Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Marcin Nobis

Dane adresowe
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.20
e-mail: m.nobis@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-29

Specjalność, uzyskane stopnie naukowe:

Specjalność: botanika

Magister: 15.06 2001 r.
Doktor: 27.09.2005 r. 
Habilitacja: 21.01.2014 r.
Profesor: 26.12.2021 r

Zainteresowania badawcze:

Taksonomia integratywna, filogeneza roślin naczyniowych, fito- i filogeografia, hybrydyzacja i mikroewolucja, struktury mikromorfologiczne i ich znaczenie w ewolucji (analiza SEM), ekologia zbiorowisk roślinnych, florystyka, endemity i endemizm gór środkowej Azji, wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin, ochrona przyrody.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Botanika systematyczna (kurs obowiązkowy dla kierunku Biologia) – ćwiczenia laboratoryjne.
 • Botanika systematyczna (kurs obowiązkowy dla kierunku Biologia oraz Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody) – zajęcia terenowe.
 • Ochrona przyrody (kurs obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody) – ćwiczenia terenowe.
 • Ekologia zbiorowisk roślinnych (kurs obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody) – ćwiczenia terenowe.
 • Szata Roślinna Polski (kurs obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody oraz makrokierunku Biologia i geografia) – seminaria i ćwiczenia terenowe.
 • Geobotaniczne zagadnienia Wyżyny Małopolskiej i Karpat (kurs obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody oraz fakultatywny dla kierunku Biologia) – ćwiczenia terenowe i seminaria.
 • Warsztaty taksonomiczne (kurs fakultatywny) – seminaria.
 • Seminaria dla licencjatów i magistrantów.
 • Biologia wybranych grup roślin (kurs obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody oraz fakultatywny dla kierunku Biologia i makrokierunku Biologia i geografia) – ćwiczenia laboratoryjne.
 • Waloryzacja przyrodnicza (kurs fakultatywny) – wykłady, konwersatoria, zajęcia terenowe.
 • Monitoring przyrodniczy (kurs fakultatywny) – wykłady, konwersatoria, zajęcia terenowe.
 • Ocena oddziaływania (kurs fakultatywny) – konwersatorium.
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej (kurs fakultatywny) – wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe.
 • Seminaria dla doktorantów.
 • Diversitu and Ecology of plants (kurs fakultatywny) – wykłady.
 • Fitogeografia – kurs fakultatywny dla biologów – wykład.
 • Fitogeografia – kurs fakultatywny dla geografów – wykład.

Kursy organizowane i koordynowane:

 • Waloryzacja przyrodnicza (kurs fakultatywny) – wykłady, konwersatoria, zajęcia terenowe.
 • Monitorin przyrodniczy (kurs fakultatywny) – wykłady, konwersatoria, zajęcia terenowe.
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej (kurs fakultatywny) – wykłady, zajęcia terenowe.
 • Fitogeografia – kurs fakultatywny dla biologów – wykład.
 • Fitogeografia – kurs fakultatywny dla geografów – wykład

Propozycje tematów prac magisterskich i licencjackich:

 • Taksonomia, rozmieszczenie i preferencje siedliskowe gatunków z wybranego rodzaju roślin naczyniowych.
 • Taksonomia, filogeneza i rozmieszczenie wybranego gatunku/rodzaju roślin naczyniowych na terenie środkowej Europy lub środkowej Azji.
 • Analiza struktur mikromorfologicznych i ich użyteczność w taksonomii wybranego rodzaju roślin.
 • Modelowanie zasięgów rozmieszczenia roślin z użyciem programów komputerowych.
 • Morfologiczna i molekularna dokumentacja przepływu genów (hybrydyzacja, introgresja) u wybranych gatunków/rodzajach roślin naczyniowych. 
 • Analiza florystyczna i / lub fitosocjologiczna wybranego obszaru lub siedliska

Opieka nad studentami ubiegającymi się o nadanie tytułu zawodowego licencjata, magistra, doktora:

 • Promotor prac licencjackich 9 studentów
 • Promotor prac magisterskich 8 studentów
 • Promotor w przewodach doktorskich 6 doktorantó

Udział w projektach badawczych:

 • Kierownik projektu pt. „Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności”, nr UMO-2018/29/B/NZ9/00313 (2019-2022). Grant OPUS - konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przyznany i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Kierownik projektu SPUB, pt. „Zielnik (Herbarium Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego), przyznany przez Ministarstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr. 8711/E-338/SPUB/2017/2-1 (2017-2020)
 • Kierownik projektu SPUB, pt. „Zielnik (Herbarium Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego), przyznany przez Ministarstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr. 16/E-338/SPUB/SP/2020 (2020-2022)
 • Kierownik projektu pt. „Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa)”, nr 2013/09/B/NZ8/03287 (20014-2018). Grant OPUS - konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przyznany i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Kierownik projektu pt. „Rewizja taksonomiczna i wybrane aspekty fitogeograficzne gatunków z rodzaju Stipa L. sekcja Stipa w Górach Zerawszańskich (zachodni Pamiro-Ałaj)”, nr N N303 306237 (2009-2013). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Główny wykonawca, koordynator głównej części projektu w ramach partnera konsorcyjnego jakim jest Uniwersytet Jagielloński, odpowiedzialny za digitalizację danych zielnikowych zdeponowanych w Zielniku Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu pt. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”, Umowa nr POPC.02.03.01-00-0081/19-00, realizowanego ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
 • Główny wykonawca projektu pt. ” Jaka jest prawdziwa różnorodność środkowoeuropejskich traworośli? - analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych metodą metabarkodingu wielu loci” nr 2017/25/B/NZ8/00572. Grant OPUS - konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przyznany i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Opiekun naukowy projektu Diamentowy Grant, pt. „Rekonstrukcja filogenezy rodzaju Puccinellia (Poaceae) z zastosowaniem taksonomii integratywnej” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a uzyskanego przez moją ówczesną magistrantką, a obecnie doktorantkę, Panią mgr Annę Wróbel.
 • Opiekun naukowy projektu Preludium, pt. „Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i genetycznej zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjnej Stipa pennata L.” nr. 2014/15/N/NZ8/00340 (2014-2018) uzyskanego przez moją ówczesną doktorantkę, a obecnie dr Ewelinę Klichowską.
 • Główny wykonawca projektu pt. ”Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi”. Grant OPUS - konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, przyznany i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr proj. 2011/03/B/NZ8/00008 (2012-2015).
 • Główny wykonawca projektu „Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)”, nr N N304 377838 (2010-2013). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykonawca projektu „Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich - studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne”, nr N N305 052434 (2008-2011). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Wykonawca w projekcie badawczym finansowanym ze środków UE koordynowanego przez CKPŚ pt.: „Ochrona ex-situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” realizowanego przez PAN i Ogród Botaniczny w Powsinie (2010-2011).
 • Wykonawca w projekcie z zakresu rozwoju świadomości ekologicznej w krajach azjatyckich, pt. „Podniesienie świadomości w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności Tadżykistanu - Światowej Ostoi Bioróżnorodności” (2008). Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska Pomoc.
 • Główny wykonawca projektu pt.: Problemy fitogeograficzne i flora północnowschodniej części Okręgu Koneckiego. Grant promotorski, realizowany w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr PB 5435/P04/2003/25, (2003-2005). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty badawcze wewnątrzuczelniane:

 • Kierownik oraz główny wykonawca projektu pt. „Rola terenów kolejowych jako korytarzy migracji roślin naczyniowych na terenie wschodniej części polskich Karpat i ich pogórza” finansowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, (2007-2008)
 • Kierownik oraz główny wykonawca projektu pt. „Taksonomia rodzaju Stipa L. sekcja Stipa: Stipa pulcherrima C. Koch w Polsce – studia biosytematyczne, rozmieszczenie i uwarunkowania siedliskowe” Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. WRBW/BiNoZ/IB/16/2010 (2010-2011).
 • Kierownik oraz główny wykonawca projektu pt. „Studia taksonomiczne nad gatunkami rodzaju Stipa L. sekcja Stipa grupa ‘richterana’ Kir. et Kar. w Azji Środkowej” Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. WRBW/BiNoZ/IB/18/2008
 • (2008-2009).
 • Kierownik oraz główny wykonawca projektu pt. „Studium taksonomiczne nad gatunkami z grupy Stipa caucasica w Azji Środkowej” Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, nr proj. WRBW/BiNoZ/IB/17/2009 (2009-2010)

Badania i doświadczenia naukowe zdobyte za granicą:

