Aneta Słomka

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Gronostajowa 9, pokój 2.20, 30-387 Kraków
e-mail: aneta.slomka@uj.edu.pl
tel. (phone).: (+48 12) 664 50 20

https://orcid.org/0000-0001-5682-8323
https://www.researchgate.net/profile/Aneta_Stomka

Edukacja, stopnie naukowe

2019 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych i dyscyplinie nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2009 - doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2004 - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zatrudnienie

od 2012 – adiunkt w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2009-2012 - asystent w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tematyka badawcza

Wpływ metali ciężkich na rośliny w warunkach in vivo i in vitro:
- zmienność genetyczna, cytogenetyczna, anatomiczno-morfologiczna
- fizjologiczne mechanizmy tolerancji (system antyoksydacyjny, metabolity wtórne, aparat fotosyntetyczny)
- przebieg procesów reprodukcyjnych (linia męska i żeńska)
- rola cyklotydów

Pochodzenie i ewolucja gatunków z udziałem hybrydyzacji i poliploidyzacji w oparciu o różne markery molekularne, cytogenetyczne, anatomiczne, wielkość genomu, cechy pyłku

Ochrona ex situ zagrożonych gatunków z rodzaju Viola (zróżnicowanie genetyczne, roślinne kultury tkankowe)

Udział w projektach badawczych

Wykonawca, 2017/25/B/NZ9/00148, NCN, 2018-2021, Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych oraz aborcji kwiatów jako przyczyn słabego zawiązywania nasion u gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)

Kierownik, BZ.271.2.26.2018, w ramach programu POIiŚ, 2018-2020, Przeprowadzenie badań naukowych, wynikiem których będzie podjęcie działań w celu odtworzenia populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens) w rejonie Sadowej Góry w Jaworznie

Wykonawca, HORhn 078/PB/34/14, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014-2016, Badanie możliwości zwiększenia żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion

Kierownik, IP2011 050471, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014, Endemiczne bratki (Violaceae, rodzaj Viola, sekcja Melanium) z gleb serpentynowych i wzbogaconych w arsen – adaptacja, rozmnażanie, zróżnicowanie genetyczne i pochodzenie w  aspekcie ich ochrony gatunkowej

Wykonawca, 810/NCOST/2010/0, European Cooperation in Science and Technology, 2011-2013, Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) poprzez gyno- lub androgenezę

Główny wykonawca, N N303 393536, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012, Badania nad przedstawicielami rodzaju Viola L. (Violaceae) w aspekcie zmienności i przystosowań do warunków skażonego środowiska

Główny wykonawca, N N303 386133, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2009, Procesy mikroewolucyjne roślin na terenach skażonych metalami ciężkimi na przykładzie populacji Viola tricolor L. (Violaceae) zasiedlających hałdy południowej Polski

Pełnione funkcje

2020 - obecnie: Pełnomocnik Dziekana ds. nauki w Instytucie Botaniki UJ
2019 - obecnie: Członek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
2018 - obecnie: Sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki
2018 - obecnie: Sekretarz Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności

Zajęcia dydaktyczne

  • Biologia roślin
  • Biotechnologia roślin w ochronie przyrody
  • Diversity and evolution of plants
  • Fizjologia roślin
  • Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
  • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych
  • Kariotyp – praktyczny kurs analizy
  • Proseminarium/Seminarium dyplomowe

Wybrane publikacje (selected publications)

PILARSKA M, NIEWIADOMSKA E, SYCHTA K, SŁOMKA A. 2020. Differences in the functioning of photosynthetic electron transport between metallicolous and non-metallicolous populations of the pseudometallophyte Viola tricolor. Journal of Plant Physiology 250: 153185.

SYCHTA K, SŁOMKA A, KUTA E. 2020. Garden pansy (Viola x wittrockiana) – a good candidate for the revitalization of polluted areas. Plant, Soil and Environment 66: 272–280.

