Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Halina Ślesak

Dane adresowe (address):
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: halina.slesak@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 33

Zainteresowania badawcze:

 • Kultury in vitro tkanek roślinnych
 • Morfogeneza  in vitro – aspekty histologiczne, fizjologiczne, genetyczno-molekularne
 • Mikropropagacja – rośliny energetyczne, holopasożyty
 • Genetyczne markery płci - identyfikacja płci
 • Stabilność genetyczna regenerantów (markery molekularne)
 • Rozwój aparatu fotosyntetycznego - morfogeneza in vitro/aklimatyzacja ex vitro
 • Płeć a potencjał morfogenetyczny w warunkach in vitro
 • Biochemiczne i fitochemiczne aspekty odpowiedzi na stresowe czynniki środowiska 

Projekty badawcze i edukacyjne:

 • Grant KBN nr 6 P04C 007 21 – „Wpływ cukrów na rozwój zarodka, produkcję kalusa i regenerację in vitro u wybranych odmian rzepaku (Brassica napus L.) (2001-2002) - grant promotorski
 • Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (2008 -2011) - wykonawca
 • Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) „Poznajemy, więc uczymy się” (2012-2013) - wykonawca
 • Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych  w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" (Nr POKL.09.01.02-12-001/13) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2014-2015) - wykonawca
 • Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, kontynuacja pilotażu realizowanego w latach 2013-2015. "Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” (nr RPMP.10.01.04-12-0460/16) (2017-2021) - wykonawca

Recenzje dla czasopism naukowych:

 • 3Biotech
 • Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
 • Acta Physiologiae Plantarum
 • African Journal of Biotechnology
 • Industrial Crops and Products
 • In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant
 • Journal of Applied Botany and Food Quality
 • Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering
 • Plants
 • PLOS ONE
 • Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences
 • Semina Scientiarum

Dydaktyka:

Prowadzenie kursów

 • Botanika ogólna WB.IB-OP-014n (2006-2009)
 • Botanika INS-04 (2010-2012)
 • Botanika ogólna WBNZ-721 (2005)
 • Biologia roślin - podstawy WBNZ-823 (od 2007)
 • Fizjologia roślin INS-35, WBNZ-479-A, WBNZ-945-IK (od 2016)
 • Diversity and evolution of plants WBNZ-863 (2015-2020)
 • Mikrofotograficzna pracownia WBNZ-190 (2015-2017)
 • Proseminarium WB.IB.M-OP-025, WBNZ-895 (2013-2015)
 • Seminarium dyplomowe WBNZ-837 (2013-2015)
 • Seminarium WBNZ-613m, WBNZ-615m (od 2020)
 • Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice WB.SD-05 (od 2017)
 • Postępy w biologii komórki  WB.SD-10 (od 2018)
 • Seminarium doktoranckie WB.SD-03/1 (2018)
 • Dendrologia WBNZ-002 (od 2022)

Opieka naukowa

 • Prace doktorskie: 1
 • Prace magisterskie: 8
 • Prace licencjackie: 5

Członkostwo i funkcje:

 • Członek Wydziałowego Zespołu Egzaminacyjnego – studia II stopnia na kierunku biologia  (od 2021)
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Botaniki UJ ds. dydaktyki (od 2020)
 • Członek Kolegium Elektorów UJ (2020-2024)
 • Opiekun studiów II stopnia, kierunek biologia (2018-2020)
 • Członek Zespołu ds. oceny efektów kształcenia – kierunek biologia (od 2016)
 • Członek Rady Programowej kierunku biologia (od 2013)
 • Doradca programowy dla studentów  I i II roku studiów I stopnia na kierunku  biologia (2004-2011)
 • Członek Komisji Programu Erasmus + w Instytucie Botaniki (od 2012)
 • Koordynator - Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO.01.01.01-12-087/09: "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia". Zadanie 10. Modernizacja Pracowni Genetyczno-Molekularnej Instytutu Botaniki (2011-2013)
 • Koordynator - Noc Biologów (Instytut Botaniki)  (2014, 2020)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - kierunek Biologia (studia stacjonarne I stopnia)  (2008)
 • Członek  Komisji Rekrutacyjnej (kierunek Biologia) (2004-2006)
 • Przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych - Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi  (2005-2016)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Zespołowa I stopnia J. M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2009)
 • Laudacje studenckie SSUJ – nominacja w kategorii „Przyjaciel studenta” (2016)
 • Nagroda Zespołowa II stopnia J. M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2018)