 • Austria, Wiedeń  - uczestnictwo w konferencji: 07.2005, XVII Kongres Botaniczny; jednostka delegująca: Instytut Botaniki UJ.
 • Czechy, Brno, Masaryk University - szkolenie ze statystycznej obróbki danych naukowych JUICE. 12.2006 - Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 05.2007 - 07.2007. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, porównanie Polski i Tadżykistanu. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 06.2008 - 07.2008. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne. 11.2008 - 12.2008 Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Uzbekistan, Instytut Botaniki, Uzbeckiej Akademii Nauk w Taszkencie, studia taksonomiczne. 04.2009. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, i jej wdrażania; studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe. 05.2009 - 07.2009. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu- studia taksonomiczne. 02.2010. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Tadżykistan i Uzbekistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji. Seminaria dotyczące ochrony przyrody, i jej wdrażania; studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem w Duszanbe i Uzbecką Akademią Nauk w Taszkencie. 06.2010 - 07.2010. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Austria, Wiedeń, Instytut Botaniki, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Muzeum Historii Naturalnej, studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. 01.2011. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne rodzaju Stipa L. 02.2011. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.
 • Czechy, Uniwersytet i Muzeum Historii Naturalnej, Praga, Studia taksonomiczne rodzaju Stipa L., 04.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan, Instytut Botaniki, Kirgiskiej Akademii Nauk w Biszkeku, Studia taksonomiczne i wyprawa badawcza w góry Tien-Szanu, 05.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji oraz studia taksonomiczne w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe i w Khorog. Współpraca z Uniwersytetem Narodowym i Tadżycką Akademią Nauk. 06.2011 – 07.2011. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji oraz studia taksonomiczne w zielniku Tadżyckiej Akademii Nauk w Duszanbe. Współpraca z Uniwersytetem Narodowym i Tadżycką Akademią Nauk. 06.2012. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Rosja, Instytut Botaniki im. Komarowa, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, studia taksonomiczne, 02-03.2013. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, Tien-Szan oraz studia taksonomiczne w zielniku Kirgizkiej Akademii Nauk w Biszkeku, 06.2013. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Niemcy, Uniwersytet w Kassel, Uniwersytet w Halle, staż naukowy, badania naukowe, 24.11 – 06.12. 2014, Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kazachstan, Kazachska Akademia Nauk w Almaty, badania naukowe, 07.05 – 26.05. 2014. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Rosja, Uniwersytet Narodowy w Tomsku, staż naukowy oraz wygłoszenie cyklu wykładów na temat metod badawczych stosowanych w taksonomii roślin, 20.07 – 5.08. 2014 oraz 28.11 – 05.12.2015, Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadżykistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji; krótkoterminowy staż naukowy; 24.05 – 08.06 2015. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; krótkoterminowy staż, terenowe badania naukowe, 28.06 – 13.07 2015. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Chiny, Instytucja przyjmująca: Uniwersytet w Shanghaiu, Chińska Akademia Nauk w Pekinie, Kunmingu i Shenliangu; 19.10 – 08.11 2015, staż naukowy, badania naukowe. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 18.07 – 05.08.2016. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Szkocja, Royal Botanical Garden in Edinburgh, staż naukowy, 30.01–10.02.2017. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tajikistan, badania naukowe w górach środkowej Azji, 04.2017. Jednostka delegująca - Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 18.07–05.08.2016
 • Niemcy, Berlin, badania naukowe gatunków i muraw kserotermicznych w NE części Nieniec, 06.2018
 • Kirgistan - Tadżykistan, Kirgiska Akademia Nauk w Biszkeku; terenowe badania naukowe, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, 02.07–16.07.2018
 • Czechy, Niemcy, badania terenowe zbiorowisk stepowych Europy Środkowej (31.08.2021-05.09.2021). Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Tadżykistan, Góry Zarawszańskie, Góry Hisarskie; badania terenowe flory oraz roślinności stepowej i chasmofitycznej (03.07.2021-20.07.2021). Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Węgry, Słowacja, badania terenowe zbiorowisk stepowych Europy Środkowej (05. 2022). Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kazachstan, wyprawa badawcza w obszary stepowe Środkowej Azji, Tien-Szan, 05.2022. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kirgistan, wyprawa badawcza w górach Środkowej Azji, Tien-Szan oraz studia taksonomiczne w zielniku Kirgizkiej Akademii Nauk w Biszkeku, 07.2022. Jednostka delegująca – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • Monographie Botanicae – w roku 2018 członek rady redakcyjnej, zaś od 2019 roku przewodniczący rady redakcyjnej.
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae – od 2020 członek rady redakcyjnej
 • Phytotaxa – członek rady redakcyjnej, redaktor sekcyjny jednoliściennych (Poales); od 2017 roku do dziś.
 • PhytoKeys – redaktor sekcyjny jednoliściennych (Poaceae); od od 2017 roku do dziś.
 • Biodiversity Data Journal – redaktor sekcyjny jednoliściennych (Poaceae) od 2019 roku do dziś.

Informacja o recenzowanych pracach naukowych:

Recenzje dla anglojęzycznych czasopism naukowych (z bazy JCR):

 • Central European Journal of Biology (Springer)
 • Systematic Botany 
 • Nordic Journal of Botany 
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Annales Botanici Fennicii
 • Folia Geobotanica
 • Flora
 • Botany Letters
 • Phytotaxa
 • Phytokeys
 • Biodiversity Data Journal
 • PolsOne
 • Polish Journal of Ecology
 • Biologia
 • Journal of Systematic and Evolution
 • Saudi Journal of Biological Sciences
 • Frontiers in Plant Science
 • Biological Invasions
 • Plants

Prowadzenie prac jako redaktor sekcyjny:

 • Phytotaxa;
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • PhytoKeys.

Recenzje dla anglojęzycznych czasopism naukowych (spoza bazy JCR):

 • Časopis Slezskiego Zemského Muzea (Versita)
 • Phytologia Balcanica

Recenzje dla polskich czasopism naukowych:

 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
 • Roczniki Bieszczadzkie (Bieszczadzki Park Narodowy)
 • Biodiversity Research and Conservation
 • Wiadomości Botaniczne, 
 • Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica

Informacja o uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych:

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2007/2008).
 2. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2012).
 3. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2014).
 4. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2015).
 5. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2016).
 6. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Medal Prof. Z. Czubińskiego za dzieło naukowe, pt. „Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i ich przedpolu” (Poznań, czerwiec 2016).
 7. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Medal Prof. W. Szafera w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, w szczególności za wkład w rozwój badań geobotanicznych w Tadżykistanie (Lublin, 28.06.2016).
 8. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2017).
 9. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2018).
 10. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2019).
 11. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2020).
 12. Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (01.10.2021).

Zaktualizowana lista publikacji: