Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BATOR I. 2002. Trawy w zbiorowiskach łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) - stan po 40 latach. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 18

BATOR I. 2002. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 163-186

BEDNARA J., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2002. An unusual cytoskeleton of the apomictic embryo sac of Chondrilla juncea L. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 34

BOGACZ A., KUTA E. 2002. Influence of an environment polluted with heavy metals (zinc and lead) on embryological processes in Vicia cracca L. W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 15

CIASTOCH K., SOBIESZCZAŃSKA A., JOACHIMIAK A., KIEĆ J. 2002. Struktura kariotypu u trzech gatunków owsa (A. sativa, A. fatua, A. strigosa). W: Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Owies. Hodowla, Uprawa i Wykorzystanie", Kraków, 11-12 września 2002

CWENER A. 2002. Ocena trofii jeziora Brudno (Sobiborski Park Krajobrazowy) na podstawie struktury i dynamiki fitoplanktonu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(4): 52-58

CWENER A. 2002. Występowanie Stipa capillata L. na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 41

CWENER A., MICHALEWSKA A. 2002. Stanowiska miłka wiosennego Adonis vernalis na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(5): 114-118

CZAPIK R. 2002. Non-functional aposporous embryo sacs in flowering plants. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 48

CZAPIK R. KAŹMIERSKA K. 2002. Variability of antipodal apparatus in Cirsium arvense (Asteraceae) in polluted and unpolluted environments. Polish Botanical Studies 15: 31-38

CZAPIK R., IZMAIŁOW R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2002. Developmental disturbances and degeneration of plant embryo in polluted environment. Polish Botanical Studies 15: 39-48

CZAPIK R., IZMAIŁOW R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2002. Pollution and variability of plant embryological structures. W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 17

DUBIEL E. 2002. Udział antropofitów we florze wybranych parków narodowych. Roczniki Bieszczadzkie 10: 43-46

DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2002. Effect of litter removal on species richness and acidification of a mixed oak-pine woodland. Biological Conservation 106: 389-398

DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 2002. Influence of litter and weather on seedling recruitment in a mixed oak-pine woodland. Annals of Botany 90: 245-251

FLORCZYK I. 2001 (wyd. 2002). Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie". Problemy Ekologii Krajobrazu 10: 710-717

BARABASZ B., FLORCZYK I. 2000. Nowe południowo-wschodnie stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi Scop. Przegląd Przyrodniczy 11(4): 94-96

FLORJAN S. 2001. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2001 r. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 103-104

FLORJAN S. 2001. XXIV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski" (Kraków, 25-26 kwietnia 2001). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 96

FLORJAN S. 2002. Cuticulae dispersae z utworów górnego karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski", Materiały. Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 23-28

FLORJAN S. 2002. The Upper Carboniferous (Westphalian B and C) cuticulae dispersae from the Łaziska Beds sensu lato in the Trzebinia region (Upper Silesia Coal Basin, Poland). W: 6th European Paleobotany-Palynology Conference, August 29 - September 2, 2002, Athens, Greece. Program, Book of Abstracts

FLORJAN S., OCIEPA A.M. 2002. Kutykule kordaitów z pokładu węgla 206 w KWK "Jaworzno" (warstwy łaziskie, westfal C, Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski", Materiały. Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 29-32

CIEŚLAK E., FLORJAN S. 2002. Stomata size in the Caltha palustris complex (Ranunculaceae) from Poland. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 44: 91-97

GAWROŃSKI S. 2002. Odtwarzanie runa siedlisk naturalnych w mieście. W: Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji "Zieleń w mieście - nowy wiek, nowe wyzwania", Warszawa 2002, s. 23-26

GÓRALSKI G., MATTHYS-ROCHON E., PRZYWARA L. 2002. How maize (Zea mays L.) androgenic structures develop? Some structural aspects of androgenesis. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 58

GÓRALSKI G., PRZYWARA L. 2002. Experimental induction of endosperm in vitro and in situ. W: French-Polish Symposium, September 30 - October 2, 2002, Université Claude Bernard, Lyon 1

