Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W., URBISZ A., TOKARSKA-GUZIK B. 2005. Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner w Polsce: status, rozmieszczenie, siedliska. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin, Poznań, s. 211-212

DROZDOWICZ A. 2005. Materiały do chorologii śluzowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 13: 261-275

LADO C., RONIKIER A., RONIKIER M., DROZDOWICZ A. 2005. Nivicolous Myxomycetes from the Sierra de Gredos (central Spain). Nova Hedwigia 81(3-4): 371-394

DRUŻKOWSKI M. 2005. Kartograficzne i teledetekcyjne dane i metadane w studiach nad krajobrazem. W: Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu; studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, Bielice, 15-17.09.2005. Materiały konferencyjne. PAEK i Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 10-11

DRUŻKOWSKI M. 2005. Krajobrazy Polski (koncepcja badań ekologiczno-krajobrazowych). W: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Busko Zdrój - Pińczów, 2-6.06.2005. Materiały konferencyjne. PAEK i Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 60-61

DUBIEL E. 2005. Mapa zbiorowisk roślinnych III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i okolic. Compass, Kraków

DUBIEL E. 2005. Szata roślinna Krakowa. Część I. Wszechświat 106: 270-274

DUBIEL E., GAWROŃSKI S. 2005. Zbiorowiska roślinne Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańskia M., Pilecka E. (red.) Geologiczno-przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 101-109, mapa fitosocjologiczna

DUBIEL E., GAWROŃSKI S., WALASZ K. 2005. Walory przyrodnicze Nowej Huty. W: Salwiński J., Sybilia L. (red.) Nowa Huta, przeszłość i wizja. Biblioteka Kszysztoforska, s. 17-38

FLORJAN S. 2005. Kutykule skorpionów w karbońskim węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Cuticles of scorpions in Carboniferous coal from the Upper Silesian Coal Basin - a preliminary raport). W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum: Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Materiały. Kraków, wyd. AGH, s. 21-25

GOLCZYK H., HASTEROK R., JOACHIMIAK A.J. 2005. Chromosome arrangement in meiotic and mitotic cells of the ring-forming varieties of Rhoeo spathacea (Swartz) Stearn. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 56

GOLCZYK H., HASTEROK R., JOACHIMIAK A.J. 2005. FISH-aimed karyotyping and characterization of the Renner complexes in permanent heterozygote Rhoeo spathacea. Genome 48: 145-153

GOLCZYK H., HASTEROK R., JOACHIMIAK A. 2005. Permanent translocation heterozygotes in Rhoeo - a cytological approach. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 14

GÓRALSKI G., POPIELARSKA M., ŚLESAK H., SIWIŃSKA D., BATYCKA M. 2005. Organogenesis in endosperm of Actinidia deliciosa cv. Hayward cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(2): 121-128

GÓRALSKI G., POPIELARSKA M., ŚLESAK H., SIWINSKA D., BATYCKA M. 2005. Organogenesis in in vitro culture of Actinidia deliciosa L. cv. Hayward endosperm. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 56

GÓRALSKI G., ROZIER F., MATTHYS-ROCHON E., PRZYWARA L. 2005. Cytological features of various microspore derivatives appearing during culture of isolated maize microspores. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 75-83

MASSONEAU A., CORONADO M-J, AUDRAN A., BAGNIEWSKA A., MÓL R., TESTILLANO P.S., GÓRALSKI G., DUMAS CH., RISUENO M-C, MATHHYS-ROCHON E. 2005. Multicellular structures developing during maize microspore culture express endosperm and embryo-specific genes and show different embryogenic potentialities. European Journal of Cell Biology 84: 663-675

ILNICKI T. 2005. Relation between faith and science in the context of the theory of evolution W: Benes K., Machula T. (red.) Stav dialogu prirodovedcu s teology: temata - osobnosti - instituce. Teologicka Fakulta Jihoceske Univerzity, Česke Budejovice, s. 37-40

