Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Kaja Skubała

Dane adresowe (address):
Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.25
e-mail: kaja.skubala@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-31; 12 664-64-97 (laboratorium)

Zainteresowania badawcze:

 • Ekologia porostów
 • Ekotoksykologia i ekofizjologia porostów
 • Wpływ abiotycznych czynników stresowych na funkcjonowanie porostów
 • Akumulacja metali ciężkich w porostach
 • Zbiorowiska kryptogamiczne w siedliskach zaburzonych
 • Znaczenie struktury zbiorowisk kryptogamicznych w bioindykacji skażenia gleby
 • Plastyczność fenotypowa porostów
 • Interakcje pomiędzy mezofauną glebową a biotą porostów
 • Ekologia grzybów mikoryzowych i mikrobiologia gleby
 • Praktyczne wykorzystanie porostów w rekultywacji zwałowisk pohutniczych
 • Zastosowanie metod statystycznych w taksonomii i ekologii

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2021 – Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, Wydział Biologii, UJ
 • 2014 – Doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ
 • 2010-2014 – Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych dyscyplinie biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ
 • 2010 – Magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ
 • 2005-2010 – Studia magisterskie na kierunku biologia i geologia – specjalność: ochrona przyrody, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ
 • 2008 – Tytuł licencjata geologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ

Projekty badawcze:

 • Kierownik projektu OPUS 12 „Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremalnie zanieczyszczonych”, Narodowe Centrum Nauki, nr proj. 2016/23/B/NZ8/00759
 • Wykonawca projektu OPUS 14 „Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów” Narodowe Centrum Nauki, nr proj. 2017/27/B/NZ9/01297
 • Kierownik projektu PRELUDIUM 3 „Porosty na żużlowych zwałowiskach pohutniczych – ich zdolność do akumulacji metali ciężkich i pionierska rola w spontanicznej sukcesji”, Narodowe Centrum Nauki, nr proj. 2012/05/N/NZ8/00842
 • Kierownik projektu „Wpływ skażenia metalami ciężkimi oraz specyficznych warunków siedliskowych na strukturę i bogactwo gatunkowe mszaków”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/16/2018
 • Kierownik projektu „Zbiorowiska kryptogamiczne na obszarach skażonych metalami ciężkimi i ich wartość bioindykacyjna”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/3/2017
 • Kierownik projektu „Bioakumulacja metali ciężkich i zmiany organizacji anatomicznej plechy porostu Xanthoria parietina w odpowiedzi na wzmożoną emisję zanieczyszczeń pochodzących z ruchu drogowego”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/3/2016
 • Kierownik projektu „Specyficzne brodawkowate struktury na Cladonia cervicornis subsp. verticillata – modyfikacja morfologiczna czy odrębny gatunek?”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/3/2015
 • Kierownik projektu „Zmienność genetyczna Allium ursinum L. w Polsce”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/15/2013
 • Kierownik projektu „Zmienność fenotypowa łusek plechy pierwotnej wybranych gatunków z rodzaju Cladonia (zlichenizowane Ascomycota, Cladoniaceae)”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. DS/MND/WBiNoZ/IB/18/2012
 • Kierownik projektu „Biota porostów siedlisk skażonych metalami ciężkimi na przykładzie zwałowisk po przeróbce rud cynku i ołowiu ZGH „Orzeł Biały”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. K/DSC/000168

Publikacje:

Chowaniec K., Rola K. 2022. Evaluation of the importance of ionic and osmotic components of salt stress on the photosynthetic efficiency of epiphytic lichens. Physiology and Molecular Biology of Plants https://doi.org/10.1007/s12298-022-01134-2
Rola K., Plášek V., Rożek K., Zubek S. 2021. Effect of tree species identity and related habitat parameters on understorey bryophytes – interrelationships between bryophyte, soil and tree factors in a 50-year-old experimental forest. Plant and Soil 466: 613–630.
Zubek S., Rożek K., Stefanowicz A.M., Błaszkowski J., Stanek M., Gielas I., Rola K. 2021. The impact of beech and riparian forest herbaceous plant species with contrasting traits on arbuscular mycorrhizal fungi abundance and diversity Forest Ecology and Management 492: 119245.
Rożek K., Rola K., Zubek S. 2021 Slight dependence of temperate-forest herbaceous plants, Geum urbanum and Senecio ovatus, on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) enables them to colonise soils with a low level of AMF abundance. PLoS ONE 16(10): e0258862.
Osyczka P., Latkowska E., Rola K. 2021. Metabolic processes involved with sugar alcohol and secondary metabolite production in the hyperaccumulator lichen Diploschistes muscorum reveal its complex adaptation strategy against heavy-metal stress. Fungal Biology 125: 999-1008.
Rola K., Lenart-Boroń A., Boroń P., Osyczka P. 2021. Heavy-metal pollution induces changes in the genetic composition and anatomical properties of photobionts in pioneer lichens colonising post-industrial habitats. Science of the Total Environment 750: 141439.
Stefanowicz A.M., Rożek K., Stanek M., Rola K., Zubek S. 2021. Moderate effects of tree species identity on soil microbial communities and soil chemical properties in a common garden experiment. Forest Ecology and Management 482: 118799.
Komur P., Chachuła P., Kapusta J., Wierzbowska I., Rola K., Olejniczak P., Mleczko P. 2021. What determines species composition and diversity of hypogeous fungi in the diet of small mammals? A comparison across mammal species, habitat types and seasons in Central European mountains. Fungal Ecology 50: 101021.
Osyczka P., Lenart-Boroń A., Boroń P., Rola K. 2021. Lichen-forming fungi in postindustrial habitats involve alternative photobionts. Mycologia 113(1): 43-55.
Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Patchett A., Szymański W., Węgrzyn M.H., Björk R.G. 2021. Patterns and drivers of cryptogam and vascular plant diversity in glacier forelands. Science of the Total Environment 770: 144793.
Rola K. 2020. Insight into the pattern of heavy-metal accumulation in lichen thalli. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 61: 126512.
Rożek K., Rola K., Błaszkowski J, Leski T., Zubek S. 2020. How do monocultures of fourteen forest tree species affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness and composition in soil? Forest Ecology and Management 465: 118091.
Gomes D.J., Wierzbowska I.A., Bevanger K., O’Mahony D.T., Rola K. 2020. Diet of the European badgers (Meles meles) in urban and rural areas of Norway. European Journal of Wildlife Research 66: 7.
Wietrzyk-Pełka P., Rola K., Szymański W., Węgrzyn M.H. 2020. Organic carbon accumulation in the glacier forelands with regard to variability of environmental conditions in different ecogenesis stages of High Arctic ecosystems. Science of the Total Environment 717:135151.
Wierzbowska I.A., Kornaś S. Piontek A.M., Rola K. 2020. The prevalence of endoparasites of free ranging cats (Felis catus) from urban habitats in southern Poland. Animals 10: 748.
Rola K., Latkowska E., Myśliwa-Kurdziel B., Osyczka P. 2019. Heavy-metal tolerance of photobiont in pioneer lichens inhabiting heavily polluted sites. Science of the Total Environment 679: 260-269.
Osyczka P., Rola K. 2019. Integrity of lichen cell membranes as an indicator of heavy-metal pollution levels in soil. Ecotoxicology and Environmental Safety 174: 26-34.
Rola K., Jędrzejczak E., Zalewska-Gałosz J., Nobis M. 2019. Is the presence of simple or glandular hairs a good trait for distinguishing species in Caryophyllaceae? A case study of Arenaria serpyllifolia sensu lato in southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 88(3): 3630.
Rola K., Osyczka P. 2019. Temporal changes in accumulation of trace metals in vegetative and generative parts of Xanthoria parietina lichen thalli and their implications for biomonitoring studies. Ecological Indicators 96: 293-302.
Rożek K., Rola K., Błaszkowski J., Zubek S. 2019. Associations of root-inhabiting fungi with herbaceous plant species of temperate forests in relation to soil chemical properties. Science of the Total Environment 649: 1573-1579.
Majewska M.L., Rola K., Stefanowicz A.M., Nobis M., Błaszkowski J., Zubek S. 2018. Do the impacts of alien invasive plants differ from expansive native ones? An experimental study on arbuscular mycorrhizal fungi communities. Biology and Fertility of Soils 54: 631-643.
Wietrzyk P., Rola K., Osyczka P., Nicia P., Szymański W., Węgrzyn M. 2018. The relationships between soil chemical properties and vegetation succession in the aspect of changes of distance from the glacier forehead and time elapsed after glacier retreat in the Irenebreen foreland (NW Svalbard). Plant and Soil 428: 195-211.
Nobis A., Nowak A., Rola K. 2018. Do invasive alien plants really threaten river bank vegetation? A case study based on plant communities typical for Chenopodium ficifolium-An indicator of large river valleys. PLoS ONE 13(3): e0194473.
Rola K., Osyczka P. 2018. Cryptogamic communities as a useful bioindication tool for estimating the degree of soil pollution with heavy metals. Ecological Indicators 88: 454-464.
Osyczka P., Boroń P., Lenart-Boroń P., Rola K. 2018. Modifications in the structure of the lichen Cladonia thallus in the aftermath of habitat contamination and implications for its heavy-metal accumulation capacity. Environmental Science and Pollution Research 25: 1950-1961.
Rola K., Kurek P., Skubała P. 2017. Badger (Meles meles) disturbances affect oribatid mite (Acari: Oribatida) communities in European temperate forests. Applied Soil Ecology 121: 20-30.
Nobis A., Rola K., Węgrzyn M. 2017. Detailed study of a river corridor plant distribution pattern provides implications for river valley conservation. Ecological Indicators 83: 314-322.
Kurek P., Sparks T.H., Wiatrowska B., Rola K., Tryjanowski P. 2016. Effect of electricity pylons on plant biodiversity in intensive farmland in Poland. Annales Botanici Fennici 53: 415-425.
Majewska M.L., Rola K., Zubek S. 2017. The growth and phosphorus acquisition of invasive plants Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 27: 83-94.
Kubiak D., Osyczka P., Rola K. 2016. Spontaneous restoration of epiphytic lichen biota in managed forests planted on habitats typical for temperate deciduous forest. Biodiversity and Conservation 25: 1937-1954.
Skubała P., Rola K., Osyczka P. 2016. Oribatid communities and heavy metal bioaccumulation in selected species associated with lichens in a heavily contaminated habitat. Environmental Science and Pollution Research 23: 8861-8871.
Osyczka P., Rola K., Jankowska K. 2016. Vertical concentration gradients of heavy metals in Cladonia lichens across different parts of thalli. Ecological Indicators 61: 766-776.
Rola K., Osyczka P., Kafel A. 2016. Different heavy metal accumulation strategies of epilithic lichens colonising artificial post-smelting wastes. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70: 418-428.
Nobis M., Klichowska E., Nowak A., Gudkova P.D., Rola K. 2016. Multivariate morphometric analysis of the Stipa turkestanica group (Poaceae: Stipa sect. Stipa). Plant Systematics and Evolution 302: 137-153.