PŁAŻEK A, HURA K, HURA T, SŁOMKA A, HORNYÁK M, SYCHTA K. 2020. Synthesis of HSP-70 and HSP-90 in flowers of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under thermal stress. Crop & Pasture Science 71(8): 760–767.

SYCHTA K, DUBAS E, YAMADA K, SŁOMKA A, KRZEWSKA M, KUTA E. 2020. Papain-like cysteine proteases are involved in programmed cell death in plants under heavy metal stress. Environmental and Experimental Botany 174: 104041.

SYCHTA K, SŁOMKA A, ŚLIWINSKA E, MIGDAŁEK G, KUTA E. 2020. Cells highly tolerant to Zn and Pb to fully fertile plants – Selection of tolerant lines with in vitro culture. Plant Physiology and Biochemistry 146: 231–237.

KWIATKOWSKA M, ŻABICKA J, MIGDAŁEK G, ŻABICKI P, CUBAŁA M, BOHDANOWICZ J, SŁOMKA A, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, ŚLIWINSKA E, SYCHTA K, MARCUSSEN T, THIELE K, KUTA E. 2019. Comprehensive characteristics and genetic diversity of the endemic Australian Viola banksii (section Erpetion, Violaceae). Australian Journal of Botany 67: 81–98.

PŁAŻEK A, SŁOMKA A, KOPEĆ P, DZIURKA M, HORNYÁK M, SYCHTA K, PASTUSZAK J, DUBERT F. 2019. Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Science 20(7): 1705.

KWIATKOWSKA M, BOHDANOWICZ J, CUBAŁA M, SŁOMKA A, ŻABICKA J, ŻABICKI P, MIGDAŁEK G, MARCUSSEN T, THIELE K, KUTA E. 2019. A new pollination system in non-cleistogamous species of Viola results from nyctinastic (night-closing) petal movements – A mixed outcrossing-selfing strategy. Flora 253: 1–9.

ŻABICKI P, SLIWINSKA E, MITKA J, SUTKOWSKA A, TULEJA M, MIGDAŁEK G, ŻABICKA J, SŁOMKA A, KWIATKOWSKA M, KUTA E. 2019. Does somaclonal variation play advantageous role in conservation practice of endangered species?: comprehensive genetic studies of in vitro propagated plantlets of Viola stagnina Kit. (Violaceae). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 136(2): 339–352.

SYCHTA K, SŁOMKA A, SUSKI SZ, FIEDOR E, GREGORASZCZUK E, KUTA E. 2018. Suspended cells of metallicolous and nonmetallicolous Viola species tolerate, accumulate and detoxify zinc and lead. Plant Physiology and Biochemistry 132: 666–674.

ŚLAZAK B, KAPUSTA M, STRÖMSTEDT A, SŁOMKA A, KRYCHOWIAK M, SHARIATGORJI M, ANDREN P, BOHDANOWICZ J, KUTA E, GÖRANSSON U. 2018. How does the sweet violet (Viola odorata L.) fight pathogens and pests – cyclotides as a comprehensive plant host defense system. Frontiers in Plant Science 9: 1296.

DU X, WANG M, SŁOMKA A, LIU H. 2018. Karyological and heterosis studies of the artificial inter- and intraspecific hybrids of Viola×wittrockiana and V. cornuta. HortScience 53(9): 1300-1305.

MORAVCOVÁ Š, TŮMA J, KOVALÍKOVÁ DUČAIOVÁ Z, WALIGÓRSKI P, KULA M, SAJA D, SŁOMKA A, BĄBA W, LIBIK-KONIECZNY M. 2018. Influence of salicylic acid pretreatment on seeds germination and some defence mechanisms of Zea mays plants under copper stress. Plant Physiology and Biochemistry 122: 19–30.