IZMAIŁOW R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., SIWEK M., MUSIAŁ K., JANKUN A. 2005. Developmental disturbances of plant embryos and seedlings in environment polluted with heavy metals. Journal of Elementology 10(4): 36-37

BISKUP A., IZMAIŁOW R. 2005. Nuclear endosperm and endosperm haustoria in Linum usitatissimum L. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 52

SIWEK M.. IZMAIŁOW R. 2005. Embryo development in Cardaminopsis arenosa (L.) Scop. from polluted sites. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 81

JOACHIMIAK A. 2005. Heterochromatin and microevolution in Phleum. W: Sharma A.K., Sharma A. (red.) Plant Genome. Biodiversity and Evolution. Vol. 2B: Phanerogams. Science Publishers Inc., Enfield (NH), USA, Plymouth, UK, s. 89-117

JOACHIMIAK A. 2005. Rola chemotaksonomii i biologii molekularnej w oznaczaniu szczątków roślinnych i w badaniach filogenetycznych. W: Faliński J. (red.) Vademecum Geobotanicum. Przewodnik do badań archeobotanicznych. Wydawnictwo Sorus, Poznań, s. 391-412

BŁOCKA-WANDAS M., ODRZYWÓŁ K., JOACHIMIAK A.J. 2005. Pollen development in Rumex acetosa L., a plant with XX/XY1Y2 sex chromosome system and female-biased sex ratio. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 53

KŁYŚ M., GODULA J., JOACHIMIAK A., KORNAŚ A., PECIO A., HOFMAN S., ŚLIWA L. 2005. Biologia, część 2. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Nowa Era, Warszawa 2005. Wyd. I.

MOSIOŁEK M., PASIERBEK P., MALARZ J., MOŚ M., JOACHIMIAK A.J. 2005. Rumex acetosa Y chromosomes: constitutive or facultative heterochromatin? Folia Histochemica et Cytobiologica 43: 161-167

MOSIOŁEK M., PEDROSA-HARAND A., SCHWEIZER D., JOACHIMIAK A.J. 2005. Sex chromatin and Y chromosomes in dioecious species, Rumex acetosa L. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p.74

STEWART A.V., JOACHIMIAK A., ELLISON N. 2005. Tracing the origins of Timothy species (Phleum sp.). W: Humphreys M.O. (red.) Molecular breeding for the genetic improvement of forage crops and turf. Proceedings of the 4th International Symposium on the Molecular Breeding of Forage and Turf, a satellite workshop of the XX International Grassland Congress, Aberystwyth, Wales, July 2005. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, p. 271

KÖHLER P. 2005. Lysenkoism in the satellite countries of the Soviet Union - the case of botany in Poland. W: XXII International Congress of History of Science "Globalization and Diversity: Diffusion of Science and Technology Throughout History", Beijing, China, 24-30 July 2005. Book of Abstracts. Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences, s. 419

KÖHLER P. 2005. Obszary polarne w dydaktyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Przyroda-Nauka-Kultura. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki (Streszczenia referatów i posterów). Ogród Botaniczny UJ, Kraków, 23-24 września 2005, s. 17-18

KÖHLER P. 2005. Tereny polarne w wybranych podręcznikach szkolnych czasów Komisji Edukacji Narodowej [Information concerning polar regions in selected Polish school hand-books of the national Education Committee times (18th C.)]. W: Jóźwiak M., Kozłowski R. (red.) Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne z udziałem gości zagranicznych, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 12-14 września 2005. Streszczenia [Functioning of polar regions and contemporary and relic features of its landscape. XXXI Polar Symposium with participation visitors from foreign countries. Kielce 12-14 September 2005. Résumé]. Oficyna Wydawnicza "TEXT", Kraków, s. 60

KÖHLER P. 2005. Uzupełnienie do artykułu Ireny Choczyńskiej "Dzieje pomocy dydaktycznych przekazanych Muzeum Przyrodniczemu ISEZ PAN przez ZSzO nr 32 w Krakowie" (Biuletyn Muzeum Przyrodniczego w Krakowie 2: 51-54, 2002). Biuletyn Muzeum Przyrodniczego w Krakowie 3: 99

KONIECZNY R., BOHDANOWICZ J., CZAPLICKI A.Z., PRZYWARA L. 2005. Extracellular matrix surface network during plant regeneration in wheat anther culture. Plant Cell Tissue Organ Culture 83(2): 201-208

LIBIK M., KONIECZNY R., PATER B., ŚLESAK I., MISZALSKI Z. 2005. Differences in the activities of some antioxidant enzymes and in H2O2 content during rhizogenesis and somatic embryogenesis in callus cultures of the ice plant. Plant Cell Reports 23: 834-841

LIBIK M., KONIECZNY R., SURÓWKA E., MISZALSKI Z. 2005. Superoxide dismutase activity in organs of Mesembryanthemum crystallinum L. plant at different stages of CAM development. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 199-204

KOSTRAKIEWICZ K. 2004 (wyd. 2005). Germination of Iris sibirica seeds in different habitat conditions. SIGNA Newsletter 73: 3703-3706

KOSTRAKIEWICZ K. 2004 (wyd. 2005). Natural stands of Iris sibirica in Poland. The Siberian Iris 10(7): 12-15

KOSTRAKIEWICZ K. 2004. Wpływ zwierząt i drobnoustrojów na populacje kosaćców. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(2): 34-43

KOSTRAKIEWICZ. K. 2005. The role of genetics in research on clonal species. In: Prus-Głowacki W., Pawlaczyk E. (eds.) Variability and Evolution-New Perspectives, Wydawnictwo UAM, Poznań, p. 65-74

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., CHUDZIK B., ZARZYKA B., PAWELEC J. 2005. Structural and biochemical changes in the micropylar region of Chondrilla juncea apomictic ovule. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 66

BOHDANOWICZ J., SZCZUKA E., ŚWIERCZYŃSKA J., SOBIESKA J., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2005. The distribution of microtubules during regular and disturbed microsporogenesis and pollen grain development in Gagea lutea (L.) Ker.-Gaw. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(2): 89-97

CHUDZIK B., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ŚNIEŻKO R. 2005. Immunodetection of arabinogalactan proteins (AGPs) in apomictic ovules of Chondrilla juncea L. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 35

GIEŁWANOWSKA I., SZCZUKA E., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., BEDNARA J. 2005. Microtubular cytoskeleton during microsporogenesis of Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Suimmerh. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 115-123

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K., LANGER M. 2005. Occurrence of Phalaris arundinacea and Calamagrostis epigeios in the Proszowice Plateau. W: Frey L. (red.) Biology of grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 293-305

KOZAK M., NOWAK A., OLSZANOWSKA-KUŃKA K. 2005. Materials to the distribution of threatened vascular plants in the Opole Silesia. Nature Journal 38: 25-55

KARCZ I., KUTA E. 2005. Female gametophyte development of Leucanthemum ircutianum DC in unpollinated ovules cultured in vitro. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 60

KELLNER K, KUTA E. 2005. Is Viola tricolor L. from calamine waste heaps in the vicinity of Olkusz (Southern Poland) a metal-tolerant taxon? W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 64

PILARSKA M., KUTA E. 2005. Reproductive processes in the yellow zinc violet [Viola lutea Huds. ssp. calaminaria (Ging.) Nauenb.] - a metal-tolerant taxon. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 56

ROJEK J., KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2005. In vitro culture promotes partial autonomous endosperm development in unfertilized ovule of wild-type Arabidopsis thaliana var. columbia. Sexual Plant Reproduction 18: 29-36

ROJEK J., KUTA E., BOHDANOWICZ J. 2005. In vitro culture promotes partial autonomous endosperm development in unfertilized ovules of wild-type Arabidopsis thaliana var. columbia. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 46

LOSTER S., GAWROŃSKI S. 2005. Przemiany nawapiennej murawy w rezerwacie „Biała Góra” (Wyżyna Miechowska, południowa Polska) w ciągu ostatnich 80 lat. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 301-315

MADEJA J. 2005. XI Międzynarodowy Kongres Palinologiczny (Granada, Hiszpania, 4-9 lipca 2004). Prokuratura i Prawo 5: 175-178

MADEJA J., WYPASEK E., PŁYTYCZ B., HARMATA K. 2005. Quantification of airborne birch (Betula) pollen grains and allergens in Krakow. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 53: 169-174

MICHALEWSKA A., NOBIS M. 2005. Ekspansja Eragrostis albensis H. Scholz (Poaceae) na antropogenicznych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 45-55

MICHALEWSKA A., NOBIS M. 2005. Eragrostis albensis H. Scholz - a species spreading on anthropogenic sites in Poland. W: XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005. Abstracts, p. 572

BARYŁA J., BRÓŻ E., CZYLOK A., MICHALEWSKA A., NIKEL A., NOBIS M., PIWOWARCZYK R., POLOCZEK A. 2005. Typha laxmannii Lepech., the new, expansive kenophyte in Poland: distribution and taxonomy. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(1): 25-28

MITKA J. 2005. Historyczno-biogeograficzne uwarunkowania endemizmu rodzaju Aconitum (tojad - Ranunculaceae) w Europie środkowej. Roczniki Bieszczadzkie 13: 41-66

SUTKOWSKA A., MITKA J. 2005. Molecular PCR-ISSR analysis in Bromus subgenus Festucaria - preliminary results. W: Frey L. (red.) Biology of grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 207-216

MUSIAŁ K., BOHANEC B., JAKSE M., PRZYWARA L. 2005. The development of onion (Allium cepa L.) embryo sacs in vitro and gynogenesis induction in relation to flower size. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant 41: 446-452

MUSIAŁ K., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M., ŚLIWIŃSKA E., ILNICKI T. 2005. Embryo and endosperm in Rudbeckia bicolor Nutt. - resumption of study. W: XII International Conference on Plant Embryology, 5-7 September 2005, Cracow, Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47, suppl. 1, p. 75

NOBIS M. 2005. Nowe stanowiska Chaerophyllum aureum (Apiaceae) w środkowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 173-176

NOBIS M., MICHALEWSKA A. 2005. Distribution, migration and habitat preferences of some newer kenophytes in the territory of Poland. W: XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005. Abstracts, p. 572-573

KORZENIAK U., NOBIS M. 2004 (wyd. 2005). Adenophora liliifolia (L.) Ledeb. ex A. DC., Dzwonecznik wonny. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.) Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny 9: 69-71. Ministerstwo środowiska, Warszawa

OCIEPA A.M. 2005. Nowy przedstawiciel wątrobowców liściastych z jury Antarktydy zachodniej. W: Abstrakty referatów konferencji "Jurassica V", Krościenko nad Dunajcem, 26-28 września 2005. Tomy Jurajskie 3: 127

OCIEPA A.M., ZARZYKA-RYSZKA M. 2005. Florystyczne pozostałości po alpinarium przy ruinach schroniska Beskidenverein pod szczytem Babiej Góry (Beskidy Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 243-248

OLECH M. 2004 (wyd. 2005). Lichens of the Tatra National Park. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 1-137

MASSALSKI A., KOSTIKOV I., OLECH M. 2005. Mitoza, cytokineza i powstawanie komórek wielojądrowych w Xanthonema cf. exile wyizolowanej z antarktycznej gleby. W: Jóźwiak M., Kozłowski R. (red.) Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne z udziałem gości zagranicznych, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 12-14 września 2005. Streszczenia. Oficyna Wydawnicza "TEXT", Kraków

OSYCZKA P. 2005. A note about new and rarely recorded taxa of the genus Cladonia from the Arctic island Spitsbergen (Svalbard). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(3): 243-246

OSYCZKA P., OLECH M. 2005. Gatunki porostów z rodzaju Tephromela M. Choisy w Antarktyce. W: Jóźwiak M., Kozłowski R. (red.) Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne z udziałem gości zagranicznych, Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 12-14 września 2005. Streszczenia. Oficyna Wydawnicza "TEXT", Kraków, s. 102-104

OSYCZKA P., OLECH M. 2005. Wstępne wyniki badań nad rodzajem porostów Tephromela M. Choisy w Antarktyce. [Preliminary Results of Research Concerning the Lichen Genus Tephromela in the Antarctic Region]. W: XXXI Sympozjum Polarne, Kielce 12-14.IX.2005. Polish Polar Studies, s. 125-131

OSYCZKA P., OLECH M. 2005. The lichen genus Cladonia of King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. Polish Polar Research 26(2): 107-123

OSYCZKA P., STOLARCZYK P. 2005. Porosty z rodzaju Lepraria w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 371-383

OSYCZKA P., WĘGRZYN M. 2005. Arktyczno-alpejski gatunek porostu Cladonia amaurocraea w Tatrach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 157-163

PACYNA A. 2005. The occurrence of Echinochloa species in Poland. W: Frey L. (red.) Biology of grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, s. 59-65

PACYNA A., GODZIK B. 2005. Vegetation of the Khangai and Khentei Mts (Mongolia) and levels of heavy metals and macroelements in plants. Polish Botanical Studies 19: 189-201

GUZIK J., PACYNA A. 2005. Flora roślin naczyniowych Krakowa, jej stan współczesny, zróżnicowanie i walory. Cz. I: Flora rodzima. Wszechświat 106(10-12): 264-270

GUZIK J., PACYNA A. 2005. Flora roślin naczyniowych Krzemionek Podgórskich. W: Szczepańskia M., Pilecka E. (red.) Geologiczno-Przyrodnicze rozpoznanie terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich dla potrzeb ochrony ich wartości naukowo-dydaktycznych i ekologicznych. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 91-100

SKORACKA A., PACYNA A. 2005. Grass-associated eriophyoid mites (Acari: Eriophyidae) from the Kola Peninsula, Russia. Annales Zoologici 55(3): 453-466

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2005. Nowa forma morfologiczna widłaka (Lepidodendrales) z Dolnego Festfalu okolic Sosnowca (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) [A new morphological form of a lycopod (Lepidodendrales) from the Lower Westphalian from Sosnowiec (Upper Silesian Coal Basin)]. W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum: Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Materiały. Kraków, wyd. AGH, s. 91-95

PIĄTEK K. 2004. Nowe stanowisko Rubus chamaemorus (Rosaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 405-406

PIWOWARCZYK R., NOBIS M. 2005. Stanowisko Carex pediformis (Cyperaceae) w Podgrodziu koło Ćmielowa. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12(1): 181-183

PŁACHNO B.J., FABER J., JANKUN A. 2005. Cuticular Discontinuities in Glandular Hairs of Genlisea St.-Hil. in Relation to their Functions. Acta Botanica Gallica 152 (2): 125-130.

PŁACHNO B.J., ADAMUS K., FABER J., KOZŁOWSKI J. 2005. Feeding behaviour of carnivorous Genlisea plants in the laboratory. Acta Botanica Gallica 152 (2): 159-164.

PŁACHNO B.J., JANKUN A., FABER J. 2005. Development of the Wall Labyrinth in Pavement Epithelium Hairs of Some Utricularia Species. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47(1): 109-113.

PŁACHNO B.J., JANKUN A. 2005. Phosphatase Activity in Glandular Structures of Carnivorous Plant Traps; Abstracts of XVII International Botanical Congress, Vienna, 17-23 July 2005.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., JANKUN A. 2005. Special placenta structures of Utricularia sandersonii Oliver. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47 suppl. 1: 79. Abstracts of the XII International Conference of Plant Embryology, September, 5-7, 2005, Cracow, Poland.

