Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Ekologii Roślin

Zakład Ekologii Roślin
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
Zakład Ekologii Roślin
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków

Rok założenia: 1973

Profil badawczy:

 • ekofizjologia roślin,
 • ekologia grzybów,
 • ekologia populacji roślinnych, ich dynamika i bank nasion,
 • ekologia zbiorowisk roślinnych, ich klasyfikacja, sukcesja i zmiany pod wpływem działalności człowieka,
 • ekotoksykologia i ekofizjologia porostów,
 • mikrobiologia gleby,
 • kartografia geobotaniczna,
 • czynna ochrona przyrody w rezerwatach i parkach narodowych,
 • ekologia zapylania i zapylaczy,
 • biologia pszczół.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Agnieszka Nobis, prof. UJ
tel. 12 664-69-25
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.14
30-387 Kraków

e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Agnieszka Nobis - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin, fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka,
 • fitogeografia (przede wszystkim Kotliny Sandomierskiej),
 • taksonomia roślin,
 • ochrona przyrody,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Botanika - zajęcia terenowe,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej,
 • Warsztaty botaniczne.

 

Remigiusz Pielech - dr hab., adiunkt

Specjalność:

 • ekologia i dynamika lasu,
 • ekologia i klasyfikacja roślinności.

Zainteresowania badawcze:

 • biologia i ekologia lasów łęgowych i olsów
 • funkcjonowanie i ochrona ekosystemów dolin rzecznych,
 • dynamika ekosystemów leśnych,
 • wpływ użytkowania lasu na bioróżnorodność,
 • monitoring różnorodności biologicznej,
 • naukowe podstawy ochrony przyrody,
 • ekologia molekularna: wykorzystanie metod molekularnych w ekologii i ochronie przyrody,
 • analiza danych w środowisku R oraz analizy przestrzenne (GIS).

 

Katarzyna Rożek - dr, asystent

Specjalność:

 • ekologia grzybów,
 • mikrobiologia gleby,
 • biologia molekularna.

Zainteresowania badawcze:

 • biologia i eklogia grzybów.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych.

 

Kaja Skubała - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • ekologia porostów,
 • biostatystyka.

Zainteresowania badawcze:

 • biota porostów i flora roślin naczyniowych obszarów skażonych metalami ciężkimi,
 • ekologia porostów,
 • akumulacja metali ciężkich w porostach,
 • zbiorowiska kryptogamiczne inicjalnych stadiów sukcesji w siedliskach zaburzonych,
 • znaczenie struktury zbiorowisk kryptogamicznych w bioindykacji skażenia gleby,
 • interakcje pomiędzy mezofauną glebową a biotą porostów,
 • praktyczne wykorzystanie porostów w rekultywacji zwałowisk pohutniczych,
 • zastosowanie metod statystycznych w taksonomii i ekologii.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Warsztaty botaniczne,
 • Rośliny zarodnikowe,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Alina Stachurska-Swakoń - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • geografia roślin,
 • fitosocjologia.

Zainteresowania badawcze:

 • geografia roślin,
 • florystyka,
 • fitosocjologia,
 • zastosowania metod numerycznych w badaniach nad roślinnością,
 • dynamika roślinności,
 • ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ochrona gatunkowa roślin - teoria i praktyka,
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat,
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej,
 • Podstawy fitosocjologii (dla kierunku: Geografia).

 

Hajnalka Szentgyörgyi - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • ekologia zapylania i zapylaczy

Zainteresowania badawcze:

 • biologia pszczołowatych,
 • ekologia zapylania i zapylaczy,
 • wpływ zanieczyszczeń środowiska na zapylacze,
 • wpływ struktury krajobrazu na zapylacze.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Ekologia,
 • Ecosystem Services,
 • Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice,
 • Diversity and Evolution of Plants,
 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych,
 • Rożnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Methods in environmental sciences and nature conservation,
 • Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych,
 • Dendrologia.

 

Szymon Zubek - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • mykologia,
 • mikrobiologia gleby.

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia grzybów mykoryzowych,
 • mikrobiologia gleby,
 • wpływ grzybów arbuskularnych na produkcję metabolitów wtórnych przez rośliny,
 • interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi,
 • mykoryza arbuskularna, struktura zespołów mikroorganizmów i procesy glebowe w lasach klimatu umiarkowanego,
 • zastosowanie mikroorganizmów glebowych w aktywnej ochronie zagrożonych gatunków roślin.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Biologia grzybów,
 • Dendrologia,
 • Diversity and evolution of plants,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Grzyby w biotechnologii i medycynie,
 • Methods in environmental sciences and nature conservation,
 • Rośliny lecznicze,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Warsztaty botaniczne.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Aneta Matykiewicz

Doktoranci

 • mgr Karolina Chowaniec
 • mgr Jakub Styburski
 • mgr Bartłomiej Surmacz
 • mgr inż. Aleksandra Żmuda