Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów

Nazwa programu:

OPUS14

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

770 070 PLN

Czas trwania:

2.10.2018 - 1.10.2022

Opis:

Pomimo rosnącej świadomości, że warstwa roślin zielnych odgrywa istotną rolę w kształtowaniu struktury i funkcjonowaniu lasów klimatu umiarkowanego, warstwa ta pozostaje niedocenianą częścią tych ekosystemów. Badania zarówno grzybów arbuskularnych, jak i innych mikroorganizmów glebowych oraz ich relacji z właściwościami fizykochemicznymi gleby były prowadzone rzadko, a tego typu interdyscyplinarne badania nie zostały przeprowadzone do tej pory w ekosystemach leśnych w Europie. Celem projektu jest charakterystyka zespołów mikroorganizmów i procesów glebowych w dwóch typach lasów - bukowym i łęgowym, w interakcjach z zielnymi gatunkami roślin. Określone zostaną właściwości fizykochemiczne gleb, wykształcenie mikoryzy arbuskularnej oraz struktura zespołów mikroorganizmów i procesy glebowe zachodzące w dwóch typach nieużytkowanych gospodarczo lasów, a także porównane będą płaty różniące się składem gatunkowym roślin zielnych w obrębie danego typu lasu. Chcemy odpowiedzieć również na pytanie, czy i w jakim stopniu gatunki zielnych roślin leśnych są zależne od symbiozy mikoryzowej, badając wpływ grzybów arbuskularnych na przyrost biomasy, parametry procesu fotosyntezy oraz zawartość pierwiastków w biomasie roślin. Stosujemy nowoczesne metody badawcze, m.in., sekwencjonowanie nowej generacji DNA bakteryjnego i grzybowego, analizę bakteryjnych i grzybowych fosfolipidowych kwasów tłuszczowych, a także ocenę poziomu oddychania gleby i aktywności enzymów. Pozwoli to na kompleksową charakterystykę interakcji zielnych roślin leśnych z mikroorganizmami glebowymi i będzie podstawą do określenia zaleceń praktycznych dotyczących rekultywacji siedlisk leśnych, a także aktywnej ochrony gatunków roślin leśnych z zastosowaniem mikroorganizmów glebowych.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi.
Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi.
Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych
Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych