Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz

Dane adresowe (address):
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.26
tel. (phone): (+48 12) 664-67-81
e-mail: joanna.zalewska-galosz@uj.edu.pl

Edukacja, stopnie naukowe (education, academic degrees):

2012 – doktor habilitowany nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologia, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniu 16.10.2012, na podstawie osiągnięcia naukowego pt. "Hybrydyzacja międzygatunkowa jako źródło różnorodności taksonomicznej w rodzaju Potamogeton: morfologiczne, anatomiczne i molekularne badania wybranych taksonów mieszańcowych" oraz oceny pozostałego dorobku naukowego
2001 – doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
1997–2001, UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Środowiskowe Studium Doktoranckie (Instytut Botaniki). Stopień naukowy doktora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologia, nadany przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dniu 25.09.2001, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Rodzaj Potamogeton L. w Polsce – taksonomia i rozmieszczenie"
1997 – magister biologii, Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie
1992–1997, UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (Instytut Botaniki), jednolite studia magisterskie na kierunku Biologia, UJ, praca magisterska pt. "Flora doliny Przemszy na odcinku od Mysłowic do Oświęcimia"; dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra z dnia 4.06.1997 r.

Zatrudnienie w jednostkach naukowych (employment):

Uniwersytet Jagielloński,  Wydział Biologii (do 2017 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki, Instytut Botaniki

 • od 2024 profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
 • od 2017 profesor uczelni
 • 2012–2017 adiunkt z habilitacją
 • 2003–2012 adiunkt
 • 2001–2003 asystent

Funkcje (Academic positons):

 • od 2020 Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kadencja 2020–2024)
 • 2016–2020 Dyrektor Instytutu Botaniki, Wydział Biologii (do 2017 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zainteresowania badawcze (research interests):

Taksonomia i filogeneza roślin ze szczególnym uwzględnieniem taksonów wodnych: Potamogeton (rdestnice) i Ranunculus sect. Batrachium (włosieniczniki), hybrydyzacja i mikroewolucja, filogeografia, genetyka populacyjna roślin, florystyka mchów i wątrobowców, ochrona przyrody

Wybrane projekty badawcze (Selected research grants):

 • KBN nr 6PO4G 043 15 "Problemy przeżywania przedstawicieli rodzaju Najas L. we florze Polski" (1998–1999); kierownik projektu
 • KBN nr 6PO4G 063 20 "Rozmieszczenie, ekologia i ochrona mieszańcowych taksonów rodzaju Potamogeton w Polsce", (2000–2001); kierownik projektu
 • KBN nr 3PO4G 089 23 "Pochodzenie, pozycja systematyczna i zależności pomiędzy zmiennością genetyczną i fenetyczną wybranych taksonów Potamogeton", (2002–2004); kierownik projektu
 • MNiSW nr N303 098 32/3404 "Przestrzenna analiza różnorodności  genetycznej wybranych taksonów Potamogeton - wpływ hybrydyzacji i introgresji" (2007–2009); kierownik projektu
 • MNiSW nr N303 564439  "Nieznana strona różnorodności taksonomicznej rodzaju Potamogeton" (2010–2013); kierownik projektu
 • NCN OPUS 1 nr 2011/01/B/NZ8/00099 "Aspekty taksonomiczne i mikroewolucyjne w rodzaju Batrachium" (2011–2014); kierownik projektu
 • NCN OPUS 11 nr 2016/23/B/NZ9/03600 "Ekologiczne uwarunkowania rozwoju włosieniczników (Ranunculus sect. Batrachium, Ranunculaceae, Plantae) w wodach płynących w Polsce jako podstawa skutecznej ochrony i zastosowania w bioindykacji rzek" (2017–2022); kierownik części realizowanej w UJ (Partner)

Wyjazdy szkoleniowo-badawcze (research internships and field trips):

Staże naukowe: 2003, Polska, Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2007, Litwa, Uniwersytet Wileński; 2008, Finlandia, Muzeum Historii Naturalnej, Uniwersytet w Helsinkach; 2008, Estonia, Uniwersytet w Tartu; 2008, Dania, Uniwersytet w Kopenhadze (SYNTHESYS); 2013, Wielka Brytania, Royal Botanical Gardens Kew, w ramach projektu National Environment Research Council (NERC) “eMonocot”. Wyprawy badawcze: Gruzja maj 2015, Kirgistan i Tadżykistan lipiec-sierpień 2016, Chorwacja maj 2012, 2018, Kreta kwiecień 2018, Hiszpania maj 2019, Tadżykistan czerwiec 2019, Portugalia maj 2022

Recenzje dla czasopism naukowych (Reviews for journals):

Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (Biological Commission of the Polish Academy of Sciences - Cracow Branch and the Jagiellonian University)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae (International journal of the Polish Botanical Society)
Annales Botanici Fennici (BioOne)
Aquatic Botany (Elsevier)
Folia Geobotanica (Springer)
Frontiers in Plant Science
International Journal of Botany (Science Alert)
Nordic Journal of Botany (Wiley)
Plant Systematics and Evolution (Springer)
PlosONE (PLOS, nonprofit organization)
Polish Journal of Ecology (Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences; BioOne Complete)
Preslia (International journal of the Czech Botanical Society)
Scientific Reports (Nature)
Taxon (Wiley)
The Botanical Journal of the Linnean Society (Oxford Academic)
Przegląd Przyrodniczy (Klub Przyrodników)
Roczniki Bieszczadzkie (Bieszczadzki Park Narodowy)
Wszechświat (Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika)