GÓRALSKI R., LAFITTE C., MATTHYS-ROCHON E., BOUZZA L., PRZYWARA L. 2002. Influence of sugars on isolated microspore development in maize (Zea mays L.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 44: 203-212

GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., JOACHIMIAK A. 2002. C-banded karyotypes of two Silene species with heteromorphic sex-chromosomes. Genome 45: 243-252

HAŁDAŚ W., PRZYWARA L. 2002. In vitro culture of immature zygotic embryos of white clover (Trifolium repens L.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 44: 213-222

HARMATA K., KALINOWICZ N. 2001. Ślady działalności człowieka w diagramach pyłkowych z dorzecza górnego Dniestru. W: Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Krosno, s. 229-240

RIESLIER I., KALINOWICZ N., HARMATA K. 2002. Wislszini wierchnodnistrowskoj riwnini ta istorija ich pochodżjennia. W: Materiali czitań, priswiaczienich 100-riczcziu z dnia narodżienia Ju. D. Klieopow, s. 279-286

KALINOWICZ N., HARMATA K. 2001. Fazy osadnicze w diagramach pyłkowych z doliny Bystricy (Podkarpacie). W: Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich. Krosno, s. 223-228

IZMAIŁOW R. 2002. Embryogenesis in Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae) in polluted and disturbed sites. Polish Botanical Studies 15: 11-19

IZMAIŁOW R. 2002. The effect of soil from polluted sites on reproductive success in Ranunculus repens (Ranunculaceae). Polish Botanical Studies 15: 5-10

IZMAIŁOW R., BISKUP A. 2002. Embriologia Echium vulgare L. (Boraginaceae) w warunkach skażonego środowiska. W: Materiały z Sesji Naukowej: Hałda Poprzemysłowa - Obiekt Obserwacji Procesów Biologicznych, Katowice, 11-12.06.2002, s. 21

IZMAIŁOW R., BISKUP A. 2002. Reproduction of Echium vulgare L. (Boraginaceae) in contaminated sites. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 68

IZMAIŁOW R., PAJĄK M. 2002. Fertility of Echinacea angustifolia Moench and Linum usitatissimum L. after herbicide treatment. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants 9: 65-70

JOACHIMIAK A., KŁYŚ M., KORNAŚ A. 2002. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Nowa Era, Warszawa

JOACHIMIAK A., KŁYŚ M., KORNAŚ A. 2002. Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Nowa Era, Warszawa

KULA A., JOACHIMIAK A., KŁOS J., KRAS M., STEWART A. 2002. Efekty nukleotypowe u czterech różniących się stopniem ploidalności linii Phleum. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 25

KULA A., JOACHIMIAK A., KŁOS J., STEWART A. 2002. Długość aparatów szparkowych u czterech cytotypów Phleum z kolekcji nowozelandzkiej. W: Ogólnopolska Konferencja "Nowoczesne metody i techniki hodowli roślin", Kraków, 21-22 maja 2002, s. 24.

KULA A., JOACHIMIAK A., KŁOS J., STEWART A. 2002. Udział heterochromatyny w budowie kariotypu sześciu linii Phleum z kolekcji z Nowej Zelandii. W: Ogólnopolska Konferencja "Nowoczesne metody i techniki hodowli roślin", Kraków, 21-22 maja 2002, s. 24.

SUTKOWSKA A., JOACHIMIAK A., JANECZEK I.K. 2002. Polimorfizm DNA w naturalnych populacjach Bromus inermis i Bromus erectus. W: Ogólnopolska Konferencja "Nowoczesne metody i techniki hodowli roślin", Kraków, 21-22 maja 2002, s. 18

SUTKOWSKA K., JOACHIMIAK A., KIEĆ J. 2002. Analiza DNA trzech gatunków Phleum z sekcji Phleum metodą ISSR. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 23

ŚLIWIŃSKA E., KULA A., JOACHIMIAK A., STEWART A. 2002. Ilość jądrowego DNA u 12 linii Phleum z sekcji Phleum i sekcji Chilochloa. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 24
KŁYŚ A., JANKUN A. 2002. Biologia rozmnażania wiechliny - Poa L. (Poaceae). Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 19-28

KŁYŚ A., JANKUN A. 2002. Embryological studies of Poa pratensis L. s.l. from the south Poland. W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 27

KÖHLER P. 2001 (wyd. 2002). Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1910-2000. History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA) (Cracow, Poland) in 1910-2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 46(4): 77-104

KÖHLER P. 2001 (wyd. 2002). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 39. Eugeniusz Jan Fröhlich. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 123-125

KÖHLER P. 2001 (wyd. 2002). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 40. Jadwiga Szarska (siostra Christofora). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 125-127

KÖHLER P. 2001 (wyd. 2002). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 67

KÖHLER P. 2002. Botanical Exploration of Central Europe Carried out under the Auspicies of the Academy of Sciences and Letters (Cracow, Poland), 1865-1952. W: Buican D., Thieffry D. (red.) Biological and Medical Sciences. De Diversis Artibus. Collection of Studies from the International Academy of the History of Science. T. 54 (N.S. 17). Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, s. 129-138

KÖHLER P. 2002. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1815-1952). Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, t. 2, ss. 373

KÖHLER P. 2002. Historia botaniki w obradach 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 47(1): 284-285

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 41. Jadwiga (Barbara) Skwara. Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 86-88

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 42. Zygmunt Köhler (Koehler). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 88-89

KÖHLER P. 2002. Połączone zebranie Komisji Historii Nauk Przyrodniczych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Zespołu Historii Biologii Instytutu Historii Nauki PAN (Warszawa, 9 listopada 2001). Joint meeting of the Natural Science History Section of the Committee for the History of Sciences and Technology of the Polish Academy of Sciences and the Committee for Studies on the History of Biology of the Institute of History of Science of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, 9 November 2001). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 69-70

KÖHLER P. 2002. Zebranie Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków, 20 luty 2002). Meeting of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Art and Sciences (Cracow, 20 February 2002). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 70-71

KÖHLER P. 2002. Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 20 marca 2002). Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 20 March 2002). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 83

KORNAŚ A., KŁYŚ M., ŚLIWA R., KONIECZNY R., JOACHIMIAK A. 2002. Biologia. 1. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa

KORNAŚ J., MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. Wyd. II. PWN, Warszawa, ss. 634

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2002. Embryo development and structure in the autonomous apomict Chondrilla juncea L. (Asteraceae) from polluted area. Polish Botanical Studies 15: 39-48

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2002. Immunofluorescence of microtubular cytoskeleton during microsporogenesis of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in a polluted environment. Polish Botanical Studies 15: 49-58

KOZAK M. 2002. Zbiorowiska segatalne gmniny Rudniki (województwo opolskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 219-272

KRZEWICKA B., OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria aprina Nyl. - A new lichen species from central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 171-174

KRZEWICKA B., OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria vellea (L.) Ach. W: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.) Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 3: 111-114

KUTA E., ROJEK J. 2002. Bielmo - tkanka odżywiająca zarodek. II. Autonomiczny rozwój bielma u roślin okrytonasiennych (Angiospermae). Kosmos 51: 85-9

BOHANEC B., VIZINTIN L., KUTA E., PRZYWARA L. 2002. Intra- and interpopulational variation in the amounts of nuclear DNA in the moss Pleurozium schreberi. Cellular & Molecular Biology Letters 7, Supplement: 257

DUBAS E., KUTA E., BOHANEC B., VIZINTIN L., PRZYWARA L. 2002. Karyology and amounts of nuclear DNA in Luzula L. a genus with holokinetic chromosomes. Cellular & Molecular Biology. Letters 7 supplement: 44

SROKA A., KUTA E., SOBOŃSKA M. 2002. Zakłócenia w rozwoju Vicia cracca L. z terenów skażonych. W: Materiały z Sesji Naukowej: Hałda Poprzemysłowa - Obiekt Obserwacji Procesów Biologicznych, Katowice, 11-12.06.2002, s. 16

