Piotr Mleczko

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.28
e-mail: ubmleczk@cyf-kr.edu.pl  piotr.mleczko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-93

Edukacja, stopnie naukowe

1989–1994 – studia magisterskie na kierunku biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
1994 – Magister biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2000 – Doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2013 – Doktor habilitowany (dziedzina: nauki biologiczne, dyscyplina: biologia)

Zatrudnienie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, (od 1.10.1994 roku)

Zajmowane stanowiska: asystent (1994-2002), adiunkt (2002-2013), adiunkt z habilitacją (od 2013)

Zainteresowania badawcze

 • Systematyka i ekologia grzybów makroskopijnych
 • Różnorodność i ekologia grzybów hypogeicznych
 • Relacje ekologiczno-troficzne pomiędzy zwierzętami i grzybami
 • Identyfikacja i charakterystyka ektomykoryz
 • Ekologia ektomykoryz

Wybrane projekty badawcze

Kierownik projektu:

 • Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych (realizowany we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie), okres realizacji: 2010-2013, instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki

Wykonawca:

 • Podziemne Basidiomycota w Polsce na tle ich występowania w Europie Środkowej –kierownik: prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki, okres realizacji: 2011–2014, instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki
 • Analiza uwarunkowań występowania grzybów arktyczno-alpejskich w górach strefy  umiarkowanej – kierownik: dr Anna Ronikier, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków, okres realizacji: 2009-2012 (przedłużony do 2014), instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki
 • Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej i krajobrazowej terenów pogórniczych – kierownik: prof. dr hab. Barbara Godzik, Instytut Botaniki PAN, Kraków, okres realizacji: 2008-2011, instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unia Europejska (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy)
 • Mikoryzy sosny (Pinus sylvestris L.) - badania strukturalne i ekologiczne – kierownik: dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, okres realizacji: 1997-1999, instytucja finansująca: Komitet Badań Naukowych (projekt promotorski)

Dydaktyka

Prowadzone kursy:

 • Biologia wybranych grup roślin
 • Botanika systematyczna
 • Ekologia mikoryz
 • Grzyby i porosty (kurs terenowy)
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie
 • Mikologia systematyczna
 • Mikologia z elementami mikrobiologii
 • Monitoring biologiczny
 • Organizmy żywe w środowisku przyrodniczym: Botanika (kurs dla studentów studiów podyplomowych)
 • Podstawowe zastosowania komputerów
 • Rośliny zarodnikowe
 • Różnorodność i ewolucja: grzyby, glony, rośliny zarodnikowe
 • Znaczenie lecznicze i toksykologiczne grzybów wielkoowocnikowych (zajęcia terenowe w ramach fakultetu dla studentów farmacji)

Proponowana tematyka prac magisterskich i licencjackich:

 • Różnorodność grzybów hypogeicznych (podziemnych) w diecie małych ssaków.
 • Rozprzestrzenianie grzybów przez zwierzęta
 • Różnorodność i rozmieszczenie na terenie Polski grzybów hypogeicznych (podziemnych) i hydnoidalnych
 • Biota grzybów makroskopijnych wybranych rejonów Karpat polskich
 • Identyfikacja i charakterystyka strukturalna ektomikoryz grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hydnoidalnych oraz grzybów hypogeicznych
 • Kolekcja mykologiczna prof. Mariana Raciborskiego w zbiorach Herbarium IB UJ

Wybrane publikacje (selected publications)

Wojewoda W., Kozak M., Mleczko P., Karasiński D. 2016. Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie). Macrofungi of the Gorce Mts (Western Carpathians). Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kowalczyk M., Sekuła A., Mleczko P., Olszowy Z., Kujawa A., Zubek S., Kupiec T. 2015. Practical aspects of genetic identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms for clinical and forensic purposes. Croatian Medical Journal 56(1): 32-40.

Mleczko P., Beszczyńska M. 2015. Macroscopic fungi of pine forests in Olkusz Ore-bearing Region (Grzyby makroskopijne lasów sosnowych na terenie Olkuskiego Okręgu Rudnego) In: Godzik B. (ed.) Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region (Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. p. 227-251.

Mleczko P., Kozak M. 2015. Grzyby wielkoowocnikowe w łańcuchach troficznych. W: Czarnota P., Stefanik M. (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, s. 241-248.

Kozak M., Mleczko P. 2015. Grzyby znane i mniej znane. W: Czarnota P., Stefanik M. (red.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, s. 233-240.

Gierczyk B., Kujawa A., Szczepkowski A., Ślusarczyk T., Kozak M., Mleczko P. 2015. XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej. Przegląd Przyrodniczy 26(3): 10-50.

Zubek S., Błaszkowski J., Seidler-Łożykowska K., Bąba W., Mleczko P. 2013. Arbuscular mycorrhizal fungi abundance, species richness and composition under the monocultures of five medicinal plants. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 12(5): 127-141.

Kołaczek P., Zubek S., Błaszkowski J., Mleczko P., Margielewski W. 2013. Erosion or plant succession - How to interpret the presence of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) spores in pollen profiles collected from mires. Review of Palaeobotany and Palynology 189: 29-37.

Mleczko P. 2012. Octaviania asterosperma Vittad. × Fagus sylvatica L. Descriptions of Ectomycorrhizae 13: 48-57. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P., Zubek S., Kozak M. 2011. Description of ectomycorrhiza and a new Central European locality of the rare hydnoid species Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. et Nannf. (Thelephorales, Basidiomycota). Nova Hedwigia 92(1-2): 257-272.

Zubek S., Nobis M., Błaszkowski J., Mleczko P., Nowak A. 2011. Fungal root endophyte associations of plants endemic to the Pamir Alay Mountains of Central Asia. Symbiosis 54(3): 139-149.

Zubek S., Błaszkowski J., Mleczko P. 2011. Arbuscular mycorrhizal and dark septate endophyte associations of medicinal plants. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(4): 285-292.

Zuber A., Kowalczyk M., Sekuła A., Mleczko P., Kupiec T. 2011. Methods used in species identification of hallucinogenic and other poisonous mushrooms in forensic investigations. Problems of Forensic Sciences 86: 151-161.

Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Dubiel G. 2010. Octaviania asterosperma (hypogeous Basidiomycota). Recent data to ecology and distribution. Acta Mycologica 45(2): 133-143.

Mleczko P., Kozak M., Zubek S. 2010. Russula medullata Romagn. (Russulales, Basidiomycota): a new species in the mycobiota of Poland. Polish Botanical Journal 55(2): 483-488.

Zubek S., Piątek K., Naks P., Heise W., Wayda M., Mleczko P. 2010. Fungal root endophyte colonization of fern and lycophyte species from Celaque National Park in Honduras. American Fern Journal 100(2): 126-136.

Mleczko P., Kozak M., Ławrynowicz M., Górszczyk A. 2009. New localities of Chamonixia caespitosa (hypogeous Boletaceae) in Central Europe. Acta Mycologica 44(1): 29-41.

Mleczko P., Gawroński S., Kapusta P. 2009. New inland localities of a rare gasteroid Basidiomycete Scleroderma septentrionale in natural and anthropogenic habitats in Central Europe. Polish Botanical Journal 54(1): 99-104.

Leski T., Mleczko P., Rudawska M., Kieliszewska-Rokicka B. 2008. Metody badań jakościowych i ilościowych ektomikoryz drzew leśnych. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe, przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 108-131.

Mleczko P., Ronikier M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systematics: insights from studies on Suillus variegatus, S. plorans and related species. Nova Hedwigia 84(1-2): 1-20.

Mleczko P., Ociepa A.M. 2007. Entoloma ollare, a species of the subgenus Claudopus, new to Poland. Polish Botanical Journal 52(2): 159-163.

Moreau P.-A., Mleczko P., Ronikier A., Ronikier M. 2006. Rediscovery of Alnicola cholea (Cortinariaceae): taxonomic revision and description of its mycorrhiza with Polygonum viviparum (Polygonaceae). Mycologia 98(3): 468-478.

Ronikier M., Mleczko P. 2006. Observations on the mycorrhizal status of Polygonum viviparum L. in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Mycologica 41(2): 209-222.

Mleczko P. 2004. Mycorrhizal and saprobic macrofungi of two zinc wastes in southern Poland. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 46: 25-38.

Mleczko P. 2004. Amanita citrina x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 1-10.

Mleczko P. 2004. Cantharellus cibarius x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 11-20.

Mleczko P. 2004. Craterellus tubaeformis x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 29-36.

Mleczko P. 2004. Rhodocollybia butyraceae (forma butyracea) x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 101-108.

Mleczko P. 2004. Russula nigricans x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 117-125.

Mleczko P. 2004. Russula sardonia x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 127-134.

Mleczko P. 2004. "Pinirhiza amyloidea" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 59-68.

Mleczko P. 2004. "Pinirhiza crystallonitida" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 69-77.

Mleczko P. 2004. "Pinirhiza ligulata" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 79-86.

Mleczko P. 2004. "Pinirhiza luteomicacea" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 7/8: 87-94.

Mleczko P. 2003. "Pinirhiza amyloidea". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 162. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. "Pinirhiza crystallonitida". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 163. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. "Pinirhiza ligulata". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, , plate 164. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. "Pinirhiza luteomicacea". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 165. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Amanita citrina. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 159. Einhorn-Verlag. Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Cantharellus cibarius. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 160. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Craterellus tubaeformis. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 161. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Rhodocollybia butyracea. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 166. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Russula nigricans. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 167. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 2003. Russula sardonia. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 168. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd. 

Turnau K., Mleczko P., Blaudez D., Chalot M., Botton B. 2002. Heavy metal properties of Pinus sylvestris mycorrhizas from industrial wastes. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 253-261.

Ronikier M., Miśkiewicz A., Mleczko P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 235-242.

Olech M., Mleczko P. 2000. New species and new combination in the fungal genus Octospora from Antarctica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 69(4): 277-283.

Mleczko P. 1998. "Pinirhiza gomphidioidea" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 3: 97-72.

Mleczko P. 1998. "Pinirhiza globulifera" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 3: 61-66.

Mleczko P. 1998. Populirhiza pustulosa. W: Agerer R. (red.): Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 131. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 1998. Pinirhiza gomphidioidea. W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 128. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Turnau K., Gucwa E., Mleczko P., Godzik B. 1998. Metal contents in fruitbodies and mycorrhizas of Pisolithus tinctorius from zinc wastes in Southern Poland. Acta Mycologica 33(1): 59-67.

Mleczko P. 1997. Paxillus involutus x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 2: 25-30.

Mleczko P. 1997. "Populirhiza pustulosa" x Populus tremula. Descriptions of Ectomycorrhizae 2: 61-66.

Mleczko P. 1996. "Pinirhiza lutea" x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 1: 83-88.

Mleczko P. 1996. "Pinirhiza lutea". W: Agerer R. (red.) Colour Atlas of Ectomycorrhizae, plate 100. Einhorn-Verlag, Schwäbisch Gmünd.

Mleczko P. 1996. Zastosowanie mikoryzy w rolnictwie i leśnictwie ekologicznym. Problemy Higieny 53: 23-29.

Turnau K., Ślusarczyk E., Mleczko P. 1996. Lokalizacja miedzi w ektomikoryzach. Zeszyty Naukowe Komisji PAN "Człowiek i Środowisko" 14: 111-116.