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism:

Acta Societatis Botanicorum Poloniae (Polskie Towarzystwo Botaniczne, IF2021 = 1,123; redaktor tematyczny w kadencji 2015–2017)
Wiadomości Botaniczne (Polskie Towarzystwo Botaniczne, członek Rady Redakcyjnej w kadencji 2017–2019)

Organizacja konferencji naukowych (komitety organizacyjne i naukowe):

 • The first interdisciplinary symposium "Biogeography of the Carpathians: evolution of biodiversity in a spatiotemporal context", 2013 September 26-28, Cracow (Poland)
 • The IX International Conference on Aquatic Macrophytes "Hydrobotany 2015", 16–20 October 2015, Papanin Institute for Biology of Inland Waters,  Russian Academy of Sciences, Russia
 • 7th Student Conference of Evolutionary Biology, 20–24 IV 2016, Jagiellonian University, Cracow, Poland
 • Conference of Young Evolutionary Biologists, 2–4 June 2017, Jagiellonian University, Cracow, Poland, organized by Students Naturalists Association of the Jagiellonian University
 • The IX International Conference on Aquatic Macrophytes "Hydrobotany 2020" dedicated to V.G. Papchenkov, 16–20 October 2020, Papanin Institute for Biology of Inland Waters,  Russian Academy of Sciences, Russia
 • PotamON, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Funkcjonowanie i ochrona wód płynących", Łukęcin 22–24 września 2021. Organizatorzy: Instytut Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie
 • PotamON, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Funkcjonowanie i ochrona wód płynących", Łukęcin 20–22 września 2023. Organizatorzy: Instytut Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

Ekspertyzy/ opracowania na zamówienie instytucji publicznych:

Zalewska-Gałosz J. 2017. Opracowanie wyników monitoringu siedlisk przyrodniczych w sieci Natura 2000 na 33 stanowiskach, reprezentujących siedlisko 3130 – Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Littorelletea, Isoeto-Nanojuncetea. Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Zalewska-Gałosz J. 2015. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wraz z autorskim opracowaniem stanu zachowania i propozycją działań ochronnych polan dolnoreglowych oraz wybranych łąk w piętrze pogórza na terenie Nadleśnictwa Baligród. Ekspertyza wykonana na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Baligród
Ciężak K., Gałecki P., Zalewska-Gałosz J., Gałosz W., Kałczuga I., Krzysztofik M., Linek K., Ober A., Żurek R. 2015. Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała”, na zlecenie urzędu miasta Bielsko-Biała
Zalewska-Gałosz J., Krauze R. 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Beskid Mały”, opracowana w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”, Instytut Ochrony Przyrody Kraków
http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy1/Beskid%20Maly.pdf
Zalewska-Gałosz J., Krauze R. 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki”, opracowana w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”, Instytut Ochrony Przyrody Kraków.
http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy1/Beskid%20Zywiecki.pdf

Dydaktyka (teaching):

 • Botanika systematyczna, ćwiczenia (kierunek Biologia – studia stacjonarne i niestacjonarne, makrokierunki: Biologia i Geografia, Biologia i Geologia; (2003–2012)
 • Botanika systematyczna – zajęcia terenowe (kierunek Biologia, makrokierunek Biologia i Geologia; (2001–2016)
 • Biologia Wybranych Grup Roślin, ćwiczenia, makrokierunek Biologia i Geologia (2003–2009)
 • Ochrona Środowiska wykłady i ćwiczenia, kierunek Biologia, studia niestacjonarne (do 2004)
 • Technologie informatyczne, ćwiczenia, kierunek Biologia, studia niestacjonarne (do 2004)
 • Warsztaty taksonomiczne, ćwiczenia, kierunek Biologia, I st. (do 2012)
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej, zajęcia terenowe, kierunek Biologia
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat, zajęcia terenowe, kierunek Biologia
 • Ochrona środowiska i przyrody, konwersatoria, kierunek Biologia I st. (koordynator, od 2016)
 • Warsztaty botaniczne – ćwiczenia (kierunek Biologia I st., koordynator, od 2016)
 • Różnorodność i ewolucja roślin,  glonów i grzybów – wykłady, ćwiczenia (kierunek Biologia, I st., koordynator kursu w latach 2016–2020).
 • Molekularna filogenetyka roślin, wykłady (kierunek Biologia I st. koordynator kursu w latach 2015–2020)
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – wykłady, konwersatoria, zajęcia terenowe (kierunek Biologia II st., koordynator kursu); kurs autorski, prowadzony od 2014
 • Methods in environmental sciences and nature conservation – ćwiczenia, kurs dla doktorantów w j. angielskim (2018)
 • Diversity and evolution in plants – wykłady, Biologia II st. kurs w j. angielskim (2015–2019)
 • Ecological assessement and evaluation – ćwiczenia i zajęcia terenowe (Environmental Protection and Management, II st., kurs w języku angielskim (od 2022)

Opieka naukowa (tutoring):

Prace doktorskie – 3
Prace magisterskie – 10
Prace licencjackie – 5

Nowy temat pracy doktorskiej/ magisterskiej, może dla Ciebie (A new topic of a doctoral / master's thesis, maybe for you):
Phylogenetic reconstruction of Ranunculus sect. Batrachium (Ranunculaceae, Plantae) using DNA hybridization capture techniques

Publikacje (publications):