Rola K., Lenart-Boroń A., Boroń P., Osyczka P. 2015. Intraspecific molecular variation of Allium ursinum (Amaryllidaceae) across the border of two subspecies distribution ranges. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(1): 31-43.

Majewska M., Błaszkowski J., Nobis M., Rola K., Nobis A., Łakomiec D., Czachura P., Zubek S. 2015. Root-inhabiting fungi in alien plant species in relation to invasion status and soil chemical properties. Symbiosis 65: 101-115.

Dąbrowska M.A., Rola K., Volkova P., Suda J., Zalewska-Gałosz J. 2015. Genome size and phenotypic variation of Nymphaea (Nymphaeaceae) species from Eastern Europe and temperate Asia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(2): 277–286.
Zubek S., Rola K., Szewczyk A., Majewska M., Turnau K. 2015. Enhanced concentrations of elements and secondary metabolites in Viola tricolor L. induced by arbuscular mycorrhizal fungi. Plant and Soil 390: 129-142.
Rola K., Osyczka P., Nobis M. & Drozd P. 2015. How do soil factors determine vegetation structure and species richness in post-smelting dumps? Ecological Engineering 75: 332-342.
Skubała P.,  Rola K., Osyczka P. & Kafel A. 2014. Oribatid mite communities on lichens in heavily contaminated post-smelting dumps. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67(4): 578-592.

Rola K. & Osyczka P. 2014. Cryptogamic community structure as a bioindicator of soil condition along a pollution gradient. Environmental Monitoring and Assessment 186: 5897-5910.

Rola K., Osyczka P. & Nobis M. 2014. Cryptogamic communities dominated by the lichen Cladonia rei – a case study of Polish post-smelting dumps in a worldwide context. Herzogia 27(1): 121-135.
Rola K. 2014. Cell pattern and ultrasculpture of bulb tunics of selected Allium species (Amaryllidaceae), and their diagnostic value. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 56(1): 28-41.
Rola K. 2014. Morphometry and distribution of Senecio nemorensis agg. species (Asteraceae) in Poland. Polish Botanical Journal 59(1): 37-54.
Osyczka P., Rola K., Lenart-Boroń A. & Boroń P. 2014. High intraspecific genetic and morphological variation in the pioneer lichen Cladonia rei colonising slag dumps. Central European Journal of Biology 9(5): 579-591.
Osyczka P. & Rola K. 2013. Cladonia lichens as the most effective and essential pioneers in strongly contaminated slag dumps. Central European Journal of Biology 8(9): 876-887.

Osyczka P. & Rola K. 2013. Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate. Environmental Science and Pollution Research 20: 5076-5084.

Osyczka P. & Rola K. 2013. Phenotypic plasticity of primary thallus in selected Cladonia species (lichenized Ascomycota: Cladoniaceae). Biologia 68(3): 365-372.

Rola K. 2012. Taxonomy and distribution of Allium ursinum (Liliaceae) in Poland and adjacent countries. Biologia 67(6): 1080-1087.

Rola K. 2012. A morphometric study on Anthyllis vulneraria (Fabaceae) from Poland and its taxonomic implications. Biologia 67(2): 296-309.

Osyczka P. & Skubała K. 2011. Chemical races of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichenized Ascomycota) - a Polish case study in a worldwide context. Nova Hedwigia 93(3-4): 363-373.

Skubała K. 2011. Vascular flora of sites contaminated with heavy metals on the example of two post-industrial spoil heaps connected with manufacturing of zinc and lead products in Upper Silesia. Archives of Environmental Protection 37(1): 55-74.

Skubała K. 2011. Nowe stanowisko Allium ursinum (Liliaceae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): 171-173.

Skubała K. 2011. Dwa oblicza hałd poprzemysłowych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały". Przyroda Górnego Śląska 63: 8-9.