Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozprawy doktorskie - przewody zakończone

dr Justyna Żabicka - "Genetic diversity and the postglacial colonisation of closely related species, Viola epipsila Ledeb. and V. palustris L., in their circumboreal range using non-coding nuclear and chloroplast DNA regions"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Promotr pomocniczy: dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ

dr Olga Zastawny – "Ekspresja heterologiczna oraz analiza właściwości biochemicznych wybranych kupi roślinnych"
Promotor: dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Maciej Guzik, prof. IKiFP PAN

dr Artur Górecki - "Plant succession as an indicator of climatic oscillations during Masovian Interglacial (MIS 11c)"
Promotor: dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Anna Hrynowiecka, prof. instytutu

dr Krzysztof Lustofin – "Flower micromorphology and anatomy of selected Pinguicula species from Central America"
Promotor: prof. dr hab. Bartosz Płachno

dr Rita Rakowska - "Wpływ działalności bobra europejskiego na roślinność w dolinie potoku Syhłowaciec w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Karpaty Wschodnie)"
Promotor: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

dr Agnieszka Janas - "Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)"
Promotor: dr hab. Krystyna Musiał, prof. UJ

dr Sabina Klich - "Zmiany w szacie roślinnej zbiorników zaporowych na Dunajcu w okresie 1970-2020 (Pogórze Rożnowskie, Karpaty Zachodnie)"
Promotor: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

dr Mohib Abdullah – "Culture of the isolated endosperm of kiwiberry, Actinidia arguta: an experimental model for basic research and practical applications"
Promotor: dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Monika Tuleja

dr Markus Reut – "Systematic Biology of Utricularia subgenus Polypompholyx (Lentibulariaceae), with a Focus on the Developmental Morphology of Vegetative Organs"
Promotor: prof. dr hab. Bartosz Płachno

dr Evgenii Baiakhmetov – "Inferring hybridisation and introgression processes within Stipa (Poaceae)"
Promotor: prof. dr hab. Marcin Nobis
Promotor pomocniczy: dr Polina Gudkova

dr Barbara Pawełek – "Czynniki wpływające na różnice w proporcji płci u wybranych gatunków rodzaju Rumex w kolejnych etapach rozwoju osobniczego"
Promotor: dr hab. Grzegorz Góralski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Dagmara Kwolek

dr Katarzyna Rożek – "Czynniki determinujące występowanie grzybów arbuskularnych (GA) w lasach strefy umiarkowanej oraz wpływ GA na zielne gatunki roślin leśnych"
Promotor: prof. dr hab. Szymon Zubek
Promotor pomocniczy: dr hab. Kaja Rola

dr Magdalena Liszniańska – "Charakterystyka fizjologiczna, biochemiczna i genetyczno-molekularna Rumex tianschanicus x Rumex patientia jako rośliny energetycznej"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Iwona Chłosta – "Analizy histochemiczne, ultrastrukturalne i molekularne kultury tkankowej kalusa wyprowadzonego z bielma kiwi Actinidia chinensis var. deliciosa A. Chev. (A. Chev.)"
Promotor: dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna

Brak zakończonych przewodów doktorskich w 2021 r.

dr Jakub Bizan - "Rola białka germinopodobnego z Mesembryanthemum crystallinum (L.) w rozwoju i w odpowiedzi na stresy środowiskowe"
Promotor: dr hab. Robert Konieczny
Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Rozpadek

dr Katarzyna Dziedzic - "Aspekty genetyczno-molekularne i biochemiczne regeneracji in vitro dwupiennego gatunku Rumex thyrsiflorus"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
Promotor pomocniczy: dr hab. Halina Ślesak

dr Paulina Wietrzyk-Pełka - "The importance of cryptograms in the primary succession process and soil development in the forelands of Svalbard glaciers"
Promotor: prof. dr hab. Maria Olech
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Węgrzyn

dr Klaudia Sychta - "Metal accumulation and tolerance to zinc and lead of suspension-cultured cells of selected Viola L. species from metalliferous and non-metalliferous soils – constructive tolerance to heavy metals in genus Viola"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Promotor pomocniczy: dr hab. Aneta Słomka