LIBIK M., KONIECZNY R., TULEJA M., PRZYWARA L., MISZALSKI Z. 2000. Activity of some antioxidant enzymes during morphogenetic processes in Helianthus annuus L. cultured in vitro. W: Proceedings of the Fifth International Conference "Ecophysiology of Plant Stress", Nitra, Slovakia, July 3-4, 2002, s. 39

LOSTER S. 2002. Nowe periodyki i serie: Nature Conservation. Wiadomości Botaniczne 46 (3/4): 103-104

MADEJA J. 2001. Historia lokalnej szaty roślinnej w okolicy Wolicy Ługowej koło Sędziszowa Małopolskiego. W: Neolit i początki brązu w Karpatach polskich. Krosno, s. 201-205

MADEJA J. 2002. Palynological analysis of sediment from lake Kwiecko (West Pomeranian Lake District). Preliminary results. W: 6th European Paleobotany-Palynology Conference, August 29 - September 2, 2002, Athens, Greece. Program, Book of Abstracts

STARKEL L., CZOPEK S., MADEJA J., BUDEK A., HARMATA K. 2002. Ewolucja środowiska a osadnictwo prehistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23: 5-31

MICHALEWSKA A. 2002. Stanowisko podkolana białego Platanthera bifolia w Dolinie Mnikowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (5): 119-121

MIERZEŃSKA M. 2001 (wyd.2002). Liverworts of the Bieszczady National Park - a present state. Biological Bulleetin of Poznań 38(2): 218

MIERZEŃSKA M. 2002. Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca Haplomitrium hookerii (Hepaticae, Calobriales) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 389-391

MIERZEŃSKA M., KOCZUR A. 2002. Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 3. Wątrobowce torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 345-349

MITKA J. 2002. Phenetic and geographic pattern of Aconitum sect. Napellus (Ranunculaceae) in the Eastern Carpathians - a numerical approach. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(1): 35-48

MITKA J. 2002. Taksonomia filogenetyczna a linneuszowska: spór o rolę czasu i przestrzeni w ewolucji. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy taksonomii i syntaksomii", 6-7 września 2002, Siedlce, Akademia Podlaska, s. 17

MITKA J., NOWOSAD J. 2002. Rodzaj Delphinium L. (Ranunculaceae) w Polsce - wstępne wyniki badań. Roczniki Bieszczadzkie 10: 233-252

LESJO I., MITKA J. 2002. Zarzyczka górska Cortusa matthioli L. (Primulaceae) w Użańskim Parku Narodowym (Bieszczady Zachodnie, Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 10: 391-394

MUSIAŁ K., PRZYWARA L. 2002. The development of unfertilized sunflower (Helianthus annuus L.) embryo sacs in in vitro cultured ovaries and ovules. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 105

RONIKIER M., MIŚKIEWICZ A., MLECZKO P. 2002. Presence and distribution of Suillus plorans in the Polish Tatra Mts. (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 235-242

OCIEPA A.M., PACYNA G. 2001. Kurs terenowy "Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych" (Nowa Ruda, 18-20 maja 2001). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 94-96

OLECH M. 2002. Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. W: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.) Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 3: 59-62

OLECH M. 2002. Plant Communities on King George Island. W: Beyer L., Bölter M. (red.) Geoecology of Antarctic Ice-Free Coastal Landscapes. Ecological Studies 154: 215-231

ORŁOWSKA E., ZUBEK SZ., JURKIEWICZ A., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., TURNAU K. 2002. Influence of restoration on arbuscular mycorrhiza of Biscutella laevigata L. (Brassicaceae) and Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae) from calamine spoil mounds. Mycorrhiza 12: 153-160

ORŁOWSKA E., ZUBEK SZ., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., JURKIEWICZ A., TURNAU K. 2002. Heavy metal accumulation and distribution in mycorrhizal and nonmycorrhizal roots of Plantago lanceolata L., AAS and micro-PIXE analysis. W: 7th International Mycological Congress, Oslo, Norway, 11-17 September 2002