PODGÓRSKA M. 2005. Nowe stanowiska Diphasiastrum tristachyum i Diphasiastrum zeilleri (Lycopodiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 185-190

PODGÓRSKA M. 2005. Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na Garbie Gielniowskim w gminie Stąporków. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(1): 80-85

PODGÓRSKA M. 2005. Wpływ kopalnictwa odkrywkowego rud żelaza na przekształcenia flory naczyniowej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na przykładzie gminy Stąporków. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, Kielce, 10: 39-46

BRÓŻ E., PODGÓRSKA M. 2005. Symphyotrichum ciliatum (Brachyactis ciliata) (Asteraceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 291-299

POPIELARSKA M. 2005. In vitro pollination of isolated ovules of sunflower (Helianthus annuus L.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 85-92

SIUTA A., BOŻEK M., JĘDRZEJCZYK M., ROSTAŃSKI A., KUTA E. 2005. Is blue zinc violet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin? Evidence from embryology. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 237-245

STAWOWCZYK K. 2005. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. w polskich Karpatach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(3): 98-99

ŚLESAK H., POPIELARSKA M., GÓRALSKI G. 2005. Morphological and histological aspects of 2,4-D effects on rape explants (Brassica napus L. cv. Kana) cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 219-226

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B. 2005. Zróżnicowanie roślinności segetalnej na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W: Flora i roślinność segetalna obszarów chronionych. Materiały sesji referatowej, plakatowej i terenowej XXIX Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Poznań-Czerniejewo 2005, s. 63-64

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2005. Współczesna szata roślinna grodziska w Stradowie (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). Botanical Guidebooks 28: 305-312

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2005. Element kierunkowy zachodni we florze roślin naczyniowych Polski. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Waldemarowi Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii Roślin, Poznań, s. 59-67

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2005. Correlations and differences between local and general ranges of vascular plants and mosses. W: XVII International Botanical Congress, Vienna, Austria, 17-23 July 2005. Abstracts, p. 364

ZDEBSKA D., PACYNA G., JAWORSKA I. 2005. Nowe znaleziska dolnonamurskiej fauny (Invertebrata) z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego - wstępna informacja [New findings of the Lower Namurian fauna (Invertebrata) from the Lower Silesian Coal Basin - preliminary report]. W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum: Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Materiały. Kraków, wyd. AGH, s. 139-144

ZEMANEK A. 2004 (wyd. 2005). Pro memoria (F.M. Sobieszczański, M. Wąsowicz-Dunin J. Paczoski, T. Biborski, W. Bętkowski, S. Macko, H. Rutowicz, Sz. Pisulewski, M. Heilpern, T. Pacyna). Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 64-65

ZEMANEK A. 2004 (wyd. 2005). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Hugo Zapałowicz (1852-1917). Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 28

ZEMANEK A. 2004 (wyd. 2005). Pro memoria (F. Scheidt, W. Jastrzębowski, J. Berger, W. Jabłoński, M. Maryański, S. Jentys, K. Smoleń, H. Szafran, J.W. Szulczewski, H. Błaszczyk). Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 40-41.

ZEMANEK A. 2005. Botany in Poland in the first part of the 19th century. W: Christian Gottfried Nees von Esenbeck (red.) Die Bedeutung der Botanik als Naturwissenschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts - Methoden und Entwicklungswege [Znaczenie botaniki jako jednej z nauk przyrodniczych w pierwszej połowie XIX wieku - metody i drogi rozwoju]. W: Leopoldina-Meeting. Breslau (Wrocław) 9-11 Juni 2005. Deutsche Akademie Der Naturforscher Leopoldina, p. 12-13

ZEMANEK A. 2005. Interdyscyplinarne sympozjum: Przyroda-Nauka-Kultura II. Kraków, 23-24 IX 2005, Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ. Alma Mater 76-77: 79-80

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2005. Ilustracja botaniczna Renesansu a kształtowanie się wiedzy empirycznej - morfologia roślin na akwarelach z kolekcji Libri picturati A18-30. W: Przyroda-Nauka-Kultura. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki (Streszczenia referatów i posterów). Ogród Botaniczny UJ, Kraków, 23-24 września 2005, s. 27-28

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2005. Roślina i sacrum w historii cywilizacji. [The plant and the Sacrum in the history of civilisation]. W: Domański B., Skiba S. (red.) Geografia i sacrum. Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 472-480