsce: rozmieszczenie, liczebność i wymagania siedliskowe. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 271-279.

NOBIS M., KOZAK M., BARTOSZEK W. 2007. New data on the distribution of Arabis recta (Brassicaceae) in Poland. Pol. Bot. Journ. 52(2): 119-123.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2007. Distribution and habitat preferences of Festuca amethystina subsp. ritschlii (Poaceae) on the eastern distribution limit. W: L. Frey (ed.) Botanical issues in grasses, s. 37-47. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2006. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. III. Fragm. Flor. Geobot. 13(1): 67-75.

NOBIS A., NOBIS M. 2006. Nowe, obfite stanowisko Cephalanthera rubra (Orchidaceae) we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 62(3): 101-104.

NOBIS M., NOBIS A. 2006. Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13(2): 301-308.

NOBIS M., NOBIS A., NOWAK A. 2006. Typhetum laxmannii (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968 - the new plant association in Poland. Acta Soc. Bot. Polon. 77(5): 325-332.

BARYŁA J., BRÓŻ E., CZYLOK A., MICHALEWSKA A., NIKEL A., NOBIS M., PIWOWARCZYK R., POLOCZEK A. 2005. Typha laxmannii Lepech. The new, expansive kenophyte in Poland: distribution and taxonomy. Acta Soc. Bot. Polon. 74(1): 25-28.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2005. Stanowisko Carex pediformis (Cyperaceae) w Podgrodziu koło Ćmielowa. Fragm. Flor. Geobot. 12(1): 181-183.

NOBIS M. 2005. Nowe stanowiska Chaerophyllum aureum (Apiaceae) w środkowej Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. 12(1): 173-176.

MICHALEWSKA A., NOBIS M. 2005. Ekspansja Eragrostis albensis H. Scholz (Poaceae) na antropogenicznych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. 12(1): 45-55.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2004. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Cz. II. Fragm. Flor. Geobot. 11(1): 19-26.

NOBIS M., MICHALEWSKA A. 2004. Nowe stanowiska Cyperus flavescens (Cyperaceae) na obszarze zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego. Fragm. Flor. Geobot. 11(2): 412-415.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2004. Carex pulicaris (Cyperaceae) na obszarze północnego przedpola Gór Świętokrzyskich. Fragm. Flor. Geobot. 11(2): 415-417.

KORZENIAK U., NOBIS M. 2004. Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC., Dzwonecznik wonny. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 9: 69-71. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

BRÓŻ E., NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2003. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 10: 13-18.

BRÓŻ E., PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2003. Linosyris vulgaris (Asteraceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. 10: 289-292.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2003. Stanowisko Potamogeton praelongus i P. gramineus (Potamogetonaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 10: 286-289.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2003. Nowe stanowisko Vicia lathyroides (Papilionaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 10: 278-279.

BRÓŻ E., NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2002. Nowe stanowisko Ostericum palustre (Umbelliferae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. ser Polon. 9: 379-380.

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2002. Nowe stanowiska Adenophora liliifolia (Campanulaceae) na Przedgórzu Iłżeckim (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. Geobot. ser Polon. 9: 380-383.

BRÓŻ E., NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2001. Nowe stanowiska zarazy goryczelowej Orobanche picridis w Polsce. Chroń. Przyr. Ojcz. 57(5): 101-104.