SŁOMKA A, ŻABICKA J, SHUKA L, BOHDANOWICZ J, KUTA E. 2018. Lack of correlation between pollen aperture number and environmental factors in pansies (Viola L., sect. Melanium Ging.) – pollen heteromorphism re-examined. Plant Biology 20: 555–562.

SYCHTA K, SŁOMKA A, KUTA E. 2018. Kultury zawiesinowe komórek jako model do badania tolerancji roślin na metale ciężkie. Kosmos 67(2): 335–346.

MIGDAŁEK G, NOWAK  J, SAŁUGA M, CIEŚLAK E, SZCZEPANIAK M, RONIKIER M, MARCUSSEN T, SŁOMKA  A, KUTA E. 2017. No evidence of contemporary interploidy gene flow between the closely related European woodland violets Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae). Plant Biology 19(4): 542–551.

SYCHTA K, SZKLARZEWICZ J, SŁOMKA A, GREGORASZCZUK E, KUTA E. 2017. Critical factors besides treatment dose and duration need to be controlled in Pb toxicity tests in plant cell suspension cultures. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86(3): ID3555.

SŁOMKA A, MICHNO K, DUBERT F, DZIURKA M, KOPEĆ P, PŁAŻEK A. 2017. Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it. Crop & Pasture Science 68: 680–690.

BOTHE H, SŁOMKA A. 2017. Divergent biology of facultative heavy metal plants. Journal of Plant Physiology 29: 45–61.

SZCZEPANIAK M, KAMIŃSKI R, KUTA E, SŁOMKA A, HEISE W, CIEŚLAK E. 2016. Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatus inferred from morphological, molecular and reproductive evidence. Preslia 88: 137–161.

MAŁOBĘCKI A, MARCUSSEN T, BOHDANOWICZ J, MIGDAŁEK G, SŁOMKA A, KUTA E. 2016. Cleistogamy and phylogenetic position of Viola uliginosa (Violaceae) re-examined. Botanical Journal of the Linnean Society 182: 180–194.

SŁOMKA A, KWIATKOWSKA M, BOHDANOWICZ J, SHUKA L, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, BORUCKI W, KUTA E. 2017. Insight into “serpentine syndrome” of Albanian, endemic violets (Viola L., Melanium Ging. section) – Looking for unique, adaptive microstructural floral, and embryological characters. Plant Biosystems 151(6): 1022–1034.

PAUL W, CIEŚLAK E, RONIKIER M, MIGDAŁEK G, SŁOMKA A, ŻABICKA J. 2016. Low genetic diversity of declining Viola uliginosa (Violaceae) at its southern range limits in Poland. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 58(2): 71–82.

SLAZAK B, ŚLIWIŃSKA E, SAŁUGA M, RONIKIER M, BUJAK J, SŁOMKA A, GÖRANSSON U, KUTA E. 2015. Micropropagation of Viola uliginosa (Violaceae) for endangered species conservation and for somaclonal variation-enhanced cyclotide biosynthesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 120: 179–190.

SŁOMKA A, GODZIK B, SZAREK-ŁUKASZEWSKA G, SHUKA L, HOEF-EMDEN K, BOTHE H. 2015. Albanian violets of the section Melanium, their morphological variability, genetic similarity and their adaptations to serpentine or chalk soils. Journal of Plant Physiology 174: 110–123.

SŁOMKA A, KUTA E. 2015. Fiołek trójbarwny – Viola tricolor L. W: Wierzbicka M (red.). Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 392–410.

KUTA E, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, CIEŚLAK E, ROSTAŃSKI A, SZCZEPANIAK M, MIGDAŁEK G, WĄSOWICZ P, SUDA J, COMBIK M, SŁOMKA A. 2014. Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16: 924–934.

SŁOMKA A, WOLNY E, KUTA E. 2014. Viola tricolor (Violaceae) is a karyologically unstable species. Plant Biosystems 148: 602–608.

SŁOMKA A., BOHDANOWICZ J, POZNAŃSKA E, KWIATKOWSKA M, PILARSKA M, STRUEBIG M, SHUKA L, KUTA E. 2014. Usefulness and limitations of pollen characters in environmental studies based on Viola L. species (sect. Melanium Ging.). Modern Phytomorphology 5: 31–34.

KUTA E., SŁOMKA A. 2013. O inteligencji roślin. Alma Mater 158: 64–66.

MIGDAŁEK G, WOŹNIAK M, SŁOMKA A, GODZIK B, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, ROSTAŃSKI A, BOTHE H, KUTA E. 2013. Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites. Flora 208: 87–96.

SŁOMKA A, BOHDANOWICZ J, KUTA E, SHUKA L, BOTHE H. 2013. Floral structure and pollen morphology are important characters in taxonomy of the genus Viola (Violaceae). Modern Phytomorphology 4: 37.

MIGDAŁEK G, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, ROSTAŃSKI A, SŁOMKA A, KUTA E. 2013. Usefulness of morphological characters in determination of intra-and interspecific diversity of violets (Viola L., Violaceae). Modern Phytomorphology 4: 35–36.

SŁOMKA A, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, ROSTAŃSKI A, KARCZ J, KAWALEC P, KUTA E. 2012. Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor. Environmental and Experimental Botany 75: 204–211.

SŁOMKA A, KUTA E, PŁAŻEK A, DUBERT F, ŻUR I, DUBAS E, KOPEĆ P, ŻUREK G. 2012. Sterility of Miscanthus x giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 54(2): 1–8.

KUTA E, BOHDANOWICZ J, SŁOMKA A, PILARSKA M, BOTHE H. 2012. Floral structure and pollen morphology of two zinc violets (Viola lutea ssp. calaminaria and V. lutea ssp. westfalica) indicate their taxonomic affinity to Viola lutea. Plant Systematics and Evolution 298: 445–455.

SŁOMKA A, SUTKOWSKA A, SZCZEPANIAK M, MALEC P, MITKA J, KUTA E. 2011. Increased genetic diversity of Viola tricolor L. (Violaceae) in metal-polluted environments. Chemosphere 83: 435–442.

SŁOMKA A, KUTA E, SZAREK-ŁUKASZEWSKA G, GODZIK B, KAPUSTA P, TYLKO G, BOTHE H. 2011. Violets of the section Melanium, their colonization by arbuscular mycorrhizal fungi and their occurrence on heavy metal heaps. Journal of Plant Physiology 168: 1191–1199.

SŁOMKA A, SIWIŃSKA D, WOLNY E, KELLNER K, KUTA E. 2011. Influence of a heavy-metal-polluted  environment on Viola tricolor L. genome size and chromosome number. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 53(1): 7–15.

SŁOMKA A., KUTA E. 2011. Fiołek trójbarwny (Viola tricolor) na terenach metalonośnych Polski południowej. Centrum Kultury im. Marii Płońskiej w Bolesławiu, Bolesław, 50–54.

SŁOMKA A, KAWALEC P, KELLNER K, JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M, ROSTAŃSKI A, KUTA E. 2010. Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the test applied? Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 52(1): 123–127.

SŁOMKA A, LIBIK-KONIECZNY M, KUTA E, MISZALSKI Z. 2008. Metalliferous and non-metalliferous populations of Viola tricolor represent similar mode of antioxidative response. Journal of Pant Physiology 165: 1610–1619.

HILDEBRANDT U, HOEF-EMDEN K, BACKHAUSEN S, BOTHE H, BOŻEK M, SIUTA A, KUTA E. 2006. The rare, endemic zinc violets of Central Europe originate from Viola lutea Huds. Plant Systematics and Evolution 257: 205–222.

SIUTA A, BOŻEK M, JĘDRZEJCZYK M, ROSTAŃSKI A, KUTA E. 2005. Is the blue zinc violet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin? Evidence from embryology. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47(1): 237–245.