ORŁOWSKA E., ZUBEK SZ., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., TURNAU K. 2002. Nuclear microprobe studies of heavy metal distribution in mycorrhizal and nonmycorrhizal roots of Plantago lanceolata L. W: 15th International Congress on Electron Microscopy, ICEM 15, Durban, South Africa, 1-6 September 2002, s. 697-698

MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., ORŁOWSKA E., ZUBEK SZ., TURNAU K. 2002. Zinc and lead distribution in mycorrhizal and nonmycorrhizal roots of Plantago lanceolata L. from industrial waste. W: 8th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications, Takasaki, Japan, 8-13 September 2002

OSYCZKA P., STOLARCZYK P. 2002. XVI Zjazd Lichenologów Polskich (Olsztyn-Kalbornia, 9-14 września 2002). Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 75-76

LEBED S., LEKKI J., POTEMPA A., STACHURA Z., OSYCZKA P., STYCZEŃ J. 2002. The Cracow scaning nuclear microprobe: research, possibilities and elemental microanalysis. Proceedings of Institute of Nuclear Investigations, Kiev 2(8): XX

PACYNA A. 2002. Rośliny w "Tajnej historii Mongołów". Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 93-99

GUZIK J., PACYNA A. 2002. Interesujące chwasty Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. 1. Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. Wszechświat 103(4/6): 112-115

GUZIK J., PACYNA A. 2002. Szata roślinna Krzemionek dawniej i obecnie. W: III Sesja popularnonaukowa "Historia i zabytki Podgórza-Krzemionki". Rada Dzielnicy XIII miasta Krakowa, Dom Kultury "Podgórze", s. 31-38

PACYNA G. 2001. Roślinność karbonu na tle flor paleozoiku. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Skrypt. Instytut Paleobiologii PAN, Nowa Ruda, s. 14-19

PACYNA G. 2002. Makroflorystyczne podstawy datowania warstw z konkrecjami syderytowymi karbonu Sosnowca. W: Dzik J. (red.) Ewolucyjne podłoże skali czasu geologicznego. Skrypt. Instytut Paleobiologii PAN, Opole, s. 16-17

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2001. Upper Carboniferous plant macrofossils from sideritic concretions of the Upper Silesian Coal Basin of Sosnowiec. Preliminary report. W: Lipiarski I. (red.) Proceedings, XXIV Symposium "Geology of Coal-bearing Strata of Poland". University of Mining and Metallurgy, Cracow, s. 75-79

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2002. Upper Carboniferous plant macrofossils from sideritic concretions in Sosnowiec (Upper Silesian Coal Basin) and Mazon Creek (Illinois, USA). W: Lipiarski I. (red.) Proceedings XXV Symposium "Geology of Coal-bearing Strata of Poland". University of Mining and Metallurgy, Cracow, s. 123-127

PAJĄK M. 2002. Płodność Chondrilla juncea L. w warunkach skażonego środowiska. W: Materiały z Sesji Naukowej: Hałda Poprzemysłowa - Obiekt Obserwacji Procesów Biologicznych, Katowice, 11-12.06.2002, s. 128

PŁACHNO B., JANKUN A. 2002. Embryology of Utricularia sandersonii Olivier (Lentibulariaceae). W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 61

POPIELARSKA M., PRZYWARA L. 2002. Viability test of cultured, isolated embryo sacs of Helianthus annuus L. and change of osmotic pressure in the medium. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 115

ROJEK J., KUTA E. 2002. Bielmo - tkanka odżywiająca zarodek. Bielmo u roślin okrytonasiennych (Angiospermae) jako wynik podwójnego zapłodnienia. Kosmos 51: 69-83

ROJEK J., KUTA E., PRZYWARA L. 2002. Autonomous endosperm development in unpollinated ovaries of Brassica napus L. cv. Topas. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 44: 195-202