Wybrane publikacje (selected publications):

Ślesak I., Ślesak H. 2021. The activity of RubisCO and energy demands for its biosynthesis. Comparative studies with CO2-reductases. Journal of Plant Physiology 257: 153337.
Ekiert H., Pajor J., Klin P., Rzepiela A., Ślesak H., Szopa A. 2020. Significance of Artemisia vulgaris L. (Common Mugwort) in the History of Medicine and Its Possible Contemporary Applications Substantiated by Phytochemical and Pharmacological Studies. Molecules 25: 4415 doi:10.3390/molecules25194415
Dziedzic K., Szopa A., Waligórski P., Ekiert H., Ślesak H. 2020. Sex-related differences in the dioecious species Rumex thyrsiflorus Fingerh. – analysis of the content of phenolic constituents in leaf extracts. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 62/1: 43-50 DOI: 10.24425/abcsb.2020.131663
Ślesak I., Kula M., Ślesak H., Miszalski Z., Strzałka K. 2019. How to define obligatory anaerobiosis? An evolutionary view on the antioxidant response system and the early stages of the evolution of life on Earth. Free Radical Biology and Medicine DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2019.03.004
Ślesak I., Ślesak H., Kruk J. 2017. RubisCO early oxygenase activity: a kinetic and evolutionary perspective. BioEssays DOI: 10.1002/bies.201700071
 
Ślesak H., Liszniańska M., Ślesak I., Kozieradzka-Kiszkurno M., Popielarska-Konieczna M., Joachimiak A. J. 2017.  Rooting affects the photosystem II activity: in vitro and ex vitro studies on energy hybrid sorrel. Acta Physiologiae  Plantarum  39: 210.
Ślesak H., Dziedzic K., Kwolek D., Cygan M.,  Mizia P., Olejniczak P., Joachimiak A. J. 2017. Female versus male – Rumex thyrsiflorus Fingerh. under in vitro conditions. Does sex influence in vitro morphogenesis? Plant Cell Tissue and Organ Culture 129: 521–532.
Ślesak I., Ślesak H., Zimak-Piekarczyk P., Rozpądek P. 2016. Enzymatic antioxidant systems in early anaerobes: theoretical considerations. Astrobiology 16(5): 348-358.
Piwowarczyk R., Kwolek D., Denysenko M., Cygan M., Góralski G., Ślesak H., Tuleja M., Joachimiak A. J. 2015. Orobanche grenieri (Orobanchaceae), a southwestern European species newly found in Asia. Annales Botanici Fennici 52: 411-418.
Ślesak H., Góralski G., Kwolek D., Dziedzic K., Grabowska-Joachimiak  A. 2015. Male adventitious roots of Rumex thyrsiflorus Fingerh. as a source of genetically stable micropropagated plantlets. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 123: 193-203.
Ślesak H., Liszniańska M., Popielarska-Konieczna M., Góralski G., Sliwinska E., Joachimiak A. J. 2014. Micropropagation protocol for the hybrid sorrel Rumex tianschanicus x Rumex patientia, an energy plant. Histological, SEM and flow cytometric analyses. Industrial Crops and Products 62: 156-165.
Pilarska M., Popielarska-Konieczna M., Ślesak H., Kozieradzka-Kiszkurno M., Góralski G., Konieczny R., Bohdanowicz J., Kuta E. 2014. Extracellular matrix surface network is associated with non-morphogenic calli of Helianthus tuberosus cv. Albik produced from various explants. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(1): 67-73
Ślesak H., Liszniańska M., Popielarska-Konieczna M., Ślesak I. 2014. Hybrid sorrel (Rumex tianschanicus × Rumex patientia) a high biomass yielding plant as an interesting object of physiological research. Modern Phytomorphology 6: 29–31.
Ślesak H., Dziedzic K., Kwolek D. 2014. In vitro organogenesis in Rumex thyrsiflorus Fingerh. – problems of sex ratios. Modern Phytomorphology 6: 25-27
Tuleja M., Ślesak H., Musiał K., Joachimiak A. J. 2014. Molecular, histological and embryological analysis of regenerants obtained during in vitro culture of immature embryos of apomictic Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom. Modern Phytomorphology 6: 33-35
Popielarska-Konieczna M., Kozieradzka-Kiszkurno M., Marcińska I., Kwolek D., Ślesak H. 2014. Isolated endosperm tissue as a model for experimental botany. Modern Phytomorphology 6: 19-20.
Popielarska-Konieczna  M., Kozieradzka-Kiszkurno M., Tuleja M.,  Ślesak H., Kapusta P., Marcinska I., Bohdanowicz J. 2013. Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies. Protoplasma 250(1): 361-36.
Ślesak H., Góralski G., Pawłowska H., Skucińska B., Popielarska–Konieczna M., Joachimiak A. J. 2013. The effect of genotype on a barley scutella culture. Histological aspects. Central European Journal of  Biology 8(1): 30-37.
Ślesak I., Ślesak H., Kruk J. 2012. Oxygen and Hydrogen Peroxide in the Early Evolution of Life on Earth: In silico Comparative Analysis of Biochemical Pathways. Astrobiology 12 (8): 775-784.
Ślesak H., Ślesak I. 2011. Odpowiedź roślin na zranienie. KOSMOS, problemy nauk biologicznych 60/3-4(292-293): 445-457.
Popielarska-Konieczna M., Kozieradzka-Kiszkurno M., Świerczyńska J., Góralski G., Ślesak H., Bohdanowicz J. 2008. Ultrastructure and histochemical analysis of extracellular matrix surface network in kiwifruit endosperm-derived callus culture. Plant Cell Reports 27(7): 1137-1145.   
Ślesak I.,  Ślesak H., Libik M., Miszalski Z. 2008. Antioxidant response system in the short-term post-wounding effect in Mesembryanthemum crystallinum leaves. Journal of Plant Physiology 165(2): 127-137.    
Popielarska-Konieczna M., Kozieradzka-Kiszkurno M.,  Świerczynska J., Góralski G.,  Ślesak H., Bohdanowicz  J. 2008. Are extracellular matrix surface network components involved in signaling and protective function? Plant Signaling & Behavior 3(9): 707-709.
Ślesak I., Hałdaś W., Ślesak H. 2006. Influence of exogenous carbohydrates on superoxide dismutase activity in Trifolium repens L. explants cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(1): 93-98.
Popielarska M., Ślesak H., Góralski G. 2006. Histological and SEM studies on organogenesis in endosperm derived callus of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48(2): 97-104.
Góralski G., Popielarska M., Ślesak H., Siwińska D., Batycka M. 2005. Organogenesis in endosperm of Actinidia deliciosa cv. Hayward cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(2): 121-128.
Ślesak H., Popielarska M., Góralski G. 2005. Morphological and histological aspects of 2,4-D effects on rape explants (Brassica napus L. cv. Kana) cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47(1): 219-226.
Ślesak H., Skoczowski A., Przywara L. 2004. Exogenous carbohydrate utilisation by explants of Brassica napus cultured in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 79(1): 45-51.
Ślesak H., Przywara L. 2003. The effect of carbohydrate source on the development of  Brassica napus L. immature embryos in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45(2): 183-190.
Bogunia H., Przywara L. 2000. Effect of carbohydrates on callus induction and regeneration ability in Brassica napus L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 42(1): 79-86.
Bogunia H., Przywara L. 1999. Rola cukrowców w roślinnych kulturach in vitro. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 25-36.