Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Artur Pliszko

Dane adresowe:
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.13
e-mail: artur.pliszko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-27

Wykształcenie, posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

 • 2001 - 2006 - studia magisterskie, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, dyplom magisterski (2006), tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej

 • 2008 - 2012 - studia doktoranckie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dyplom doktorski (2012), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii

Dotychczasowe zatrudnienie:

 • 01.10.2012 - 31.01.2013 - asystent z dr, w wymiarze 1/2 etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 01.02.2013 - 31.01.2016 - asystent z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • 01.02.2016 - obecnie - adiunkt z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zainteresowania badawcze:

 • Taksonomia roślin i fitogeografia
 • Florystyka
 • Hybrydyzacja pomiędzy obcymi a rodzimymi gatunkami roślin naczyniowych
 • Inwazyjne gatunki roślin i homogenizacja biotyczna
 • Ochrona przyrody

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

 • Botanika systematyczna – ćwiczenia (lata 2014–2015)
 • Botanika – zajęcia terenowe – ćwiczenia terenowe i laboratorium (lata 2009-2015)
 • Botanika – zajęcia terenowe – ćwiczenia terenowe (od 2016 r.)
 • Diversity and evolution of plants – wykład (lata 2018–2019)
 • Flora i fauna Polski – ćwiczenia terenowe (od 2017 r.)
 • Grzyby i porosty – ćwiczenia terenowe (lata 2016–2017)
 • Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt – ćwiczenia terenowe i konwersatorium (od 2018 r.)
 • Ochrona środowiska i przyrody – konwersatorium (od 2015 r.)
 • Ochrona środowiska i przyrody – wykład (od 2018 r.)
 • Pracownia licencjacka – pracownia (lata 2016–2019, 2021–2022)
 • Pracownia specjalizacyjna – pracownia (lata 2019–2020)
 • Praktyczna ochrona przyrody – ćwiczenia i ćwiczenia terenowe (2016)
 • Proseminarium – seminarium (2014 r.)
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej – ćwiczenia terenowe (2015 r.)
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów – ćwiczenia (od 2016 r.)
 • Technologie informatyczne – warsztat (lata 2016–2017)
 • Warsztaty Botaniczne – ćwiczenia (od 2015 r.)
 • Warsztaty terenowe z botaniki – ćwiczenia terenowe (2019 r.)
 • Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej – ćwiczenia terenowe (2014 r.)
 • Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski – ćwiczenia (2016 r.)

Koordynowanie zajęć dydaktycznych:

 • Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt (WBNZ-991) – ćwiczenia terenowe i konwersatorium (od 2018 r.)
 • Warsztaty terenowe z botaniki (WBI.IB.WAR) – ćwiczenia terenowe (od 2019 r.)

Opieka nad pracami dyplomowymi:

 • Prace licencjackie: 3 ukończone, 1 w trakcie realizacji
 • Prace magisterskie: 1 

Udział w konferencjach krajowych:

 • Nauka w praktyce: ochrona przyrody w środowisku miejskim. 8-9.09.2021, Wydział Biologii UwB, Białystok. Udział bierny – współautorstwo referatu „Eden city – pszczoły różnych typów łąk kwietnych”.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, Suwałki 20-22 sierpnia 2019. Udział czynny – wygłoszenie referatu „Hybrydyzacja z gatunkiem rodzimym jako skutek inwazji Solidago canadensis i S. gigantea (Asteraceae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego”.
 • 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika bez granic, 1–7 lipca 2019, Kraków. Udział bierny – współautorstwo referatu (prezentacji) „Zróżnicowanie wybranych cech owoców u inwazyjnego gatunku Echinocystis lobata (Cucurbitaceae)”.
 • „Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”, 1-2września 2015 r., Gawrych Ruda, Wigierski Park Narodowy. Udział czynny – wygłoszenie referatu „Czarna lista inwazyjnych roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego”.
 • „Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, 3-6 września 2014 r., Gawrych Ruda, Wigierski Park Narodowy. Udział czynny – przedstawienie posteru „Zdolność do hybrydyzacji z rodzimymi gatunkami roślin jako przejaw inwazyjności obcych gatunków we florze Polski”.
 • “Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” Kraków, 24-25 października 2013, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Udział czynny – przedstawienie posteru „Występowanie Solidago ×niederederi w Polsce jako przejaw inwazyjności Solidago canadensis”