dr inż. Magdalena Jopek - "Taksonomia molekularna sekcji Batrachium (Ranunculus, Ranunculaceae) w Europie"
Promotor: prof. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Ronikier

dr Elżbieta Jędrzejczak - "Wpływ Rudbeckia laciniata L. na pokrywę roślinną oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion nieużytkowanych łąk"
promotor: dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ

dr Kornelia Duchnik - "Charakterystyka fizjologicznych i biochemicznych reakcji indukowanych allelopatycznym oddziaływaniem sinicy Cylindrospermopsis raciborskii i makrofitu Lemna trisulca"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk
 
dr inż. Robert Zelek - "Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

dr Marta Majewska - "Interactions of invasive plants with arbuscular mycorrhizal fungi"
promotor: dr hab. Szymon Zubek
 
dr Ewelina Klichowska - "Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między- i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce"
promotor: dr hab. Marcin Nobis
 
dr Tomasz Wójcik - "Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolski na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz
 
dr Michał Adamski - "Warunki dekompozycji sinicowej cytotoksyny cylindrospermopsyny. Charakterystyka produktów jej rozkładu"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk
 
dr Monika Beszczyńska-Padło - "Antropogeniczne przemiany flory na tle charakterystyki geobotanicznej północnej części Kotliny Oświęcimskiej"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Ewelina Chrapusta - "Mycosporyna, składowa systemu UV-protekcji w plesze porostu Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.- właściwości fizykochemiczne i jej funkcja ekologiczna"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

dr Marta Tucharz-Grochot - "Embriologia apomiktycznych gatunków Poa nemoralis L. i P. pratensis L. z uwzględnieniem badań cytochemicznych i ultrastrukturalnych"
promotor: dr hab. Maria Kościńska-Pająk

dr Piotr Żabicki - "Ex situ preservation of endangered violet (Viola stagnina Kit.) with the use of in vitro micropropagation and tissue cryopreservation"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Andrzej Chramiec-Głąbik - "Markery molekularne w diagnostyce płci u Silene latifolia i S. dioica"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Patryk Mizia - "Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych u Taraxacum sect. Palustria"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Maria Janicka - "Zróżnicowanie roślinności łąkowej w Ojcowskim Parku Narodowym i jej przemiany w ciągu 50 lat"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

dr Tomasz Kowalczyk - "Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

dr Jolanta Kolczyk - "Wybrane zagadnienia z embriologii inwazyjnych gatunków z rodziny Asteraceae"
promotor: dr hab. Bartosz Płachno

dr Grzegorz Łazarski - "Flora roślin naczyniowych i zagadnienia fitogeograficzne południowo- zachodniej części Gór Świętokrzyskich (wzgórza Chęcińskie i Pasmo Dymińskie)"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Ewa Kaczmarzyk - "Poznawanie bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle przemian metodologicznych biologii XIX-XX wieku"
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek

dr Grzegorz Migdałek - "Population genetic diversity and relationships between two closely related forest violets V. reichenbachiana Jordan ex Bor. and V. riviniana Rchb. (Violaceae) based on nuclear, plastid and AFLP markers"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Paulina Gacek - "Charakterystyka kariologiczna wybranych grup polskich Angiospermae"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Monika Woźniak - "Analiza fenetyczna i molekularna mieszańców w rodzaju Oenothera L. podsekcja Oenothera w Polsce południowej"
promotor: dr hab. Józef Mitka

dr Błażej Ślązak – "In vitro cultures of Viola uliginosa, a species threatened with extinction, for micropropagation and investigation of the influence of plant growth regulators on cyclotide expression"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Donata Suder - "Szata roślinna grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki (Karpaty Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz

dr Waldemar Heise - "Wpływ struktury krajobrazu i historii użytkowania na florę i roślinność nawapiennych muraw w Krakowie"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

dr Kaja Rola – "Rewizja krytycznych taksonów flory Polski: Allium ursinum L., Anthyllis vulneraria L. i Senecio nemorensis agg."
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

dr Agnieszka Salamaga – "Biota śluzowców kompleksu leśnego Las Łagiewnicki w Łodzi"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Wojciech Maksymilian Szymański - "Efektywność pozyskiwania dzikich roślin jadalnych przez ludność mezolitu na przykładzie dwóch stanowisk - Witów (pow. Łęczyca) i Całowanie (pow. Otwock). Próba waloryzacji"
promotor: dr hab. Piotr Köhler

dr Agata Stadnicka-Futoma - "Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych Przedgórza Rzeszowskiego"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szeląg

dr Karolina Kłosowska - "Procesy reprodukcyjne Corynephorus canescens (L.) P. Beauv., Festuca tenuifolia Sibth. i Lolium perenne L. w warunkach skażonego środowiska hałdy poprzemysłowej"
promotor: prof. dr hab. Romana Izmaiłow

dr Krzysztof Piątek - "Pteridophyte diversity patterns In Central America: Pico Bonito, Celaque and Baru National Parks (Honduras & Panama)"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Anna Bochynek – "Biota śluzowców Puszczy Niepołomickiej"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Mateusz Wolanin - "Geobotaniczne aspekty i flora roślin naczyniowych Pogórza Przemyskiego"
promotor : dr hab. Krzysztof Oklejewicz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Bogusław Binkiewicz - "Rośliny naczyniowe Beskidu Śląskiego"
promotor : dr hab. Zbigniew Szeląg, prof. UJ

dr Małgorzata Jaźwa - "Charakterystyka geobotaniczna I flora roślin naczyniowych zachodniej części Pogórza Rzeszowskiego"
promotor: dr hab. Zbigniew Szeląg, prof. UJ

dr Artur Pliszko - "Przemiany antropogeniczne flory i bioróżnorodność roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Bartosz Piwowarski - "Przynależność geobotaniczna Płaskowyżu Jędrzejowskiego (Niecka Nidziańska) na podstawie flory roślin naczyniowych"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Monika Karpińska-Kołaczek - "Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na podstawie analizy palinologicznej osadów z Jeziora Czarnego (Pojezierze Mazurskie)"
promotor: prof. dr hab. Krystyna Harmata

dr Anna Tyc - "Fitogeografia i flora roślin naczyniowych południowej części Jaworzyny Krynickiej."
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Katarzyna Kozłowska - "Flora roślin naczyniowych i zagadnienia geobotaniczne południowej części zlewni Solinki (Bieszczady Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr inż. Piotr Boroń - "Taksonomia molekularna rodzaju Aconitum (Ranunculaceae ) w Karpatach Zachodnich i Sudetach"
promotor: dr hab. Józef Mitka, prof. UJ

dr Przemysław Naks - "Flora roślin naczyniowych Pogórza Cieszyńskiego (północnej części Kotliny Ostrawskiej) i jej aspekty fitogeograficzne"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Piotr Klepacki - "Użytkowanie roślin przez społeczności lokalne południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski (otoczenie Magurskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej)"
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek

dr Janusz Miłek - "Geobotanika i flora roślin naczyniowych Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki)"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Dagmara Kwolek - "Zastosowanie markerów molekularnych w diagnostyce płci i badaniach nad stosunkiem płci nasion u wybranych gatunków Rumex"
promotor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Maja Lisowska - "Sukcesja na przedpolach lodowców Spitsbergenu (Svalbard, Norwegia)"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Anna Trojecka-Brzezińska - "Flora roślin naczyniowych i stosunki geobotaniczne wschodniej części Wzgórz Opoczyńskich"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Marcin Bielecki - "Problemy geobotaniczne i flora roślin naczyniowych wschodniej części Niecki Włoszczowskiej"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Katarzyna Sobiech-Matura - "Badania poziomów skażeń radioaktywnych w lądowych i morskich ekosystemach Antarktyki"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Beta Bober - "Charakterystyka fizykochemicznych i biologicznych właściwości metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez sinicę Woronichinia naegeliana (Unger) Elenkin"
promotor: prof. dr hab. Jan Białczyk

dr Piotr Kołaczek - "Późnoglacjalne i holoceńskie przemiany szaty roślinnej Doliny Dolnego Sanu oraz Płaskowyżu Tarnogrodzkiego na podstawie analizy pyłkowej"
promotor: dr hab. Krystyna Harmata, prof. UJ

dr Agnieszka Pierścińska - "Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej części Niziny Nadwiślańskiej"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Krzysztof Stawowczyk - "Geobotaniczne aspekty i flora Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Maria Pilarczyk - "Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Triforium nigrescens Viv."
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Monika Bożek - "Holokinetic chromosome evolution based on representatives of the genus Luzula L. with phylogenetic background"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta, co-promotor: prof. Andrew R. Leitch

dr Aneta Słomka - "Procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska na przykładzie Viola tricolor L. (sekcja Melanium Ging., Violaceae)"
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Maja Graniszewska - "Rewizja taksonomiczna grupy Euphorbia carpatica"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

dr Kamil Kulpiński - "Badania Edwarda Janczewskiego nad rodzajem Ribes na tle współczesnej taksonomii"
promotor: prof. dr hab. Alicja Zemanek

dr Łukasz Moszkowicz - "Zależność między składem florystycznym a wiekiem lasów w Ojcowskim Parku Narodowym"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

dr Monika Podgórska - "Zagadnienia fitogeograficzne i flora naczyniowa Garbu Gielniowskiego"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr inż. Teresa Szkutnik - "Apomiksja w systemie rozmnażania buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) i metody jej wykrywania"

dr Ewa Dubas - "Wykorzystanie kultury izolowanych mikrospor rzepaku (Brassica rapa L. subsp. oleifera DC) jako modelu w badaniach nad wczesnymi etapami rozwoju zarodkowego"
promotor: dr hab. Maria Wędzony

dr Wojciech Mróz - "Zmiany roślin subalpejskich w Karpatach Wschodnich jako wskaźnik antropopresji"
promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek

dr Grzegorz Pacyna - "Budowa i zróżnicowanie organów rozrodczych roślin karbońskich z konkrecji syderytowych z nowego stanowiska w Sosnowcu i innych stanowisk z Polski"
promotor: dr hab. Danuta Zdebska

dr Monika Siwek - "Procesy embriologiczne u Armeria maritima (Mill.) Willd. S.l. (Plumbaginaceae), Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Brassicaceae) i Medicago lupulina L. (Fabaceae) w warunkach poprzemysłowych"
promotor: prof. dr hab. Romana Izmaiłow

dr Grzegorz Vončina - "Rozmieszczenie i taksonomia młak eutroficznych z rzędu Caricetalia davallianae w polskiej części Karpat"
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

dr Barbara Grzybowska - "Glebowy bank nasion w wybranych murawach kserotermicznych na Wyżynie Miechowskiej"
promotor: dr hab. Stefania Loster

dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz - "Przemiany metodologiczne fizjologii roślin w XIX i XX i znaczenie dla badań Emila Godlewskiego sen."
promotor: prof. Alicja Zemanek

dr Ewa Latkowska - "Wpływ kwasu usninowego, jako jednego z wtórnych metabolitów syntetyzowanych przez porosty, na wybrane reakcje fizjologiczne roślin wyższych - na przykładzie Lycopersicon esculetum Mill."
promotor: dr hab. Jan Białczyk

dr Magdalena Mosiołek - "Badania chromosomów płci i chromatyny płciowej
u Rumex acetosa L."
promotor: Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Joanna Niedźwiecka - "Flora Pogórza Dynowskiego i jej aspekty fitogeograficzne"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Agnieszka Nobis - "Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Anna Maria Ociepa - "Mezozoiczna flora z Mount Flora Formation na Antarktydzie Zachodniej"
promotor: dr hab. Danuta Zdebska

dr Bartosz Płachno - "Struktura i ewolucja pułapek oraz ewolucja struktur odżywiających woreczek zalążkowy u przedstawicieli rodziny Lentibulariaceae"
promotor: dr hab. Andrzej Jankun

dr Ewa Proszkiewicz - "Taksonomiczne i fitogeograficzne problemy w obrębie wysokogórskich gatunków rodzaju Euphrasia L. w Karpatach polskich"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Przemysław Ryszka - "Mikoryza traw hałdy cynkowej Zakładów Górniczych Trzebionka"
promotor: prof. dr hab. Katarzyna Turnau

dr Danuta Stępalska - "Koncentracja zarodników wybranych taksonów grzybów w powietrzu na tle elementów pogodowych w Krakowie w latach 1977-1999"
promotor: prof. dr hab. K. Szczepanek

dr Michał Węgrzyn - "Porosty piętra kosodrzewiny w Tatrach"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Inga Florczyk-Bator - "Zbiorowiska łąkowe okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) - stan po 40 latach"
promotor: dr hab. Małgorzata Kotańska

dr Anita Biskup - "Porównawcza analiza rozwoju i struktury endospermy u wybranych gatunków rodzaju Linum L."
promotor: prof. dr hab. Romana Izmaiłow

dr Tomasz Ilnicki - "Zmienność chromosomowa u Aconitum variegatum L. z terenu Karpat"
promotor: dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Maciej Kozak - "Przemiany zbiorowisk łąkowych w Gorcach w ciągu ostatnich 40 lat"
promotor: dr hab. Eugeniusz Dubiel

dr Marcin Nobis - "Problemy fitogeograficzne i flora północno-wschodniej części Okręgu Koneckiego"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Teresa Noga - "Różnorodność flory okrzemek w wodach płynących na terenie Działów Orawskich i Kotliny Orawskiej"
promotor: prof. Barbara Kawecka

dr Renata Piwowarczyk - "Flora i fitogeografia wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego"
promotor: prof. dr hab. Maria Zając

dr Magdalena Zarzyka-Ryszka - "Charakterystyka geobotaniczna doliny Wisły w Kotlinie Sandomierskiej - na odcinku od ujścia Raby do ujścia Wisłoki"
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel

dr Barbara  Banaś - "Stosunki geobotaniczne i flora wschodniej części Pogórza Śląskiego i przylegającej części Kotliny Oświęcimskiej"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Anna Cwener - "Zróżnicowanie flory naczyniowej siedlisk kserotermicznych w dorzeczu  dolnej Szreniawy i Nidzicy"
promotor: dr hab. Krystyna Towpasz

dr Anna Kłyś - "Embriologia wybranych apomiktycznych gatunków rodzaju Poa L."
promotor: dr hab. Andrzej Jankun

dr Elżbieta Orłowska - "Wpływ stresu siedliskowego na mikoryzę Plantago lanceolata L."
promotor: prof. dr hab. Katarzyna Turnau

dr Piotr Stolarczyk - "Porosty Dołów Jasielsko-Sanockich (studium florystyczno-ekologiczne)"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Monika Tuleja - "Zdolności morfogenetyczne różnych odmian słonecznika (Helianthus annuus L.) w warunkach in vitro"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Robert Zubel - "Wątrobowce pasma Mogielicy i Łopienia w Beskidzie Wyspowym"
promotor: dr hab. Krystyna Towpasz

dr Wacław Bartoszek - "Flora i charakterystyka fitosocjologiczna Beskidu Makowskiego (Polskie Karpaty Zachodnie)"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Wojciech Hałdaś - "Wpływ cukrów i auksyny 2,4-D na procesy morfogenetyczne w różnych eksplantatach koniczyny białej (Trifolium repens L.)"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Kinga Kostrakiewicz - "Struktura i dynamika populacji Iris sibirica L. na łąkach trzęślicowych (Molinietum medioeuropaeum) koło Krakowa"
promotor: dr hab. Eugeniusz Dubiel

dr Jacek Madeja - "Holoceńskie przemiany szaty roślinnej na podstawie analizy pyłkowej osadów jeziora Kwiecko na Pojezierzu Drawskim"
promotor: dr hab. Krystyna Harmata

dr Małgorzata Mitrus - "Embriologia geitonogamicznych przedstawicieli rodzaju Callitriche L."
promotor: dr hab. Andrzej Jankun

dr Piotr Osyczka - "Gatunki rodzaju Cladonia Hill ex Browne rejonu Spitsbergenu (Arktyka) - chemotaksonomia i rozmieszczenie"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Alicja Stach - "Pyłek roślin w aeroplanktonie Poznania w latach 1992-1997, ze szczególnym uwzględnieniem taksonów alergogennych"
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek

dr Agnieszka Sutkowska - "Wykorzystanie markerów molekularnych DNA w badaniach nad wybranymi gatunkami z rodzaju Bromus"
promotor: dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Anetta Wieczorek - "Porosty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Magdalena Stępień-Wijowska - "Kultury in vitro niezapylonych zalążni i zalążków przedstawicieli rodzaju Viola L."
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Halina Ślesak - "Wpływ cukrów na rozwój zarodka, produkcję kalusa i regenerację in vitro u wybranych odmian rzepaku (Brassica napus L.)"
2002 r. promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Grzegorz Góralski - "Androgenesis: a fascinating embryogenic process; physiological and structural aspects in maize (Zea mays L.)"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Aleksandra Grabowska-Joachimiak - "Struktura kariotypu Melandrium album (Mill.) Garcke i Melandrium rubrum (Weigel) Garcke ze szczególnym uwzględnieniem chromosomów płci"
promotor - dr hab. Andrzej Jankun

dr Beata Krzewicka - "Rodzaj Umbilicaria Hoffm. w Tatrach Polskich"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech

dr Agnieszka Paśnik - "Taksonomia i rozmieszczenie w Polsce krytycznych taksonów z grupy Chenopodium album"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Marzena Popielarska - "Badania eksperymentalne nad zalążkami i niegagametofitami Helianthus annuus L."
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Tomasz Winnicki - "Zbiorowiska roślinne połonin w Bieszczadach Zachodnich"
promotor: dr hab. Bogdan Zemanek

dr Joanna Zalewska-Gałosz - "Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie"
promotor: dr hab. Maria Zając

dr Denise Fu Dostatny - "Różnorodność gatunkowa chwastów polnych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jej uwarunkowania i ochrona"
promotor: prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik

dr Hieronim Golczyk - "Struktura kariotypu oraz jąder interfazowych u Rhoeo spathacea (Swartz) Stearn (Commelinaceae)"
promotor: dr hab. Andrzej Joachimiak

dr Agata Madej - "Chromosomy holokinetyczne w rodzaju Luzula L."
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kuta

dr Piotr Mleczko - " Mikoryzy sosny (Pinus sylvestris L.) - badania strukturalne i ekologiczne"
promotor: dr hab. Katarzyna Turnau

dr Marian Szewczyk - "Zróżnicowanie florystyczne wschodniej części Beskidu Wyspowego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ginących i zagrożonych"
promotor: dr hab. Bogdan Zemanek

dr Marta Libik - "Udział białka wiążącego wapń (kalretikuliny) w procesie somatycznej embriogenezy w hodowlach in vitro"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Idalia Kasprzyk - " Analiza dobowych zawartości pyłku wybranych taksonów roślin w powietrzu z 5 stanowisk w Polsce w latach 1995 - 1996 roku"
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek

dr Marek Kosiński - "Zróżnicowanie roślinności piargów tatrzańskich na tle warunków siedliskowych"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

dr Mariusz Tadych - "Występowanie grzybów i mikoryz arbuskularnych (Glomales, Zygomycota) w Słowińskim Parku Narodowym i ich rola w sukcesji roślinności pola deflacyjnego mierzei łebskiej"
promotor: dr hab. Janusz Błaszkowski

dr Robert Konieczny - "Regeneracja roślin w warunkach hodowli in vitro u wybranych przedstawicieli Trifolium L. (Leguminosae)"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Krystyna Musiał - "Embriologiczne aspekty zapyleń napromieniowanym pyłkiem u wybranych przedstawicieli Angiospermae"
promotor: prof. dr hab. Lesław Przywara

dr Maciej Wayda - "Charakterystyka geobotaniczna Płaskowyżu Tarnowskiego"
promotor: prof. dr hab. Adam Zając

dr Beata Barabasz - "Zmiany roślinności łąkowej północnej części Puszczy Niepołomickiej"
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko

dr Alina Stachurska - "Deformacje zbiorowisk leśnych Pogórza Wielickiego"
promotor: prof. dr hab. Helena Trzcińska-Tacik

dr Lucyna Śliwa - "Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego"
promotor: prof. dr hab. Maria Olech