ROJEK J., KUTA E., PRZYWARA L. 2002. Autonomous endosperm in unpollinated ovaries of Brassica napus L. cv. Topas cultured in vitro. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 130

SIWEK M., IZMAIŁOW R. 2002. Megasporogenesis and embryo-sac development in Godetia Spach (Onagraceae). W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 49

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2002. Polskie Towarzystwo Botaniczne w 2001 roku. Polish Botanical Society in 2001. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 79-88

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2002. Rubus hirtus and Carex brizoides as invaders in forest communities. W: Antropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation, V International Conference, Uzghorod & Kostryno, Ukraine, 14-18 May 2002, Abstracts, s. 85-86

STACHURSKA-SWAKOŃ A., SPRIBILLE T. 2002. Forest communities of the northern Whitefish Range, Rocky Mountains, Montana, U.S.A. Folia Geobotanica 37(4): 421-455

STĘPALSKA D. 2001. Europejskie i międzynarodowe kursy aerobiologiczne. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 117-119

STĘPALSKA D. SZCZEPANEK K., MYSZKOWSKA D. 2002, Variation in Ambrosia pollen concentration in Southern and Central Poland in 1982-1999. Aerobiologia 18: 13-22

STĘPALSKA D., SZCZEPANEK K. 2001, II Europejskie Sympozium Aerobiologiczne (Wiedeń, Austria, 5-9 września 2000). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 81-83

MYSZKOWSKA D., STĘPALSKA D., OBTUŁOWICZ K., PORĘBSKI G. 2002. The relationship between airborne pollen and fungal spore concentrations and seasonal pollen allergy symptoms in Cracow in 1997-1999. Aerobiologia 18: 153-161

GAWEŁ J., SZCZEPANEK K., HALOTA A., GAWEŁ B., KURZAWA R. 2000. Aeroalergeny pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych Uzdrowiska Rabka w latach 1992-1999. I. Monitoring aerobiologiczny. Acta Pneumologica et Allergologica Pediatrica 3: 17-24

GĘBICA P., BLUSZCZ A., PAZDUR A., SZCZEPANEK K. 2002. Chronostratigraphy of late peistocene fluvial deposits in the Wisłoka Valley between Rzeszów and Łańcut, South Poland. Geochronometria 21: 119-128

ŚLIWA L., KRZEWICKA B. 2002. Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. W: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.) Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 3: 95-100

ŚLIWA L., OLECH M. 2002. Notes on species of Lecanora (lichenized Ascomycotina) from the Antarctic. Polish Polar Research 23(2): 117-133

TOWPASZ K. 2002. Archaeophytes in flora of the Proszowice Plateau. W: Antropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation, V International Conference, Uzghorod & Kostryno, Ukraine, 14-18 May 2002, Abstracts, s. 91-92

TOWPASZ K., CWENER A. 2002. Nowe stanowisko Ranunculus illyricus (Ranunculaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 370-372

TOWPASZ K., CWENER A. 2002. Występowanie Rosa gallica na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 115-125

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2001. Endangered and threatened vascular plants in the Proszowice Plateau (Małoplska Upland, southern Poland). Nature Conservation 58: 69-81

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2001. Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie". Problemy Ekologii Krajobrazu 10: 344-349

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2002. Różnorodność szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(2): 5-20

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M., TRZCIŃSKA-TACIK H. 2002. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 4. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 37-42

TOWPASZ K., MITKA J. 2002. Występowanie Brachypodium pinnatum w murawach kserotermicznych na Płaskowyżu Proszowickim. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002, s. 15

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2002 Jemioła. Ochroniarz. Biuletyn naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska UJ, Grudzień 2002: 12-13

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2002. Species richness of weeds in arable fields in the Proszowice Plateau (S. Poland). W: Trends in Ecology. IX European Ecological Congress EURECO’02, Lund, Sweden, 27 July - 1 August 2002

