Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Tuleja

Dane adresowe (address):
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: monika.tuleja@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 38

Tematyka badawcza:

 • Roślinne kultury in vitro, aspekty morfogenezy in vitro wybranych gatunków, w tym gatunków apomiktycznych, stres w warunkach in vitro, rola etylenu, H2O2, inhibitorów auksyn.
 • Embriologia klasyczna, embriologia eksperymentalna w aspekcie somatycznej embriogenezy i apomiksji.
 • Interakcje gospodarz – pasożyt u przedstawicieli roślin pasożytniczych
 • Indukcja i  kultura korzeni włośnikowatych w gatunkach użytkowych
 • Roślinne kultury in vitro jako źródło metabolitów wtórnych
 • Fizjologiczno-biochemiczne aspekty zastosowania fulerenów w roślinnych kulturach in vitro

Dydaktyka:

Prowadzenie kursów:

 • Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823)
 • Biotechnologia w ochronie środowiska (WB.IB.M-OP-U15)
 • Diversity and evolution of plants (WBNZ-863)
 • Fizjologia roślin (INS-35, WBNZ-479-A, WBNZ-945-IK)
 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin (WBNZ-731)
 • Mikrofotograficzna pracownia (WBNZ-190)
 • Pracownia specjalizacyjna (WBNZ-663m, WBNZ-664m, WBNZ-665m, WBNZ-666m)
 • Pracownia licencjacka (WBNZ-894)
 • Projekt (WBNZ-PROJEKT1-IK)
 • Seminarium (WBNZ-613m)
 • Seminarium (WBNZ-615m)

Opieka naukowa:

 • Lic. Iga Słomczyńska (2021) "Transformacja liści Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom przy użyciu dwóch szczepów Agrobacterium rhizogenes"
 • Lic. Aleksandra Brankiewicz (2020) „Potencjał morfogenetyczny in vitro oraz aktywność biochemiczna Hypericum perforatum L.”
 • Mgr Klaudia Kopacz (2020) „Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na morfogenenę in vitro Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom.
 • Mgr Justyna Skocz (2020) „Zastosowanie oryzaliny w kulturach in vitro asymilacyjnych i pułapkowych liści Cephalotus follicularis Labill”
 • Lic. Agnieszka Tańcula (2019) „Analiza embriologiczna haploidalnej i diploidalnej formy Pelargonium zonale var. „Kleiner Liebling” zregenerowanych in vitro”
 • Mgr Karolina Kobos (2018) „Charakterystyka zdolności morfogenetycznych wybranych przedstawicieli rodzaju Trifolium in vitro.”
 • Lic. Justyna Skocz (2018) „Morfogeneza in vitro Cephalotus follicularis Labill w warunkach kultury płynnej.”
 • Lic. Klaudia Kopacz (2018) „Wpływ pH pożywki na morfogenezę in vitro Cephalotus follicularis Labill.”.
 • Mgr Aldona Chmielowska (2017) „Rola egzogennych auksyn i cytokinin w morfogenezie liści asymilacyjnych i pułapkowych Cephalotus follicularis Labill. w warunkach kultur in vitro”.
 • Mgr Maciej Gustab (2019) „Poliploidyzacja in vitro Plantago major L. – badania wstępne”
 • Mgr Adrianna Gałuszka (2016) „Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom w zastosowanych warunkach in vitro”
 • mgr Aleksandra Krupa (2015) „Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów  haploida i diploida Pelargonium zonale var. "Kleiner Liebling" w  warunkach kultur in vitro".
 • Mgr Michał Santocki (2015) „Procesy embriologiczne Stevia rebaudiana (Bertoni)”
 • Lic. Kinga Górniak (2016) „Morfogeneza w kulturach in vitro wybranych eksplantatów Euphorbia millii”
 • Lic. Maciej Gustab (2016) „Optymalizacja warunków regeneracji in vitro Taraxacum belorussicum Val. N.”
 • Lic. Marta Pydzińska (2016) „Roślinne komórki macierzyste - ich rola w budowie i funkcjonowaniu organizmu roślinnego”
 • Lic. Daria Krzyżyk (2015) „Procesy reprodukcyjne haploidalnej i diploidalnej formy Pelargonium zonale var." Kleiner Liebling"
 • Lic. Aldona Chmielowska (2015) „Regeneracja in vitro z ogonków liściowych Cephalotus follicularis Labill.”
 • Lic. Małgorzata Krzyworzeka „Analiza histologiczna haustoriów Phelipanche ramosa pasożytujących na korzeniach pomidora i tytoniu”

Opieka nad doktorantami (jako opiekun pomocniczy):

 • Dr Jolanta Kolczyk (2016) „Wybrane zagadnienia z embriologii inwazyjnych gatunków z rodziny Asteraceae”
 • Dr Piotr Żabicki (2017) „Ochrona ex situ zagrożonego gatunku fiołka (Viola stagnina Kit.) z wykorzystaniem mikropropagacji in vitro i krioprezerwacji”

 

 

Projekty badawcze i edukacyjne:

 1. „Wykorzystanie metod hodowli in vitro do uzyskiwania mieszańców oddalonych w obrębie rodzaju Trifolium L.” (Grant nr 6P20409604) (1994-1995) – wykonawca
 2. Akademicki Instytut Naukowy w Krakowie (2001) – wykładowca
 3. Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (2010 -2011) – wykonawca
 4. Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych  w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" (Nr POKL.09.01.02-12-001/13) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2017-2020) – wykonawca
 5. Warsztaty dla Licealistów „Rozwiń skrzydła – nieograniczone możliwości” 2017/2018

Staże naukowe:

 • Instytut Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie, Niemcy (pobyt roczny 1996-1997)
 • Wyprawa naukowa w Alpy, Karyntia (pobyt 14-dniowy, 1997)
 • Instytut Botaniki Uniwersytet w Ołomuńcu w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy, 2015)
 • Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytet w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy, 2018)
 • Instytut Botaniki Uniwersytet w Kairze w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy 2020)

Funkcje:

 • Redaktor prowadzący w Acta Biologica Cracoviensia series Botanica
 • Editor of Special Issue of Plants MDPI (ISSN 2223-7747) "New Insight into Morphogenic Competence of the Callus Tissue".

Recenzje dla czasopism naukowych:

 • Cells
 • Crop Science
 • Acta Physiologiae Plantarum
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus
 • Agronomy
 • Biomolecules
 • Horticulturae
 • Interantional Journal of Molecular Sciences
 • Plants

Publikacje: