Monika Tuleja

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: monika.tuleja@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 38

Tematyka badawcza

 • Roślinne kultury in vitro, aspekty morfogenezy in vitro wybranych gatunków, w tym gatunków apomiktycznych, stres w warunkach in vitro, rola etylenu, H2O2, inhibitorów auksyn.
 • Embriologia klasyczna, embriologia eksperymentalna w aspekcie somatycznej embriogenezy i apomiksji.
 • Interakcje gospodarz – pasożyt u przedstawicieli roślin pasożytniczych

Dydaktyka

Prowadzenie kursów:
 • Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823)
 • Biotechnologia w ochronie środowiska (WB.IB.M-OP-U15)
 • Diversity and evolution of plants (WBNZ-863)
 • Fizjologia roślin (INS-35, WBNZ-479-A, WBNZ-945-IK)
 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin (WBNZ-731)
 • Mikrofotograficzna pracownia (WBNZ-190)
 • Pracownia specjalizacyjna (WBNZ-663m, WBNZ-664m, WBNZ-665m, WBNZ-666m)
 • Pracownia licencjacka (WBNZ-894)
 • Seminarium (WBNZ-613m)
 • Seminarium (WBNZ-615m)


Opieka naukowa:
Lic. Iga Słomczyńska (2021) "Transformacja liści Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom przy użyciu dwóch szczepów Agrobacterium rhizogenes"
Lic. Aleksandra Brankiewicz (2020) „Potencjał morfogenetyczny in vitro oraz aktywność biochemiczna Hypericum perforatum L.”
Mgr Klaudia Kopacz (2020) „Wpływ wybranych regulatorów wzrostu na morfogenenę in vitro Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom.
Mgr Justyna Skocz (2020) „Zastosowanie oryzaliny w kulturach in vitro asymilacyjnych i pułapkowych liści Cephalotus follicularis Labill”
Lic. Agnieszka Tańcula (2019) „Analiza embriologiczna haploidalnej i diploidalnej formy Pelargonium zonale var. „Kleiner Liebling” zregenerowanych in vitro”
Mgr Karolina Kobos (2018) „Charakterystyka zdolności morfogenetycznych wybranych przedstawicieli rodzaju Trifolium in vitro.”
Lic. Justyna Skocz (2018) „Morfogeneza in vitro Cephalotus follicularis Labill w warunkach kultury płynnej.”
Lic. Klaudia Kopacz (2018) „Wpływ pH pożywki na morfogenezę in vitro Cephalotus follicularis Labill.”.
Mgr Aldona Chmielowska (2017) „Rola egzogennych auksyn i cytokinin w morfogenezie liści asymilacyjnych i pułapkowych Cephalotus follicularis Labill. w warunkach kultur in vitro”.
Mgr Maciej Gustab (2019) „Poliploidyzacja in vitro Plantago major L. – badania wstępne”
Mgr Adrianna Gałuszka (2016) „Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom w zastosowanych warunkach in vitro”
mgr Aleksandra Krupa (2015) „Zdolności morfogenetyczne wybranych eksplantatów  haploida i diploida Pelargonium zonale var. "Kleiner Liebling" w  warunkach kultur in vitro".
Mgr Michał Santocki (2015) „Procesy embriologiczne Stevia rebaudiana (Bertoni)”
Lic. Kinga Górniak (2016) „Morfogeneza w kulturach in vitro wybranych eksplantatów Euphorbia millii”
Lic. Maciej Gustab (2016) „Optymalizacja warunków regeneracji in vitro Taraxacum belorussicum Val. N.”
Lic. Marta Pydzińska (2016) „Roślinne komórki macierzyste - ich rola w budowie i funkcjonowaniu organizmu roślinnego”
Lic. Daria Krzyżyk (2015) „Procesy reprodukcyjne haploidalnej i diploidalnej formy Pelargonium zonale var." Kleiner Liebling"
Lic. Aldona Chmielowska (2015) „Regeneracja in vitro z ogonków liściowych Cephalotus follicularis Labill.”
Lic. Małgorzata Krzyworzeka „Analiza histologiczna haustoriów Phelipanche ramosa pasożytujących na korzeniach pomidora i tytoniu”

Opieka nad doktorantami (jako opiekun pomocniczy):
Dr Jolanta Kolczyk (2016) „Wybrane zagadnienia z embriologii inwazyjnych gatunków z rodziny Asteraceae”
Dr Piotr Żabicki (2017) „Ochrona ex situ zagrożonego gatunku fiołka (Viola stagnina Kit.) z wykorzystaniem mikropropagacji in vitro i krioprezerwacji”

Projekty badawcze i edukacyjne

1. „Wykorzystanie metod hodowli in vitro do uzyskiwania mieszańców oddalonych w obrębie rodzaju Trifolium L.” (Grant nr 6P20409604) (1994-1995) – wykonawca
2. Akademicki Instytut Naukowy w Krakowie (2001) – wykładowca
3. Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny) – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (2010 -2011) – wykonawca
4. Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych  w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż" (Nr POKL.09.01.02-12-001/13) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2017-2020) – wykonawca
5. Warsztaty dla Licealistów „Rozwiń skrzydła – nieograniczone możliwości” 2017/2018

Staże naukowe

 • Instytut Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie, Niemcy (pobyt roczny 1996-1997)
 • Wyprawa naukowa w Alpy, Karyntia (pobyt 14-dniowy, 1997)
 • Instytut Botaniki Uniwersytet w Ołomuńcu w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy, 2015)
 • Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytet w Zagrzebiu w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy, 2018)
 • Instytut Botaniki Uniwersytet w Kairze w ramach programu Erasmus+ (pobyt tygodniowy 2020)

Funkcje

 • Redaktor prowadzący w Acta Biologica Cracoviensia series Botanica
 • Editor of Special Issue of Plants MDPI (ISSN 2223-7747) "New Insight into Morphogenic Competence of the Callus Tissue".

Recenzje dla czasopism naukowych

 • Cells
 • Crop Science
 • Acta Physiologiae Plantarum
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus
 • Agronomy
 • Biomolecules
 • Plants

Wybrane publikacje (selected publicatioins)

Abdullah M.,  Sliwinska E., Góralski G., Latocha P.,  Tuleja M., Widyna P., Popielarska‑Konieczna M. 2021. Effect of medium composition, genotype and age of explant on the regeneration of hexaploid plants from endosperm culture of tetraploid kiwiberry (Actinidia arguta). Plant Cell, Tissue and Organ Culture https://doi.org/10.1007/s11240-021-02149-5

Libik-Konieczny M., Capecka E., Tuleja M. et al. 2021. Synthesis and production of steviol glycosides: recent research trends and perspectives. Appl Microbiol Biotechnol 105, 3883–3900. https://doi.org/10.1007/s00253-021-11306-x

Tuleja M., Santocki M., Dziurka M., Musiał K., Capecka E., Libik-Konieczny M. 2021. The search towards cyto-embryological and physiological obstacles in sexual reproduction of Stevia rebaudiana Bertoni. Scientia Hortiulturae 288, 110342. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110342

Popielarska-Konieczna, M., Sala, K., Abdullah, M. Tuleja M., Kurczyńska E. 2020. Extracellular matrix and wall composition are diverse in the organogenic and non-organogenic calli of Actinidia arguta. Plant Cell Rep 39, 779–798. https://doi.org/10.1007/s00299-020-02530-2

Żabicki P., Sliwinska E., Mitka J., Sutkowska, Tuleja M., Migdałek G., Żabicka J., Słomka A., Kwiatkowska M., Kuta E. 2019. Does somaclonal variation play advantageous role in conservation practice of endangered species?: comprehensive genetic studies of in vitro propagated plantlets of Viola stagnina Kit. (Violaceae). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 136, 339-352. https://doi.org/10.1007/s11240-018-1519-1

Gałuszka A., Gustab M., Tuleja M. 2019. In vitro morphogenetic responses from obligatory apomictic Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom seedlings explants. Plant Cell Tiss Organ Cult 139, 505–522. https://doi.org/10.1007/s11240-019-01694-4

Kinga Górniak, Monika Tuleja. 2017. Indukcja wydajnej ryzogenezy z wybranych eksplantatów Euphorbia milii Des Moul. w warunkach kultur in vitro jako alternatywne źródła lateksu. M. Maciąg, K. Maciąg, "Cywilizacja XXI w. – nowe rozwiązania technologiczne". Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.m

Piwowarczyk R, Kwolek D, Denysenko M, Góralski G, Ślesak H, Tuleja M, Joachimiak A.J. 2015. Orobanche grenieri (Orobanchaceae), a southwestern European species newly found in Asia. Annales Botanici Fenici 52 (5-6): 411-418.

Kolczyk J, Tuleja M, Płachno BJ. 2015. Histological and cytological analysis of microsporogenesis and microgametogenesis of the invasive species Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(2): 89-97.

Płachno BJ, Musiał K, Świątek P, Tuleja M, Marciniuk J, Grabowska-Joachimiak A. 2014. Synergids and filiform apparatus in the sexual and apomictic dandelions from section Palustria (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 251:211-217.

Tuleja M, Ślesak H, Musiał K, Joachimiak AJ. 2014. Molecular, histological and embryological analysis of regenerants obtained during in vitro culture of immature embryos of apomictic Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom. Modern Phytomorphology 6: 33-35.

Tuleja M, Chmielowska A, Płachno B.J. 2014. The preliminary attempts of in in vitro regeneration from petioles of recalcitrant species of Cephalotus follicularis Labill. Modern Phytomorphology 6: 37-38.

Tuleja M, Krupa A, Góralski G, Płachno B.J. 2014. Morphological and histological events in the preliminary tissue culture of haploid and diploid Pelargonium zonale var. ‘kleiner liebling’. Modern Phytomorphology 6: 39-40.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Tuleja M, Ślesak H, Kapusta P, Marcińska I, Bohdanowicz J. 2013. Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies. Protoplasma 250: 361-369.

Żabicki P, Kuta E, Tuleja M, Rataj K, Malec P. 2013. Arabidopsis cyclin-dependent kinase gene CDKG;2 is involved in organogenic responses induced in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(1): 37-48.

Tuleja M. 2013. Transformacja genowa roślin metodą balistyczną (mikrowstrzeliwanie) na przykładzie słonecznika Helianthus annuus L. Wszechświat. 114(7): 244-247.

Konieczny R, Sliwinska E, Pilarska M, Tuleja M. 2012. Morphohistological and flow cytometric analyses of somatic embryogenesis in Trifolium nigrescens Viv. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 109(1): 131-141.

Konieczny R, Obert B, Bleho J, Novak O, Heym C, Tuleja M, Muller J, Strnad M, Menzel D, Samaj J. 2011. Stable transformation of Mesembryanthemum crystallinum (L.) with Agrobacterium rhizogenes harboring the green fluorescent protein targeted to the endoplasmic reticulum. Journal of Plant Physiology, 168, 722-729.

Konieczny R, Pilarska M, Tuleja M, Salaj T, Ilnicki T. 2011. Somatic embryogenesis and plant regeneration in zygotic embryos of Trifolium nigrescens (Viv.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 100(2): 123-130.

Tuleja M, Zeren Y, Ozad A, Konieczny R, Plachno B.J. 2010. In vitro response of sunflower immature zygotic embryos to ethylene inhibitors. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52(1): 94-94.

Konieczny R, Pilarska M, Tuleja M, Salaj T, Ilnicki T. 2010. Somatic embryogenesis and plant regeneration in zygotic embryos of Trifolium nigrescens (Viv.). Plant Cell Tissue and Organ Culture 100: 123-130.

Pilarska M, Konieczny R, Tuleja M, Kuta E. 2009. Efficient plant regeneration of Trifolium nigrescens via somatic embryogenesis. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 51(1): 21-21.

Konieczny R, Libik M, Tuleja M, Niewiadomska E, Miszalski Z. 2008. Oxidative events
during in vitro regeneration of sunflower. Acta Physiologia Plantarum 30: 71-79.

Jach M, Przywara L. 2000. Somatic embryogenesis and organogenesis induced on the immature zygotic embryos of  Helianthus annuus L. – the role of genotpe. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 42(2): 83-86.

Jach M, Schuster C, Hess D. 1998. Regeneracja in vitro i jej zastosowanie w procesie bezpośredniego wprowadzania DNA do komórek słonecznika Helianthus annuus L. HA89.

Przywara L, Piróg, Konieczny R, Jach M. 1996. The use of tissue culture methods in interspecific hybridization within the genus Trifolium L. Acta Biologica Cracoviensa Series: Botanica, 38: 53-65.