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2002. Wartość bioindykacyjna chwastów segetalnych według liczb wskaŹnikowych oraz danych szczegółowych z Płaskowyżu Proszowickiego. W: Materiały XXVI Krajowej Konferencji z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych", Słupsk-Ustka, 20-21 czerwca 2002 (poster)

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2002. Plant communities and their changes in the surroundings of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland). W: Obrębska-Starkel B. (red.) Topoclimatic and Geoecological Changes in the Wieliczka Foothills in the surrounding of the Dobczyce reservoir. Prace Geograficzne 109: 31-72

STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ E., TRZCIŃSKA-TACIK H., HOCHÓŁ T., ŁABZA T., STOKŁOSA A. 2002. Aktualne zagrożenie upraw przez Amaranthus retroflexus L. w ośmiu mezoregionach Wyżyny Wyżyny Małopolskiej. Pamiętnik Puławski 129: 131-139

ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., SZELĽG Z., RÓŻAŃSKI W., WOŁEK J. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaŹnikowe roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, ss. 183

TURNAU K., HASELWANDTER K. 2001. Arbuscular mycorrhizal fungi, an essential component of soil microflora in ecosystem restoration. W: Gianinazzi S., Shuepp H., Barea J.M., Haselwandter K. (red.) Mycorrhizal Technology in Agriculture: From Genes to Bioproducts. Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, s. 137-150

TURNAU K., JURKIEWICZ A., GRZYBOWSKA B. 2002. Rola mikoryzy w bioremediacji terenów zanieczyszczonych. The role of mycorrhiza in bioremediation of polluted sites. Kosmos 51(2): 185-194

TURNAU K., JURKIEWICZ A., ORŁOWSKA E., ANIELSKA T., GODZIK B. 2002. Perspectives of phytoextraction improvement by AM fungi. W: COST 383, Köln, 23-25 August 2002

TURNAU K., MLECZKO P., BLAUDEZ D., CHALOT M., BOTTON B. 2002. Heavy metal bounding properties of Pinus sylvestris mycorrhizas from industrial wastes. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(3): 253-261

TURNAU K., ORŁOWSKA E., RYSZKA P., JURKIEWICZ A. 2002. Role of mycorrhizal fungi in phytoremediation. W: International Conference "Disturbed Landscapes - Analysis, Modeling and Valuation", Cottbus, Germany, 24-27 September 2002

TURNAU K., RYSZKA P., STENGL A. 2002. Związki mikoryzowe traw. Grass mycorrhizal associations. W: Frey L. (red.) Polska księga traw. The Polish Grass Book. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 325-354

TURNAU K., RYSZKA P., STENGL A. 2002. Związki mikoryzowe traw. W: V Ogólnopolskie Spotkania Naukowe "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 14-15 listopada 2002

WACNIK A., SZCZEPANEK K., HARMATA K. 2001. Ślady działalności człowieka neolitu i brązu obserwowane w diagramach pyłkowych z okolic Przełęczy Dukielskiej i terenów przyległych. W: Neolit i początki brązu w Karpatach polskich. Krosno, s. 207-221

WĘGRZYN M. 2002. Nowe stanowiska Fellhanera subtilis (Pilocarpaceae, Lichenes) na południu Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 398-399

WIJOWSKA M, KUTA E. 2002. Autonomous endosperm in ovule culture - a model system for study of endosperm development without paternal genome contribution. W: XVII International Congress on Sexual Plant Reproduction, Abstracts, Lublin 2002, s. 179

WIJOWSKA M., KUTA E. 2002. Is autonomous endosperm induced in ovule culture an effect of genomic imprinting removal? W: Abstracts of the XXV Conference on Embryology, Wrocław, 20-22 May 2002. Zoologica Poloniae 47, Supplement: 99

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2002. Fitogeografia. Phtogeography Of Grasses In Poland. W: Frey L. (red.) Polska księga traw. The Polish Grass Book. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 125-139

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2002. Occurrence and distribution of Potamogeton hybrids in Poland. Feddes Repertorium 113(5-6): 380-393

ZARZYKA-RYSZKA M. 2002. Notatki florystyczne z doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 49-53