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • 10th Interdisciplinary Conference Nature-Human-Culture. Cracow, Poland, 13-16 June 2019. Udział czynny – przedstawienie posteru “Effect of pappus removal on seed germination in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and closely related species”.
 • International workshop on ecological connectivity modelling. Kraków, 6-8 March 2018. Udział bierny – współautorstwo posteru “The potential habitat of invasive plant species. Conservative and innovative approach”.
 • 27th Congress of the European Vegetation Survey 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. Udział bierny – współautorstwo posteru “Regeneration ability from shoot fragments in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and its parental species”.
 • NEOBIOTA 2016 – 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg, 14–16 September 2016. Udział bierny – współautorstwo posteru “Current and potential distribution of Solidago × niederederi (Asteraceae) in Poland”.
 • The 11th International Conference “Synanthropization of flora and vegetation”, September 11-13, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland. Udział bierny – współautorstwo posteru “Reproduction success and pollen limitation in natural and anthropogenic populations of orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw.”.

Recenzje dla czasopism:

 • Plants (2022)
 • Scientific Reports (2022)
 • Biology (2021)
 • Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (2021)
 • Scientia Horticulturae (2021)
 • BioInvasions Records (2020, 2021)
 • Diversity (2021)
 • Steciana (2021)
 • Preslia (2021)
 • Ecological Questions (2021)
 • Check List (2021)
 • Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (2020)
 • Botany Letters (2017)
 • Botanica Lithuanica (2015, 2016, 2018)
 • Nauka Przyroda Technologie (2019)
 • Thaiszia – Journal of Botany (2017)

Działalność popularyzatorska i edukacyjna:

 • Fascynujący Świat Roślin – piąta edycja Fascination of Plants Day – warsztaty terenowe dla młodzieży (17.05.2019 r.)
 • Małopolska Noc Naukowców 2018 – warsztaty dla młodzieży i dorosłych (28.09.2018 r.)
 • Małopolska Noc Naukowców 2019 – warsztaty dla młodzieży i dorosłych (27.09.2019 r.)
 • Noc Biologów 2019 – wykład dla młodzieży i dorosłych (11.01.2019 r.)
 • Współpraca w ramach projektu edukacyjnego Akademia Młodych Biologów Lykeion – Młodzi dla przyrody realizowanego przez Pracownię Biologii Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Głos Natury – wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie ćwiczeń (24.11.2018 r.)
 • Współpraca w ramach projektu edukacyjnego Akademia Młodych Biologów Lykeion realizowanego przez Pracownię Biologii Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Głos Natury – wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie ćwiczeń (30.11.2019 r.)
 • Współpraca z Centrum Aktywności Seniora Geriatrics i Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – zajęcia terenowe i kameralne dla seniorów z Centrum Aktywności Seniora Geriatrics (01.07.2020 r., 02.09.2020 r.)
 • Współpraca z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk – wykład dla młodzieży (2018 r., 2021 r.)

Szkolenia:

 • Inwazyjne gatunki obce – charakterystyka gatunków i metody ich zwalczania – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (2021)
 • Skuteczna komunikacja wizualna – ZintegrUJ (2021)
 • Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych – ZintegrUJ (2021)
 • Wykorzystanie narzędzi chmury Office 365 w dydaktyce - poziom zaawansowany – ZintegrUJ (2021)
 • Szkolenie zdalne w zakresie wykorzystania bezpłatnego oprogramowania wspierającego osoby z niepełnosprawnościami – PrzełamUJ (2021)

Publikacje: