Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • EMBO LABORATORY LEADERSHIP COURSE

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez dr hab. Kaja Skubałę, prof. UJ w konkursie organizowanym przez Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Europejską Organizacją Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization, EMBO) został pozytywnie rozpatrzony.

Wyłonieni laureaci wezmą udział w renomowanych na całym świecie warsztatach "EMBO Laboratory Leadership Course" służących wspieraniu doskonałości w nauce.

Warsztaty są dedykowane dla wyróżniających się naukowców ze stopniem naukowym doktora, którzy kierują swoim zespołem badawczym, reprezentują nauki o życiu oraz pochodzą z polskich jednostek badawczych i uniwersyteckich. Zajęcia prowadzone są przez trenerów z EMBO Solutions i Leadership Sculptor i mają na celu rozwój niezbędnych w pracy naukowej umiejętności zarządzania zespołem.

 • MIEJSCE WŚRÓD NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

Po raz kolejny, pracownik naszego Instytutu, prof. dr hab. Marcin Nobis, znalazł się na liście najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie.
Serdecznie gratulujemy!
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/154451331

Seminarium naukowe - 11 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe IB UJ, które odbędzie się 11 czerwca br. o godz. 9.00 w sali 0.49, ul. Gronostajowa 3. Prelegentem będzie Pan Dr hab. Błażej Ślązak (Instytut Botaniki im W. Szafera, Polska Akademia Nauk). Tytuł wystąpienia: Bioaktywne peptydy bogate w cysteinę z roślin i zwierząt. Dr hab. Błażej Ślązak ukończył studia magisterskie w 2008 r., a stopień doktora uzyskał w 2014 r., oba stopnie naukowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest związany z Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie oraz Pharmacognosy, Dep. Pharmaceutical Biosciences, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja. Specjalizuje się w naukach o roślinach, biotechnologii roślin, farmakognozji, nauce o peptydach, spektrometrii mas, transkryptomice oraz metabolomice.

 

 • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR OLGI ZASTAWNY

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Olgi Zastawny pt. „Ekspresja heterologiczna oraz analiza właściwości biochemicznych wybranych kupin roślinnych”.

 

Promotor:

Dr hab. Robert Konieczny, prof. UJ (Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Maciej Guzik, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk)

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski (Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Lilianną Żwirecką: sekretariat.ib@uj.edu.pl w terminie do dnia 04.12.2023 r. Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JUSTYNY ŻABICKIEJ

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny Żabickiej pt. „Genetic diversity and the postglacial colonisation of closely related species, Viola epipsila Ledeb. and V. palustris L., in their circumboreal range using non-coding nuclear and chloroplast DNA regions”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Recenzenci:

Dr hab. Ewa Chudzińska, prof. UAM (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. inż. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Lilianną Żwirecką: sekretariat.ib@uj.edu.pl w terminie do dnia 04.12.2023 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • MIEJSCE WŚRÓD NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

Po raz kolejny, pracownik naszego Instytutu, prof. dr hab. Marcin Nobis, znalazł się na liście najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie.
Serdecznie gratulujemy!
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/154451331

 • MIEJSCE NA LIŚCIE TOP 2% NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

W 2022 roku prof. dr hab. Marcin Nobis znalazł się na liście TOP 2% naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na świecie.
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/152028378

 • MEDAL IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA SZAFERA

W 2022 roku prof. dr hab. Bartosz Płachno otrzymał Medal im. Prof. Władysława Szafera za wybitne prace z zakresu botaniki. Odznaczenie przyznawane jest przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.
https://pbsociety.org.pl/default/wyroznienia/medal-im-prof-wladyslawa-szafera/laureaci-medalu-im-prof-w-szafera

 • STYPENDIUM START 2022

Z radością informujemy, że Pani dr Klaudia Sychta z IB UJ otrzymała Stypendium START 2022 prestiżowej Fundacji Nauki Polskiej.
https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety

 

Konkurs w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 25 pt. "Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych"

Stanowisko: Student-stypendysta

Liczba stypendiów: 1

Miejsce realizacji projektu: Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon Zubek

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 25

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 marca 2024 r.

Okres zatrudnienia: 16 miesięcy

Kwota stypendium: 1 500 PLN/miesiąc

Planowany termin rozpoczęcia stypendium: 1 czerwca 2024 r.

Opis projektu: Inwazje roślin stanowią istotny problem w skali globalnej, wywołany przez działalność człowieka. Stwarzają one zagrożenie dla różnorodności biologicznej, funkcjonowania ekosystemów oraz globalnych i lokalnych gospodarek. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że wpływ rośliny inwazyjnych na ekosystemy jest znaczący, nasze zrozumienie efektów inwazji jest oparte na ograniczonych danych naukowych. Do tej pory zwykle badano wpływ inwazji roślin na organizmy, które są dobrze widoczne i łatwe do obserwacji. Tymczasem interakcje rośliny inwazyjne-mikroorganizmy glebowe są słabo poznane. W związku z tym istnieją braki w wiedzy dotyczącej wpływu inwazji roślin na środowisko glebowe. Ponadto, nie badano wpływu większości inwazyjnych gatunków roślin, badania ograniczono do obserwacji terenowych i skupiono się na niewielu rodzajach interakcji. Niemniej jednak, aby zrozumieć przyczyny i konsekwencje inwazji roślin, ograniczyć rozprzestrzenianie się gatunków roślin inwazyjnych, chronić różnorodność biologiczną oraz zachować strukturę i funkcjonowanie ekosystemu, ważne jest, aby wyjaśnić wpływ obcych gatunków na różne elementy ekosystemu, w tym zbiorowiska mikroorganizmów glebowych. W projekcie planujemy uzupełnić wspomniane braki w wiedzy przeprowadzając kompleksowe badania, uwzględniające zarówno obserwacje w terenie, jak i eksperymenty terenowe i doniczkowe, które pozwolą poznać współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi. Dane dotyczące zbiorowisk roślinnych, właściwości mikrobiologicznych i chemicznych gleb, a także parametry mikroklimatyczne będą gromadzone przez trzy sezony wegetacyjne, umożliwiając porównania między sezonami, siedliskami i gatunkami inwazyjnymi. Monitorowanie siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych pozwoli również na określenie skutków inwazji i możliwości odtwarzania się rodzimych zbiorowisk roślin i mikroorganizmów glebowych. W ramach projektu zamierzamy przetestować proste, niedrogie i przyjazne dla środowiska techniki rekultywacji siedlisk po usunięciu inwazyjnych roślin.

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiada status studenta(ki) studiów drugiego stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) w dyscyplinie nauk biologicznych;
 • Ma silną motywację do pracy naukowej, jest gotowa/y do podejmowania nowych wyzwań badawczych;
 • Wykazuje zaangażowanie w wykonywane prace laboratoryjne;
 • Posiada umiejętność pracy w zespole badawczym;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu mykologii i mikrobiologii gleby oraz wpływu czynników środowiskowych na zespoły mikroorganizmów glebowych i roślin;
 • Posiada praktyczne doświadczenie w wykonywaniu analiz laboratoryjnych;
 • Posiada umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych;
 • Posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie, np. prezentację wyników badań naukowych i udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zadania badawcze:

 • Udział w planowaniu eksperymentów oraz wyznaczaniu powierzchni badawczych w terenie;
 • Pomiar aktywności fotosyntetycznej roślin na podstawie fluorescencji chlorofilu z wykorzystaniem fluorymetru;
 • Zbiór i przygotowanie prób gleby i roślin do dalszych analiz;
 • Pomoc w analizach i innych pracach laboratoryjnych;
 • Przetwarzanie danych i przygotowanie matryc z danymi oraz udział w opracowaniu statystycznym otrzymanych wyników;
 • Udział w pisaniu manuskryptów artykułów naukowych.

Procedura rekrutacyjna:

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: szymon.zubek@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule e-maila „OPUS 25 STUDENT”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Podanie (list motywacyjny);
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje, staże, znajomość technik badawczych, poziom znajomości języka angielskiego, itp.);
 • Podpisane oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie pobrane ze strony: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta-stypendysty nastąpi do 15 kwietnia 2024 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.

Po rozpatrzeniu nadesłanych dokumentów oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki komisja zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury lic. Macieja Mólla na stanowisko stypendysty-studenta w ramach projektu NCN OPUS 25 pt.  "Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych".

Aktualne konkursy na finansowanie projektów badawczych ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki

https://ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

In memoriam

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 13.10. br. odszedł od nas nasz wieloletni współpracownik, ś.p. Hermann Bothe, emerytowany Pracownik Instytutu Botaniki z Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech. Profesor Bothe prowadził badania z zakresu systematyki, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej roślin i mikroorganizmów. Opublikował wiele artykułów naukowych. Przez 30 lat organizował i prowadził wycieczki botaniczne w całej Europie. Jest autorem kilku książek z zakresu botaniki. Zawsze służył radą i wsparciem. Był wybitnym naukowcem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążeni w smutku
Pracownicy Instytutu Botaniki UJ