ZARZYKA-RYSZKA M. 2002. Nowe stanowiska pioropusznika strusiego Matteucia struthiopteris w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(3): 75-77

ZEMANEK A. 2001 (wyd. 2002). Pro memoria (L.A. Młokosiewicz, T. Ciesielski, F.D. Kamieński, A. Czartkowski, P. Oficjalski, W. Ołtuszewski, K. Wallisch, F. Sawiczewski, J. Trzebiński, J. Wołoszyńska, H.F. Strankowska, J.H. Michejdowa, S.A. Krupko, ). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 87-88

ZEMANEK A. 2001 (wyd. 2002). Sesja naukowa "Przyroda-Nauka-Kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.)" (Kraków, 26-27 czerwca 2000). Scientific session "Nature-Science-Culture" (Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21 century)" (Cracow, Poland, 26-27 June 2000). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 90-93

ZEMANEK A. 2001 (wyd. 2002). Grębecka W.: Wilno-Krzemieniec botaniczna szkoła naukowa (1781-1841). Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki. Tom 7, 1998, 288 stron. Format 15,5 x 22 cm, miękka opr. Komitet Historii Nauki i Technki Polskiej Akademii Nauk, wyd. Retro-Art. Warszawa. ISBN 83-908973-1-8. (Recenzja). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 146-148

ZEMANEK A. 2002. Between Astrology and Ecology. The Polish Herbal by Syreniusz (1613). W: Buican D., Thieffry D. (red.) Biological and Medical Sciences. De Diversis Artibus. Collection of Studies from the International Academy of the History of Science. T. 54 (N.S. 17). Brepols Publishers, Turnhout, Belgium, s. 47-57

ZEMANEK A. 2002. Changes of Paradigm of Botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland (16th-20th Centuries). Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie (Berlin), Bd. 8, Die Enstehung biologischer Disziplinen 1, s. 75-88

ZEMANEK A. 2002. Dr Michaiło Zagulskij (1960-2002). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 64-65

ZEMANEK A. 2002. Józef Rostafiński (1850-1928) - a pioneer of studies in the history of botany in Poland. Huntia (Pittsburgh) 11(2): 209-219

ZEMANEK A. 2002. Pro memoria (Szymon z Łowicza, S.B. Gorski, S. Dembosz, W. Pol, B. Namysłowski, J.H. Osiński, J.K. Jakubowski, I.N.R. Czerwiakowski, W. Lubomirski, W. Skłodowski, H. Kowalska-Ryppowa, K. Karpowicz, M. Berner). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 66-68

ZEMANEK A. 2002. Redouté P.-J.: The Roses. (Autorzy opracowania: P.A. Hinz, B. Schulz przy współpracy B. Hoppe, O. Bünemann). Taschen, Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo, 1999, 255 str., 169 tablic z barwnymi rycinami. Twarda opr. z kolorową obwolutą, format 27,0 x 33,6 cm. ISBN 3-8228-6629-6. (Recenzja). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 106-107

ZEMANEK A. 2002. Wójcik Z.: Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII-XX wiek). Bibliography of Polish natural history museum management (18-20th century). Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa, 2001, 325 str., 12 kart. ryc. nlb. Miękka opr., format 16,7 x 23,9 cm. ISBN 83-908207-3-0. (Recenzja). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 107-109

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2002. Ogrody botaniczne a nauka. Prace Ogrodu Botanicznego UAM 1: 69-73

FREY L., ZEMANEK A. 2002: Historia badań nad trawami. W: Frey L. (red.) Polska księga traw. The Polish Grass Book. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 11-37

ZEMANEK B. 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W: Łukasiewicz A., Puchalski J. (red.) Ogrody botaniczne w Polsce. ARW A. Grzegorczyk, Warszawa, s. 23-38

ZUBEL R. 2002. Siedliskowe uwarunkowania występowania i rozmieszczenie wątrobowców w dolinie Potoku Olchowskiego (Góry Słonne, Bieszczady Niskie) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 9: 329-344